16
In Pablo quintlahpalohua in itenonotzcahuan
Namechtemactiliya in tocniu Febe, aquin tlapalehuihtoc ipan in itiotlayehualoltzin ipan in altepetl Cencrea. Xicselican yec ica Itocahtzin Totecohtzin quen quichihuasquiyanihque in tocnihuan tlaneltocanimen. Huan xicpalehuican ica nochin tlen quipolos, tleca yehhuatl quimpalehuihtoc miyaquin huan hasta neh noyojqui.
Xiquintlahpalocan in Priscila huan Aquila aquin nohuan otequitque ica in tetequiu in Cristo Jesús. Yehhuan omotemacaque ica nochin inemilis ic onechmaquixti nehhua. Ijcon niquintlasohcamati huan ahmo san nehhua, tlahmo nochten in tocnihuan den itiotlayehualoltzin aquin ahmo judeahtecos. Noyojqui xiquintlahpalocan in tocnihuan aquin mosentlaliyahque ichan in Priscila huan Aquila. Xictlahpalocan in tlasohtli notenonotzcau Epeneto. Yehhuatl in achto den tlali Acaya aquin oteneltocac in Cristo. Xictlahpalocan in María, aquin tequin otequit ica namehhuan. Xiquintlahpalocan nochantlacahuan Andrónico huan Junias aquin inuan onitzactoya telpiloyan. Omohueyichiuque inepanco in tetiotlatitlaniluan, huan oteneltocaque in Cristo achto quen nehhuatl.
Xictlahpalocan in Amplias, tlasohtli notenonotzcau ica in Totecohtzin. Xictlahpalocan in Urbano aquin tohuan tequiti teca in Cristo Jesús, ihuan in tlasohtli Estaquis. 10 Xictlahpalocan in Apeles, aquin quimacalotoc in tlapanolis ica itlaneltoquilis in Cristo, huan noyojqui in ichanihcahuan in Aristóbulo. 11 Xiquintlahpalocan nochantlaca Herodión, huan ichantlacahuan in Narciso aquin teneltocahque Totecohtzin. 12 Xiquintlahpalocan in Trifena huan Trifosa, aquin tequitihque ica in tetequiu in Totecohtzin, huan noyojqui in totlasohicniu Pérsida aquin tequin tequiutoc ica Totecohtzin. 13 Xiquintlahpalocan in Rufo in molui cuali tlaneltocani ipan Totecohtzin, huan inana aquin noyojqui quen nonana nehhua. 14 Xiquintlahpalocan in Asíncrito huan in Flegonte huan in Hermas, huan in Patrobas huan in Hermes huan in icnihuan aquin ompa ihuan ompacaten. 15 Xiquintlahpalocan noyojqui in Filólogo huan in Julia, huan in Nereo ihuan in ihueltiu, huan in Olimpas huan nochten in icnimen tlaneltocanimen aquin caten inuan.
16 Xiquintlahpalocan sequin huan oc sequin ica tetlasohtlalis in Cristo. Nochin in tlayehualolten den Cristo namechtlahpalohuahque.
17 Nocnihuan, namechtlatlautiya ximomaluican inuan in aquin tlahtolchihuahque ic moxexelosque huan quintepehxihuisque, tleca inin tlahtoli quixnamiqui ica tlen namehhuan onanmomachtihque. Ximoxelocan de yehhuan. 18 Tleca inon tlacamen ahmo tepalehuiyahque in Totecohtzin Jesucristo, tlahmo san yehhuan mopacmacahque huan quincahcayahuahque in aquin ahmo tlamatihque ica in molui cuali intlahtol huan san quinyolpacmacahque. 19 Nochten quimautoque quen namehhuan nanmotlacamautoque, huan ic inon nipaqui. Huan nicnequi ximocuihcuican ic nanquichihuasque in tlen cuali, huan ahmo ica tlen ahmo cuali. 20 Huan ic inon in Dios quen Tlayolchicahuani ihsiucan quitlanilos in ahmo cuali tlacatl Satanás huan ayacmo mechmohsihuiya. Mamechtiochihualo Totecohtzin Jesucristo.
21 Mechtlahpalohua in Timoteo notepalehuihcau ica in tequitl, huan noyojqui in Lucio huan in Jasón, huan in Sosípater nochantlacahuan.
22 Nehhuatl Tercio aquin niquihcuilohua ica in iamau in Pablo, noyojqui namechtlahpalohua ipan Totecohtzin.
23 Namechtlahpalohua in Gayo. Nimotepaluihtoc ichan canin noyojqui quinseliya nochin tlaneltocanimen. Yehhuatl noyojqui quintlaneutiya in ichan ica in itiotlayehualoltzin. Noyojqui mechtlahpalohua in Erasto, tlaeuqui ica in tomin den altepetl, huan noyojqui mechtlahpalohua in tocniu Cuarto.
24 Quen Totecohtzin Jesucristo mamechtiochihualo namochten. Huan ijcon mayeto.
In mahuestilistli ic tlami
25 Huan axan, matitemahuestilican in Dios, in aquin cuali mechchicahualos ica itlahtoltzin den temaquixtilistli tlen nitlanonotza, huan ica in tlamachtilistli den Jesucristo. Inin ixnamictihtoc ica in tlen Dios momatiltiyahque ica tlen tlatiutoc de achto ic pehuasquiyani in tlalticpactli. 26 Huan axan moteixmatiltihtoc ica in Itlahcuiloltzin tlen oquicajque in tlayolchicaucamen, ixnamictitoc quen otlatequiutiloc in Dios Hueyicatzintli. Inon tlahtoli tlen tlatiutoc, Dios moteixmatiltilotoc axan nohuiyan ipan in tlalticpactli ic maquineltocacan huan matetlacamatican.
27 Ica in Jesucristo maye hueyilistli ica in Dios san Yehhuatzin, in aquin ocachi tlamati. Huan ijcon maye nochipa.