IN ITLAHCUILOLAMAU IN TETIOTLATITLANIL PABLO ICA IN FILEMÓN
1
In Pablo quitlahcuiluiya in Filemón
Nehhua Pablo nitzactoc ic onitlanonotzayaya ica in Cristo Jesús. Ihuan tocniu Timoteo timitztlahcuiluiyahque tehhua totlasohicniu Filemón, quen noyojqui titlapalehuiya ihtech in tequitl ica in cuali itlahtoltzin Dios. Tiquintlahpalohuahque in mosihuau Apia huan moconeu Arquipo aquin noyojqui quen tehhuan, huan in tocnihuan aquin mosentlaliyahque ipan mochan. Mamechtiochihualo huan mamechyolchicahualo in Dios Tohueyitahtzin huan Jesucristo.
In tlasohtlalistli huan in tlaneltocalistli den Filemón
Ihcuac nimoyolmachtiya, nochipa nitetlasohcamati in Dios ic nimitzilnamiqui. Tleca nicmautoc ica motlasohtlalis huan ica motlaneltoquilis tlen ticpiya ica in Totecohtzin Jesús huan quen tiquintlasohtla nochten aquin poutoque tehuan in Dios. Niquintlaihtlaniya in Dios ica in aquin otiquintlaneltocti ica motlaneltoquilis. Maquinehnehuilican yec ica nochin tlen otechtiochihualoc in Cristo Jesús. Molui nipactoc huan nimoyolchicautoc queman nicmati quen tiquintlasohtlatoc, tleca ica tehhua yolpactoque in tlaneltocanimen.
In Pablo motlatlautiya ica Onésimo, in aquin ocatca imajco in Filemón
8-9 Nehhua Pablo in tectli aquin axan nitzactoc tepampa in Cristo Jesús, huan axan nimitztlatlautiya ica tlen ticchihuas, masque nicpiya tequihuahyotl quen nitetiotlatitlanil in Cristo huan ic inon cuali nimitztequiutiya. 10 Nimitztlatlautiya ica in Onésimo, in aquin omochiu quen noconeu, tleca onictlaneltocti nican telpiloyan.
11 Hasta axan inon Onésimo ocatca san tlaluis motlatequiutil, masque itoca quihtosnequi cuali. Huan axan cuali yes ica tehhuatl huan ica nehhua. 12 Huan axan oc sepa nimitztitlaniliya. Molui nictlasohtla. 13 Nehhuatl nechpactiya tla mocahuani nohuan quen tehhuatl mopatlaca huan nechpalehuini nica canin nitzactoc ipampa itlahtoltzin Dios. 14 Huan ahmo nicnequi nictzecos in tlahmo tiquihtos cuali. Huan ijcon maye in motetlatlautil huan ahmo tlen huelica. Maye nochin quen ticnequi. 15 Huelis ic inon in Onésimo omoxelo ica tehhua se quesqui tonali, maye tehuan nochipa. 16 Ayacmo quen motlatequiutil, tlahmo ocachi quen tiquihtosque, se motlasohicniu. Nehhuatl nictlasohtla tequin huan tehhuatl ocachi tictlasohtlas, ahmo san quen se tlacatl, tlahmo noyojqui quen se tocniu ica Totecohtzin.
17 Ijcon tel, tla nele tinotenonotzcau, xicseli in Onésimo quen nehhua yesquiyani. 18 Tla mitzchihuilihtoc tlen ahmo cuali, noso tla mitzuiquiliya tlahtlen, xinechtlahtlanili nehhua. 19 Nehhua Pablo, nimitzihcuiluiya ica nehhua noman, nehhua nictlaxtlahuas, masque molui chihton inon yes tla tiquixnamictisque ica tlen tinechuiquiliya, quihtosnequi motemaquixtilis. 20 Ijcon tel, nocniu, xinechchihuili inin tlen nimitztlatlautiya, huan ijcon tinechpacmacas tleca ijcon monextis motlasohtlalis ihtech Totecohtzin. Manechyolchicahualo quen timosetilihtoque tehuan Cristo.
21 Nimitztlahcuiluiya tleca nicmati tinechtlacamatis, huan nicmati ticchihuas ocachi quen nimitziluiya. 22 Nimitztlatlautiya noyojqui xicyectlalican canin nimotepaluis, tleca nicchiya tla cana niquisas ipan in telpiloyan quen nannechtlaihtlaniyahque ihcuac nanmoyolmachtiyahque ica Tohueyitahtzin.
Ic tlixnahuatiya
23 Mitztlahpalohua in Epafras, in aquin nechpalehuihtica ipan in telpiloyan, tleca tetlasohtla in Cristo. 24 Noyojqui mitztlahpalohuahque in Marcos huan Aristarco huan Demas huan Lucas aquin nechpalehuiyahque ipan notequiu. 25 Quen Totecohtzin Jesucristo mamechtiochihualo namehhuan. Huan ijcon mayeto.