Jonko Sokome Irisayó Mu Nakayáŋoní
Iŋondutu Unipareko Ŋuno Uró
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, quko eneŋo owí kama nekaró. Itaka iŋo-iŋo uni qambu qundo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Sepeti koro naŋuní ŋu, asáŋowí uni Jon, sokome ŋa nakayáŋaró. Sokome kumi ŋuya nakayáŋaró, asa 1 Jon, 3 Jon ko Miti Mande sokome qu ka nakayáŋaró. Sokome soso ŋu, mande koro murí muko kanata na. Uni 2 Jon nakayáŋaró qundo owí kama nekaró, quko eneŋomboro ŋande yaró, “huru-huru koro tapá uni,” yaró. (2 Jon 1 weyo qembe.) Ŋundiro nore ŋande ye iŋoyoteto, ko enendo Anutu koro huru-huru ŋuno owé parámi raró.
Do naru horé nakayáŋaró ŋuya kama iŋoyoteto. Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande yeyoteŋgo, koretero sokome ŋa nakayáŋaró, tukú 1 Jon nakayáŋaró. Dokoro sokome irisa-irisa quno ŋuno uni kaná-kaná ŋuro yaró. 2 Jon 7 ŋuno uni kaná-kaná ŋu Anutu koro uniparetoya watí kunditeyaŋgurí. Quko 1 Jon 2:19 ŋuno uni kaná-kaná ŋu toŋemukaŋgurí.
Asa itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Jonko kumima naru 66AD ŋuno sokome ŋa nakayáŋaró, peka, quko qambu ŋande yeteŋgo, 85AD koya 100AD keweroko ŋuno nakayáŋaró, peka. (Asa “66AD” murí muko ŋandiro, nimímbo Yesu pisiyaró, yate kumima naru 66 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Komo suki Anutu koro huru-huru ŋuro tapá unindo ŋande yaŋgurí, ko Jonko sokome ŋa Efesus yendémo nakayáŋaró. Nakayáŋoní huru-huru enesó-enesó Esia mira parámimo ŋuno yoraŋgurí quno uyareró. Uni kaná-kaná ŋundo iŋo-iŋoye enesó-enesó tero uyarero mande koroqe rondaqe yunoyaŋgurí. Asa ko Jonko huru-huru meyowo ŋu kawaware tewero quro sokome ŋa nakayáŋoro iŋo-iŋo meté mu rondaqe yunaró.
1
No huru-huru koro tapá uni ka, nondo sokome ŋa nakayáŋoro rewe ke pare parámimboya nambo-simóŋgepoya ŋuno uyaró.* Anutuko komo ye rokó yereró, ko no newonde hamó ye yunoyoteno. Ŋunde teteno, quko nondo naŋge kini. Kini, unipare soso mande hamó iŋoyoteŋgo ŋuko soso newonde hamó yunoyoteŋgo. Dokoro mande hamó noreŋomo yote ŋuko noreya suki-suki yoweya.
 
Meté Anutu Awandoya, Awandoro Naŋuní Yesu Kristo koya otete hamó mu tero newonde nunoro samaka-samaka tuwó te nunowari, ko sikínani te nunowari, ko newonde ime nunowari.
Anutu Awando mande kondé ka nore nimiraró, ko simóŋgepo iŋoro mande hamó ŋu howeyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko no niŋgu-niŋgu parámi teyoteno. Quko ná, no mande kondé ka nakayáŋoweka qeno. Mande kondé ŋuko keta qu kini. Kini, nore komo suki ratowó. Mande ŋuko ŋandiro: nore soso newonde epe ino-ino tewato. Newonde yunowero murí ŋuko ŋandiro: nore Anutu koro mande kondé soso iŋoro mande ŋu howeyoteto. Asa ye mande ŋuko yendo howewero quro ye komo suki iŋaŋgurí.
Dokoro uni kaná-kaná qambu ŋundo nore norotoro mirane-mirane uyareŋgurí. Uni ŋundo ŋande yeyoteŋgo, Yesu Kristo ŋuko uni hamó kini. Uni ŋunde quko kaná-kaná uni ka, ko Kristo koro saŋgiríŋo. Ŋuro tero ye meté sopowaŋgo, ye o soso norendo koweyumu teyate rato tunoqaró ŋu ri piyo teweya koro. Ye kondé kaŋeya kimo meté soso ŋu rewaŋgo.
Uni kato mande Kristoko rondaqe yunaró qu karóŋoro mande meyowo howeyoweya quko, Anutuko eneŋo quroko kama yote. Uni kato mande Kristoko rondaqe yunaró ŋu howeyote quko awandoya naŋunímboya eneŋo quroko yotiri. 10 Uni ka yeno mahero mande meyowo rondaqe yunoyote tiníqo, asa yendo eneya topo ma tewero, ŋu rero yayemo ma owero. 11 Uni kato eneya nembe rero tiníqo, eneŋo khoyó piyimi ŋu samakaŋoyote.
12 Nondo mande parámi yimirowero quro iŋoyoteno, quko sokome kanoko nakayáŋowero ŋuro piyimiŋoteno. Nondo ŋande iŋoteno, no uyare ye yiyowano, nore mande kopo tero niŋgu-niŋgu hamó tewato.
13 Keŋo kuwoŋgeporo simó, kuwoŋge ŋuko Anutuko eneŋomboro rokóŋaró, enendo yuŋguna kereteŋgo.
* 1:1 “pare parámimboya nambo-simóŋgepoya” ŋuko pare hamó peka. Quko iŋo-iŋo uni qambu qundo ŋande yeyoteŋgo, ko pare ŋuko Anutu koro huru-huru ka, eneŋo nambo-simó ŋuko iŋondutu unipareto ŋuno huruwoyaŋgurí. Ko eneŋo kuwí ŋuko huru-huru meyowo ka. 1:3 “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. 1:3 samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.