Ala aburi o Tesalonika menda enake dirup vivis mbanggugwa wene
1
Ai nowa-nasin. Hit Ala aburi Nenasin Ala Nenowa Inis Ombok Yesus Keretus Ala en denogo lakba wagagi ako hinim hunik dugwit o Tesalonika homarisagwi ako, an Paulus inim, Silas inim, Timotius inim, niren wene ambi yukherasogom o.
Nenasin Ala Nenowa Yesus Keretus iperen henabwa en okbugugwis, hit henendawi ugun seyalek adenggen dogovovok yiluk, okhinipwis, ogagu dogopwak o.
Keretus wagya dogomindik, nenowak dilisogon wene
Ai, nenowa-nenasin. Hit vaga Ala “Wa,” yugurup adigat okninivisiga. Hit Yesus vaga vanggabaluk avyarat ombasagwi ako, hoda arit lagya, eke, nendawi-hendawi hunik okbugwis andi, wisane arit lagya, ogasagwima, “Ala wa,” yugisagwi ako andi, sek at ogasagwi. Anderogo atma, hit edup-mbedup okbugugu-sigik, henendawi mondok wadok dek dugwit Yesus vaga avyarat umbutwi, eke, anggin henovaga agya hegek, henendawi mbuk dugwit wugwi, ogasagwima, nit Ala aburi yi awi di awi homarit lendagwi yugeregek lagu dugwit, siyabigilin nelagwi o.
Hit Ala avema dogop mikedagagup halok, edup-mbedup okbugugwis ako andi, henendawi mbuk dugwit welagwima, Ala en, “Hit sek atma, an werekma yoma nunggu warup sek aro,” yukherayogon halok, Ala en nenowak dilisogon ako andi, weyak dek sek at nenowak ndilisogon yedok hagup. At Ala ilup dugwit atma nggedok ogasigama, iren anggin hit henovaga bigigalagwi ako, onggo aren it anggin enovaga bisayogon. 7-8 At Nenowa Yesus, it malaikat wakangget mondok enagayuk werek ako inim mbogot vaga en hali abya anggelekma wambu wagu dugwit, it ap akwa Ala enanggon dugwit, sek wene Nenowa Inis Ombok Yesus Keretus yagagi wene ako sek erogo wegetek halok, weyak onggo wogora wasogon. Yogwak anggin hit henovaga agarik ako, o andi hudi, nit ninim nenendawi seyabininayogon.
9-10 Andi hudi vaga nit at aburi ake denek ako en at eyave siyabagwi, eke, nit wene vagalogo yukheragagup vaga avyarat umbutugup atma, hit ninim avyarat ombasagwi menda ovok at, “Vok!” yugwi, ogarupwak yiluk, warisogon. Wagya halok, it Ala enanggon dugwit sek wene wegetek menda ako, weyak onggo mondok-mondok hunik oginipu dogopwak yiluk, at Ala en, “An nabinak segedokma nanye agirikmu nelese vaga yenam dogop dek o,” yiluk, weram haryogo wibisayogon.
11 Andi atma, At Nenasin Ala en sek ogarit lagu dogovovok yiluk, henayanggup yukheragagi ako, hit ndatak ogarit lagu hiniselok, “Sek ogagep o,” yiluk, yukhirigya dogopwak yiluk, henake samban hunik ogasagwi. Eke, Yesus vaga avyarat ombakluk sek ogarup embetep ako, ndatak ogarovovok yiluk, henanye okbugugu dogopwak yiluk, henake samban hunik ogasagwi. 12 Nenasin Ala At Nenowa Yesus Keretus iperen henabwa en okbugugu-sigik, hit anderogo at ogarit lagu dugwit, At inis siyabagwi, aren hit ogo wogobigigu, ogagu dogosogon o.