3
Iŋondutu koro huru-huru ŋuro sopo-sopo uniye
Mande ŋako hamó naŋge, ko uni ka, Anutu koro unipare sopo yerewero koro kho qu reweya, yero iŋote ŋuko kho meté mu tewero ŋuro iŋoyote. Ŋunde ŋuroko sopo-sopo uni ŋunde quko unipareto oteteyómboro yesaráŋowero mepémo kini. Eneko pare kanata koro kamí qembe yotoro eneŋo yoto-yotoyó meté soporo iŋo-iŋo meté qu howero otete meté qu naŋge tero uni khe koŋgo qu mahi samaka yerero mande rondaqe unipare yunote quno ŋuno iŋoyi tondaŋete. Uni ŋunde quko wain parámi kama neyote ko kiro mande tero kuma kama teyote. Kini, uni samaka yerero newonde ime naŋge teyote. Mone rewero quro kama iŋoyote. Uni ŋunde quko suwisawiyó meté sopo yiriní eneŋo simó ará te inoro maŋgó howeyoteŋgo. (Qeni, uni ka suwisawiyó meté kama sopo yereyote ŋuko Anutu koro huru-huru ŋu meté sopo yerewero mepémo kini, hamómbe?) Asa sopo-sopo uni ŋunde quko naru piru Yesu iŋondutuwoyaró. Dokoro itaka naŋge iŋondutuworo waka ta sopo-sopo uni tunoqete tiníqo, eneŋo iŋoní oníqo, enendo Monimbu qembe topé piyimi reweya. Asa sopo-sopo uni ŋunde quko sono kama raŋgurí ŋuro toŋeyemo owí meté reyote. Ŋunde kini tiníqo, owí ri umbuní Monimbu koro powerako towoweya.
Iŋondutu koro huru-huru ŋuro kho uniye
Ŋundiro naŋge Anutu koro kho uni tomó-tomó ŋuyako unipareto oteteyemboro ará te yunoyoteŋgo. Uni ŋunde quko maŋgo irisa ŋunde qembe kama yotoro wain parámi kama nero mone siyowero quro kama iŋoyoteŋgo. Uni ŋunde quko otete sopowero quro iŋo-iŋoye meté mu howero Anutuko iŋondutu tewero murí ŋu riní tunoqaró ŋu iŋomukoteŋgo. 10 Koretero khoye towotero qeno qembe. Ene kho meté teroqo Anutu koro kho uniyó yorowaŋgo.
11 Ŋundiro naŋge kho uni ŋuro pare qu ŋuko otete meté naŋge teyote. Ŋunde tero unipare kama yesará yerero, eneŋo yoto-yotoyó meté soporo, otete meté kama rotoyote.
12 Anutu koro kho uni ŋuko pare kanata koro kamí qembe yotoro, suwisawiyó ŋu meté sopo yereweya. 13 Dokoro uni ŋunde ŋuko kho meté teyoteŋgo qundo owé meté rero wimbu rero Kristo Yesu* kondé iŋondutuwoyoteŋgo.
Iŋo-iŋo mande parámi ka
14 No keno imemoŋgo ta uyarewero, yero iŋoteno. Ko koretero oresaka mande ŋa nakayáŋoyoteno. Ŋundiro 15 no keno waka ta uyarewero mepémo kini tiníqo, sokome ŋa qenero Anutu koro suwisawiyó yimiri iŋoro otete meté mu tewaŋgo. Anutuko yoto-yotoyó moré, ko suwisawiyó ŋuko eneŋo huru-huru ŋu naŋge. Kowe eneŋo huru-huru ŋuko tatá kondé ŋunde qembe mande hamó ŋu samakaŋoyote. 16 Hamó horé, Anutu howewero murí komo tapuŋaró ŋuko iŋo-iŋo parámi ka.
 
Yesuko uni hamó tunomo tunoqiní,
Yuqako, eneko uni roneneŋowí, yero nekoní,
sambo simómbo ene qeni,
uni wini enesó-enesó keweroyemo ŋuro yesowoyi,
nokono ŋuno unipareto ŋuro iŋondutuwoyi,
Anutuko re koreko oní owé parámi horé raró.
* 3:13 Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. 3:15 huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.