Mande Tapuŋowí Mu Wisiyaró
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, ko naru nimí kini quno eneŋo owí nekaró, “Jon,” yaró. Asa Jon ŋuko asáŋowí uni ŋu, Sepeti koro naŋuní ŋu, peka. Komo suki iŋondutu uni qambu qundo ŋundiro ye iŋaŋgurí. Quko itaka iŋo-iŋo uni kumimbo, Jon meyowo nakayáŋaró, peka, yeyoteŋgo. Nore hamó kama iŋoyoteto.
Do naruko nakayáŋaró, ŋuya hamó kama iŋoyoteto. Komo suki, asa Yesu khumoro otoqaró, yate-yate kumima naru 70 quroko ŋuno unipare Yesu iŋondutuwoyaŋgurí ŋundo naru irisa quno quhurí parámi korowaŋgurí. Jonko quhurí ŋunde quro nakayáŋaró (MTW 2:18 weyo qembe), asa ko nore quhurí naru irisa parámi qene iŋoyoteto. Korete quno Rom koro wiri yerete uni parámi ka, owí muko Nero, kumima naru 64AD ŋuno Anutu koro unipare qambu yuroní khumaŋgurí. (Asa “64AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 64 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Imemoŋgo, 93AD yate 96AD, Rom koro wiri yerete parámi meyowo ka, owí muko Domitian, ŋuya Anutu koro unipare qambu yuroní khumaŋgurí. Itaka iŋo-iŋo uni qambu qundo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Jonko sokome ŋa 95AD nakayáŋaró, peka.
Sokome ŋande quko muríye enesó. Ŋa sowo mande ŋano quko tapara mande ŋundiro, ko mande quroko ŋuno kapo-kapo enesó-enesó maŋgorete. Sowo mande ŋa Jonko Anutu noŋgo raró, ŋu hamó. Quko kapo-kapo kumimboro muríye ŋuro nore itaka kama iŋoyoteto. Ŋu naruko ŋuno Anutu koro unipare soso quhurí korowoyaŋgurí. Ŋunde ti Jonko rukiso yerewero quro ŋande yimiraró, ko hamó, quhurí korowoyaŋgurí, quko imemoŋgo Anutuko saŋgirí soso taka yiriní eneŋo unipare kondé kaŋewaŋgo qundo meté yowaŋgo.
1
Mande korete qu
Anutuko mande teapuŋowí ŋa* Yesu Kristo inoní o ŋu waka tunoqeweya ŋu kho simóŋo witú yerewero mande ŋu re tunomo rihimaró. Ŋunde tero ko Yesuko sambo simóŋo asáŋoní mande ŋu re umburo kho uniyó, Jon, witúŋaró. Jon ŋundo Anutu koro mandímboya Yesu Kristo koro piŋa mandímboya qenero ye wisiyo yunaró. Uni ka ye-ye mande ŋa weyoyote ŋundo meté horé yoweya, ko uni mande ŋa iŋoro o soso ŋano nakayáŋowí ŋa howewaŋgo soso ŋundo meté horé yowaŋgo. Dokoro naru ŋu mahewe tete.
Jonko naru meté yaró
4-5 No Jon, nondo mande ŋa nakayáŋowe ye Anutu koro huru-huru kande saŋiyoro irisa Esia mirako ŋuno qu, yeno uyaró. Meté Anutu koya yuqa kande saŋiyoro irisa koya Yesu Kristo koya samaka-samaka tuwó ko newonde ime ye yunowaŋgo. Anutu ŋuko itaka yote, komo yaró, imemoŋgo yoweya. Yuqa kande saŋiyoro irisa ŋuko Anutu koro wiri yerete unindoro yakutímo kunditeyote quno taŋgímo yoteŋgo. Yesu Kristo ŋuko mande hamó naŋge yeyote. Ŋuko uni khumo otoqowaŋgo quro korete-korete. Ko enendo noko koro wiri yerete uni soso wiri yereyote.
Enendo newonde meté nore nunoyote. Eneŋo sitúŋo ŋundo nore noriní quhurínanimbo kama sopo nereyoteŋgo. Ŋunde tiní nore soso wiri yerete unindoro wini qu tero iwí Anutu koro o qa-qa uni§ tunoqatowó. Nondo eneŋo owí hokoyoteno. Wimbu kondé suki-suki ŋu reweya. Ŋu hamó.
Qeni, enendo samboko koporéwore mahiní
uni soso qenewaŋgo.
Uni wini soso ene saŋgawoyi khumaró qundo qenewaŋgo,
ko uni soso nokono qu eneŋo tendo mukuru tewaŋgo.
Ŋunde naŋge tunoqeweya. Ŋu hamó.
