2
In mosihuautilistli ipan in altepetl Caná den tlali Galilea
Hasta ic huiptla ocatca se mosihuautilistli ipan in altepetl Caná den tlali Galilea. In tenanahtzin Jesús ompa ocatca. In Jesús huan tetlamachticahuan noyojqui ompa oihilohuaya ica inon mosihuautilistli. Huan otlan in vinohtlayili, huan in tenanahtzin Jesús oteiluic:
―Ayacmo quipiyahque in vinohtlayili.
Oncan Jesús omonanquilic:
―¿Tleca nechiluiyahque ic inon tlahtoli? Ayamo ahsi in tonali ic nimonextis ica tlen cuali nicchihuas.
Oncan tenanahtzin oquiniluic in aquin tlaxehxelohticaten:
―Xicchihuacan nochin tlen mechiluisque.
Ocatcahque chicuasin tzotzocolten ihuan atl tlen ic in judeahtecos mamahtequiyahque. Huan se tzotzocoli quixicohua cana naupohuali noso se ciento litro den atl. In Jesús omoluihque in tlaxehxelohuanimen:
―Xiquintemitican ica atl inin tzotzocolten.
Oncan oquinyectehtemitihque nochin, huan oncan Jesús oquiniluiloc:
―Axan xiquixtican chihton, huan xicuiquilican in iluichihuani.
Huan ijcon oquichiuque. In iluichihuani oquimachili in atl yomocuep in vinohtlayili, niyan ahmo quimati de canin ocualicaque. San yeh in tlaxehxelohuanimen oquimauticatcahque, tleca yehhuan oquichicoquixtihque inon atl. Ijcon in iluichihuani oquinotz in mosihuautiyani 10 huan oquiluic:
―Nochin tlacatl xiquinmahmaca achto in cuali vinohtlayili, huan ihcuac in tetlatlautilten tla tequin yoconihque, oncan ihcuac moxelos in moluihtic vinohtlayili. Huan tehhuatl, ¿tleca tiqueutoc in tlen cuali vinohtlayili hasta axan?
11 Inin tlen omochiu in Jesús ipan in altepetl Caná den tlali Galilea. Yeh in achto tlachiutli mahuestic ic tlen oquinnextiloc tehueyilistzin. Huan in tetlamachticahuan oteneltocaque.
12 Oncan satepa de inon ohuilohuac ipan in altepetl itoca Capernaum, inuan tenanahtzin huan tecnihuan huan in tetlamachticahuan. Huan ompa oihilohuaya se quesqui tonali.
Jesús oquintotocaloc in tlanemacanimen ipan in tiopantli
13 Quenin yohualahsitaya in pascuahiluitl den judeahtecos, in Jesús ohuilohuac ipan in altepetl Jerusalén. 14 Ompa oquinahsiloc ipan in tiopantli in aquihque quinemacahque in cuacuehten huan calnelos huan totomen, nochin tlen oquincohuilihque in judeahtecos quen ic quinmactisque. Huan oyehyehuatoya in aquin oquimpatiliyayahque in tomin in tlacamen aquin ohualahque ic huehca. 15 Ic omotac inon, in Jesús omochiu se tlahuitequiloni den cuitlaxtli huan oquintotocaloc caltenco nochin yehhuan, sansecnin inuan in calnelos huan in cuacuehten. In aquin oquipatlaticatcahque in tomin, oquichayahualoc tlalpa in tomin huan oquinixcuepaloc in mesas. 16 In tlanemacanimen ica in totomen oquiniluiloc:
―Xiquixtican nochin tlen nican nanquipiyahque. ¡Ahmo xicchihuacan tiyanquistli techan Notahtzin!
17 Oncan in tetlamachticahuan oquilnamijque ica in Itlahcuiloltzin tlen quihtohua: “Nicmahuestiliya techan masque ihcuac nictemactis nonemilis.”
18 Oncan in judeahtecos otetlahtlanihque:
―Tla titechnextilis se tlachiutli mahuestic, maticmatican tla nele ticpiya tequihuahyotl ic ticchihuas inin.
19 Huan Jesús omonanquilihque:
―Xicxitinican inin tiopantli huan ipan yiyi tonali nicchihchihuas oc sepa de yancuic.
20 Oncan in tequihuahten den judeahtecos oteiluihque:
―Ompohuali huan chicuasin xihuitl ic oquichihchiuque inin tiopantli, ¿huan tlemach, cuali ticchihchihuas ipan yiyi tonali?
21 Huan in tiopantli tlen ic otlahtolohuaya, yeh in tetlacayo. 22 Inon tetlamachticahuan oquimatque quen inon tlahtoli oquis den Itlahcuiloltzin, huan ayamo oquinehhnehuilihque tlen quihtosnequi. Huan satepa ic oihxohuac Yehhuatzin de mijcamen, oquinehnehuilihque inon tlahtoli tlen ic otlahtohuaya ica Yehhuatzin, huan ijcon otzonquis inon tlahtoli.
In Jesús quinyolnehnehuilo nochin tlacatl
23 Ihcuac Jesús oilohuaya Jerusalén, ipan in pascuahiluitl, miyacten oteneltocaque ic oquitaque in tlachiuten mahuestic tlen omochiu. 24 Huan Jesús ahmo oyolmatque ica yehhuan, tleca nochten oquinyolmatiloc ahmo nele teneltocahque. 25 Ahmo omonequiyaya oc aquin mateilui quen quinehnehuiliyahque inon tlacamen, tleca Yehhuatzin quinyolmatilo quen quinehnehuiliya in tlacatl.