21
In Jesús oquinmonenextililoc in chicome tetlamachticahuan
Satepa de inin, in Jesús oquinmonextililoc in tetlamachticahuan itentla in hueyi atl den Tiberias. Huan ijquinin omochiu. Ocahcatca san secnin in Simón Pedro, huan in Tomás in aquin oquitocahhuiyayahque Cuate, huan in Natanael, ialtepeu Caná den Galilea, huan in ipiluan Zebedeo huan oc ome tetlamachticahuan in Jesús. In Simón Pedro oquiniluic:
―Niyau nimichquitzqui.
Yehhuanten oquiluihque:
―Tehhuanten noyojqui mohuan tiyasque.
Oncan oyahque, huan otlehcohque ihtech se barco, huan inon yohuilotl ahmo oquiahsique niyan tlen. Ihcuac opeu tlalpa tlanesi, in Jesús omonextiloc atlatentli, huan in tetlamachticahuan ahmo oquimatiyayahque in tla Yehhuatzin. Oncan quiniluiloc:
―¿Tlen nanquichihuahque namehhuan? ¿Ahmo nanquiquitzquihtoque niyan tlen?
Huan yehhuanten otenanquilihque:
―Niyan tlen ahmo ticahsitoque.
Oncan Jesús oquiniluiloc:
―Xictlasacan in matlatl ic iyejcan in barco, huan nanquiahsisque.
Ijconon oquichiuque, huan satepa ahhuel oquiquixtiyayahque in matlatl ipan in atl, ic tequin miyac michten oquipiyaya. Oncan in tetlamachticau in aquin Jesús tequin omotlasohtlayaya oquiluic in Pedro:
―¡Yehhuatzin in Totecohtzin!
Hueloc oquicac in Simón Pedro quen Yehhuatzin in Totecohtzin, oncan oquitlali in icamisa (tleca oquiquixtihtoya ic tequiti), huan omotohuetzo ipan in atl, ihsiu maahsi in atlatentli. In oc sequinten tetlamachticahuan oahsique in atlatentli ihuan in barco, quitotochuilantihue in matlatl tentiu in michten. Ocahcatca cana se cien metros den atlatentli. Ic otemoque tlalpa, oquiahsique se tlecuili, huicsitica pani se michi huan pantzin. 10 Huan Jesús oquiniluiloc:
―Xicualicacan sequin michten in tlen hueloc nanquiquixtiyahque.
11 Oncan in Simón Pedro otlehcoc ihtech in barco huan oquitotochuilan ipan tlali in matlatl ic tentiu in michten huehhueyi, se ciento ompohuali huan mahtlactli huan yiyi. Huan masque tequin miyac, in matlatl ahmo otzomon. 12 Oncan Jesús oquiniluiloc:
―Xihualacan xitlacuacan.
Huan niyan seya den tetlamachticahuan ahmo omoixcohyanui tetlahtlanis aquin Yehhuatzin, tleca quimauticaten quen Yehhuatzin in Totecohtzin. 13 Saniman in Jesús omopacholoc, omoan in pantzin huan oquinmacaloc yehhuanten, huan noyojqui ijcon omochiu ica in michi.
14 Inin opanoc ic yexpa in Jesús oquinmonenextililoc in tetlamachticahuan satepa ihcuac yoihxohuac den miquilistli.
In Jesús monohnotzalo ihuan Simón Pedro
15 Satepa den tlacualistli, in Jesús omotlahtlani in Simón Pedro:
―Simón, ticoneu Jonás, ¿tla tinechtlasohtla ocachi huan ahmo inihque?
In Pedro otenanquilic:
―Queme, Notecohtzin, Tehhuatzin momati quen nitetlasohtla.
Huan Jesús oquiluiloc:
―Tel, xiquinixpiya nocolelohhuan.
16 Oc sepa omotlahtlani huan yeh in ic oupa.
―Simón, ticoneu Jonás, ¿tinechtlasohtla?
Huan Pedro otenanquilic:
―Queme, Notecohtzin, Tehhuatzin momati quen nitetlasohtla.
Oncan omoluic:
―Tel, xiquinixpiya nocalnelitos.
17 Ic yexpa omotlahtlani:
―Simón, ticoneu Jonás, tel, ¿tinechtlasohtla?
Huan Pedro otlocox tleca omotlahtlani yexpa in tla tetlasohtla, huan oteiluic:
―Notecohtzin, Tehhuatzin momati nochin. Tehhuatzin momati quen nitetlasohtla.
Huan Jesús omoluic:
―Tel, xiquinixpiya nocalnelitos. 18 Ic nele nimitziluiya quen ihcuac oticatca ocachi titelpochtli, oticanayaya tlen tictequiutiya huan otiyaya canin oticnequiyaya. Huan ihcuac titectiya, mitzmasohuasque in oc seya, huan mitzuicasque canin tehhuatl ahmo ticnequis tiyas.
19 Ic omihto inin, in Jesús oquimatiltilo quen miquis in Pedro ic tehueyitilis in Dios. Satepa omoluic:
―¡Xinechcuitlapanui!
In tlahtoli ica in tetlamachticau tlasohtli
20 Ic omocuepque, in Pedro oquitac quen oquincuitlapanuihtaya in tetlamachticau in aquin Jesús tequin omotlasohtlayaya. Yiyehhua in aquin ocatca tenahuac ipan in tlacualistli huan otetlahtlani: “Notecohtzin, ¿aquinon teichtacahuis?” 21 Ihcuac in Pedro oquitac in oc seya, otetlahtlani in Jesús:
―Notecohtzin, huan inin, ¿tlenon quipanos?
22 Huan Jesús omonanquilic:
―In tla nehhuatl nicnequis manemi hasta ihcuac nimocuepas, ¿campa mitzcocua? Tehhuatl xinechcuitlapanui.
23 Oncan impan in tlaneltocanimen mochayau inon tlahtoli quen mach inon tetlamachticau cana ahmo miquis. Huan Jesús ahmo omihto ahmo miquis. Tlahmo omihto: “In tla nicnequis manemi hasta ihcuac nimocuepas, ¿campa mitzcocohua?”
24 Inin yiyehhua in tetlamachticau aquin quihtohua inin tlahtolten melahuac, huan yehhuatl quihcuilohtoc in tlen oquihto ipan inin amatl. Huan ticmatihque in tlen quihtohua nochin melahuac.
25 Oncan miyac oc sequin tlachiuten in tlen omochiu in Jesús, in tla quihcuilonihque se huan seya, huelis niyan nochin tlalticpac ahmo quixiconi in tlahcuilolamamen in tlen yeni tlahcuiloli.