Anutu, Uni Parámi ŋundo ŋande yete, “Noko A, o korete qu, noko Z, o weŋa qu. No itaka yoteno, komo yanowó, imemoŋgo yowano. Noko Wimbune Kondé.”
Jonko qu ka qeneró
Asa no Jon, yeŋo topoye. No yeya Yesu koro unipareyó yoteto. Ŋunde ŋuroko no yeya koporo kowe surumí tato Anutuko nore wiri niriní nore soso kondé kaŋero quhurí korowoyoteto. Asa no Anutu koro mandí ŋu yesoworo Yesu ŋuro piŋa mande ŋu yesowanowó. Ŋunde ŋuro no nohowero norero noko mosowí ka owí muko Patimos ŋuno norotaŋgurí. 10 Naru kano, asa Uni Parámimboro naruyómo, Yuqa Surumí** ŋundo kondé nondowaró. Nondowoní huwóne moŋgo maŋgo kato uŋgu qembe kondé nekaró. 11 Ŋande nimiraró, “O soso keto qeneyote ŋu se sokomeko nakayáŋoya sokome ŋu siyoka Anutu koro huru-huru†† yendé parámi kande saŋiyoro irisa quno ŋuno toŋiní. Yendé parámi ŋu Efesus, Semerina, Perikamum, Taiataira, Sardis, Filadelfia, ko Laotisia.”
12 Ŋunde yiní danimbo yaró ŋu qenewero rohoréŋanowó. Rohoréŋoro tesaŋga suru pikoyaŋgo qu kande saŋiyoro irisa ŋunde ŋuno yuri qenenowó. Tesaŋga ŋu golpo‡‡ towaŋgurí. 13 Tesaŋga keweroko ŋuno uni ka unindoro naŋuní qembe yora. Eneŋo kowe punu-punuyó piru qu riní khí soso wisumuŋaró. Ko tuwi tindeŋiwí mu, gol qembe mu, ka re nomonímo kusiyaró. 14 Eneŋo kembémboro huí muko sara-sara piyimi, asa sipsip huí qembe ma koporé qembe. Ko toŋí muko te suru parámi raŋoyote ŋunde qembe. 15 Khí muko bras§§ kewáko qaro hiyóqeyote ŋunde qembe. Ko nondo puŋí iŋanowó muko sono parámi umbu niri tete ŋunde niri teyaró. 16 Ene kandí kondéwore tutu kande saŋiyoro irisa se towaró. Ko suke mití manaŋga ka, mití kawore-kawore qu, maŋgó moŋgo umburó. Ko umu-kembé muko kosa sine parámi raŋoyote ŋunde qembe hiyóqeyaró.
17 Nondo ene qenero uni khumowí qu qembe tero khímo rokaráŋo umbu raŋanowó. Raŋowe kandí kondéwore re nono rero ŋande yaró, “Ma sorewero. Nondo korete quno yoranowó, weŋa quno yowano. 18 Nondo yoto-yotone moré. Komo no khumanowó, quko qeno, itakako keta suki-suki yoteno. Nondo kindo khumowero ŋu sopoyoteno, ko uni khumowí ŋuro yendéye,*** ŋu sopoyoteno.
19 “Ŋunde ŋuro o itaka yote quya ime tunoqeweya quya ŋu qeneyote ŋuro nakayáŋo. 20 Ke tutu kande saŋiyoro irisa ŋunde kandene kondéwore yoroyi qenete, ko tesaŋga suru pikoyaŋgo qu kande saŋiyoro irisa yoroyi qenete. Asa ŋuko mande tapuŋow톆† qembe, ko ŋuro murí muko ŋandiro. Tutu kande saŋiyoro irisa ŋuko Anutu koro huru-huru kande saŋiyoro irisa ŋuro sambo simó. Ko tesaŋga kande saŋiyoro irisa ŋuko huru-huru kande saŋiyoro irisa naŋge.
* 1:1 mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote. 1:1 “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. 1:3 “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró. § 1:6 o qa-qa uni” ŋundo Ya Surumímo Anutu koro kho tero uniparetoro quhuríye rotowero quro wondo yakutímo ŋuno o qa-qa te inaŋgurí. ** 1:10 Yuqa Surumí” ŋuko Anutu koro Yuqa naŋge. †† 1:11 Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu. ‡‡ 1:12 “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi. §§ 1:15 “bras” ŋuko o aini ka, o soŋga mandumi mu. *** 1:18 uni khumowí ŋuro yendéye” ŋuko Juda unipareto ŋande ye iŋaŋgurí, ko uni soso khumoro yendé amuno ŋuno uyaŋgurí. ††† 1:20 mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.