14
Ahmo xictenehuacan in namocniu
Xicselican in aquin ahmo chicahuac itlaneltoquilis, niyan ahmo nanquitlahtolchihuisque ica tlen quichiconehnehuiliya. Quen tiquihtosque, caten sequin quinehnehuiliyahque cuali quicuahque san tlen, huan caten oc sequin ahmo chicahuac intlaneltoquilis, huan ahhuel quicuahque san tlen. In aquin quicua san tlen ahmo maquixtlasa in aquin ahmo quicua nochin. Huan in aquin ahmo san tlen quicua ahmo ica matlahto in aquin quicua san tlen, tleca Dios moselihtoc inon tlacatl. ¿Tlen moquisca tehhua ic titlahtos itlaquehual in oc seya? Tla cuali quisas noso ahmo, inon quimatis in iteco. Huan quisas cuali tleca in Totecohtzin mopiya in chicahualistli ic quimochihuilis cuali.
Oc sepa quen tiquihtosque, oncaten sequin aquin quichihuasque cuenta se tonali ocachi mahuestic quen in oc sequin tonalten. Huan caten sequin quinehnehuiliyahque nochin tonali parejos. Maquiyecmati cada seya tleca ijcon quinehnehuiliya. In aquin quitlaolichtis inon tonali, quichihua quen temahuestiliya in Totecohtzin. Huan in aquin quicua san tlen, quicua ic temahuestiliya in Totecohtzin, tleca tetlasohcamati in Dios. Huan in aquin ahmo quicua san tlen, ijcon temahuestiliya in Totecohtzin huan noyojqui tetlasohcamati in Dios.
Tleca niyan seya ahhuel motequiutis san ic isel, niyan miquis ic itlanequilis. Tla tinemisque, tinemisque ica tetlamatiyan Totecohtzin. Huan tla timiquisque, timiquisque ica tetlamatiyan Totecohtzin. Ijcon tel, quen ica in nemilistli huan quen ica in miquilistli titehuaxcahuan in Totecohtzin. Tleca in Cristo omicohuac huan oc sepa onemohuac ic omochihualoc Totecohtzin tehhuanten huan masque in mijcamen.
10 Huan ica yehhua aquin quixcomaca in icniu; ¿tleca ijcon quichihua noso tleca quixtlasa? Tleca tinochten timoteixpantisque in Cristo, huan Yehhuatzin techixcomacalos. 11 Tleca in Itlahcuiloltzin quihtohua:
Ic nele quen nehhua niyoltoc, mihtohua in Dios, noixpa nochten motlancuaquetzasque,
huan nochten mocuitisque ica nehhuatl in Dios.
12 Ijcon tel, cada se de tehhuanten quipiya tlen motemactis ica in Dios.
Ahmo xitlahtlacoltican in namocniu
13 Ic inon, ayacmo tiquixcomacasque se huan oc seya. Tlahmo oc noncua, maticnehnehuilican ic ahmo tictlahtlacolanaltisque in tocniu ica itlaneltoquilis ahmo chicahuac. 14 Quen nitlaneltocani ica in Totecohtzin Jesús, nicmati ahmo oncan niyan tlen cuali isel quimahualtis seya, huan tla seya quinehnehuiliya quimahualtis tlahtlen, ica yehhuatl nele quimahualtis. 15 Huan tla in tlen nanquicuasque quiihtlacos in itlanehnehuilis in namocniu, ayacmo nanmotlasohtlaticaten tla ijcon nanquicuasque. Ahmo xicchihuacan matlahtlacolana ica namotlacual seya aquin Cristo ica omicohuac. 16 Huelis ocachi cuali tla ayacmo nanquichihuasque ica tlen namoca tlahtosque, masque nanquimatihque cuali inon tlen nanquichiuticaten. 17 Tleca in aquin quitequiutilos in Dios ahmo quichihuas cuenta ica tlen quicuas niyan in tlen quionis, tlahmo ica in tlamelajcan inemilis tlen ic techmacasque in yolsehuilistli huan paquilistli tlen ticpiyahque ica in Itiotonaltzin Dios. 18 In aquin ijcon tehuan tequiti in Cristo tepacmaca in Dios huan quihuelitahque in tlacamen.
19 Ijcon tel, matictemocan tlen ic timosetilisque se huan oc seya huan ica tlen cuali timopalehuisque se huan oc seya ipan tonemilis yancuic. 20 Ahmo xicpolo in tetequiu in Dios ipampa tlen nanquicuasque. Ic nele nochin tlacuali chipahuac, huan tla ica tlen nanquicuasque, nanquitlahtlacoltisque in aquin ahmo chicahuac itlanehnehuilis, yeh in tlen ahmo cuali. 21 Ocachi cuali in tlahmo nanquicuasque in nacatl niyan nanconisque in vino niyan nanquichihuasque tlen ic quimohsihuiya in namocniu noso quitlahtlacoltiya, noso quichihuas ahmo chicahuac itlaneltoquilis. 22 In namotlaneltoquilis tlen nanquipiyahque, maye ipan tetlamatiyan in Dios. Mapacto in tlacatl aquin ahyic tlahtlacoltihtoc ica itlanehnehuilis. 23 Huan in aquin chiconehnehuiliya ica tlen quicuas, yehhua motlahtlacoltiya ic quicuas, tleca ahmo quicua ica itlaneltoquilis. Huan nochin tlen ahmo quichihua ica itlaneltoquilis, inon tlahtlacoli.