28
In tlen opanoc ica Pablo ipan in tlali Malta
Ihcuac yotimaquisque tinochten, oticmatque inon tlali tlen oticahsique itoca Malta. Inon chanimen de ompa otechyequitaque. Huan oquixotlaltihque se hueyi tletl ic omochiuticatca in itztic huan ic oquiauticatca. Huan otechiluihque tinochten matimopachocan timototonican. Oncan in Pablo oquitilan oc chihton cohuitl huajqui huan oquitlalihticatca ipan in tletl ihcuac se cuatl ocholohticatca den tlatotonilotl huan oquiquitzqui ipan iman. Ihcuac inon chanimen oquitaque inon cuatl pilcatica ipan iman in Pablo, omoluihque yehhuanten:
―Inin tlacatl huelis temictiyani, masque omaquis ipan in mar, itlahtlacol ahmo quicahua manemi.
Huan Pablo omomatzetzelo ica in cuatl ipan in tletl, huan ahmo tlen oquipanoc. Nochten oquichixticatcahque maposahui noso mahuetzi mijqui, huan ic huehcau oquichixticatcahque ihcuac oquitaque ahmo tlen oquipanoc. Omoyolcuepque huan opeuque quihtohuahque quen in Pablo yehhua se dios.
In tequihua de inon tlali itoca Publio. Yehhua oquimpix sequin calten ahmo huehca de ompa, huan otechtlatlauti ma ompa timocahuacan. Ic inon ompa otimocauque yiyi tonali. Opanoc quen in itata in Publio omococohtoya ica in totonqui huan tlahyili. Huan Pablo oya quiita. Huan ihcuac omoyolmachti huan oquitlali in iman ipan yehhuatl, ijcon opahtic. Huan ic inon ohualahque noyojqui oc sequin cocoxcamen aquin ochantiyayahque ipan inon tlali, huan noyojqui oquimpahti. 10 Huan ijcon molui otechtlasohtlahque huan queman otiyahque oc sepa ipan in barco, otechmacaque nochin tlen ticnequisque ipan inon viaje.
In Pablo yoahsic in Roma
11 Satepa de yiyi metztli ipan inon tlali, otiyahque ipan in barco tlen ompa oquipanoc inon tiempo itztic. Inon se barco de Alejandría huan ocuicayaya iixpa intlachialis de inon dioses Cástor huan Pólux. 12 Otiyahsique canin in itentlatepetl Siracusa canin otimocauque yiyi tonali. 13 Huan de ompa otiyahque san atlatentli ic otiyahsique itentlatepetl Regio. Huan ic mostla otiquixnamijque ic hualtemo yehyecatl. Huan ipan ome tonali otiyahsique itentlatepetl Puteoli. 14 Ompa otiquinahsitohque sequin tocnihuan huan otechtlatlautihque matimocahuacan se semana inuan. Huan satepa otiquisque para Roma. 15 In tocnihuan den Roma yiquimautoque de tehhuan, ijcon oyahque technamiquihque ipan in hueyi ohtli itoca Foro de Apio canin itocahyan Yiyi Calten. Ic oquinitac Pablo, omotlasohcamat ica in Dios huan ocachi omoyolchicau. 16 Ihcuac otiyahsique Roma, in tlayecanqui den soldados oquintemacti in presos in achto tlixpixqui. Huan Pablo oquicauque mamotepalui secnin ihuan se soldado aquin oquiitzticatca.
Pablo tlanonotza ipan in altepetl de Roma
17 Huan satepa den yiyi tonali in Pablo oquinnahuatic mahualacan in achtohque judeahtecos den altepetl Roma. Ihcuac omosentlalihque, oquiniluic:
―Nocnihuan, masque ahmo tlen oniquinchihuili in totlacaicnihuan ica intlamachilis den tochichicacoluan, onechtemactihque iixpa in tequihuahten romanohtecos nepa Jerusalén. 18 Ic nechchipahuilisque, yehhuan oquinequiyayahque nechcahcahuasque, tleca ahmo onechahxilihque niyan tlen tlahtlacoli ic nechmictisque. 19 Huan inon totlacaicnihuan ahmo oquinejque manicahcahua, huan ic inon onictlahtlan manechixcomaca in hueyixtoc Augusto César, masque ahmo tlen ca ic niquinteluis. 20 Ic inon onamechnonotz matimonohnotzacan, tleca ic nele nicchixtica ic techtiochihualos ijcon quen namochten. Ic inon nica niilpitoc ica in cadena.
21 Oncan oquiluihque:
―Tehhuanten ahmo tlen ticselihtoque ica tehhuatl, niyan tlen amatl den tlali Judea, huan ahmo tlen techiluihtoque totlacaicnihuan aquin ohualahque de nepa. 22 Ticnequisque ticaquisque in tlen ticnehnehuilihtica tehhuatl, tleca ticmatihque nohuiyan ica tlahtohuahque ica inon yancuic tlanehnehuilistli.
23 Ijcon tel, oquiluihque tlen tonali huan oahsitohque miyac tlacamen canin ocatca in Pablo. Huan de sancuel huan hasta tiotlac oquinnonotz ica in tetlatequiutilistzin Dios. Oquinequiyaya ijcon quinyolcuepas ica Jesús. Ijcon oquinnonotzayaya ica in itlanahuatil Moisés, huan ica tlen oquihcuilohque in tetlayolchicaucahuan de yihuehcau. 24 Sequin oquineltocaque in tlen in Pablo oquihtohticatca, huan oc sequinten ahmo oquineltocaque. 25 Huan quen ahmo oquisematiyayahque ic yehhuanten, opeuque yahue sequin. Oncan Pablo oquiniluic:
―Yec inon tlahtoli oquimacaloc in Isaías in Itiotonaltzin Dios, maquinilui in tochichicacoluan. 26 Ic inon oquiluic:
Xiyau huan xiquinilui inon tlacamen in tlen omihto in Dios:
“Namehhuan nanquicaquisque huan ahmo nanquinehnehuilisque.
27 Tleca nanyoltepitzautoque huan ayacmo nanquicaquisnequihque.
Huan ica tlen onanquitaque, ahmo onanquinehnehuilihque,
ic nanmocuepacan huan namechtlapohpoluini namotlahtlacol.”
28 Xicmatican namehhuan tel, de axan inin tlamaquixtilistli den Dios momachiltiyahque in aquin ahmo judeahtecos, huan yehhuan ocachi quicaquisque.
29 Ihcuac Pablo oquihto inon, oyahque inon itlacaicnihuan huan tequin otlahtolchiuque ica tlen oquicajque.
30 Huan Pablo omocau ome xihuitl ipan in cali canin oquitlanehuihtoya huan oquinseliyaya nochin aquin yahue quiita. 31 Niyan aquin ahmo oquitlacahualti huan ahmo ica moucayotl oquinonotzayaya quen quintequiutilos in tlacamen in Dios. Huan oquinextiliyaya ica Totecohtzin Jesucristo.