21
In yancuic neluicac huan in yancuic tlalticpac
Oncan oniquitac in yancuic neluicac huan in yancuic tlalticpac, tleca in achto neluicac huan in achto tlalticpac yopoliuque huan ayacmo ocatca in mar. Huan oniquitac in altepetl mosecnintlalihtoc tehuan Dios, yeh in yancuic Jerusalén, huan ohualtemoc den neluicac canin ilohuac in Dios. Moyectlalihtoc quen se ichpochtli tlatlahmachyo ic yau ihuan motlaliya inamic. Huan onicac se tlahtoli chicahuac tlen ohuala den neluicac, huan oquihto:
―Mamota quen axan in canin chantilotoc in Dios inuan in tlacamen. Yehhuatzin mocahualos inuan, huan yehhuan yesque tetlacahuan. Huan san Yehhuatzin Dios ilohuas inuan. Quixpololos nochin tlocoli huan niyan aquin miquis, niyan chocasque, niyan titicasque, tleca yopanoc nochin tlen ocatca.
Huan Yehhuatzin aquin oyehuatilotoya ipan in trono omihto:
―Mamota, nicchiutoc nochin yancuic tlen ca.
Ocachi omihto:
―Xiquihcuilo inin, tleca inin tlahtoli melahuac huan cuali quineltocasque.
Huan onechiluiloc:
―¡Nochin tlantoc! Nehhuatl oninemiyaya ihcuac opeu nochin tlen ca, huan ninentiyes nochipa. Yeh in quen in achto letra A huan in quen ic tlami in letra Z. Huan axan nochin aquin amiqui nicmacas in atl tlen quisas ipan in ameli den atl tlen quitemaca nemilistli, huan ahmo tlen quitlaxtlahua. In aquin quitlanis ica in ahmo cuali quiselis inin nemilistli quen itlatlan. Niyes niDios ica yehhuatl huan yehhua yes noconeu. Huan in moucamen, huan yehhuan aquin ahmo quineltocahque, huan in aquin itlahtlen quichihuahque huan in temictiyanimen, huan in ixpoliucamen, huan in tlamatcamen, huan in aquin quimahuestiliyahque in tlamachihchiuten, huan in istlacatcamen, quintohuetzosque ihtech in lago tlen tlatla ica in chicahuac tletl den azufre. Yeh in oupa miquilistli.
In yancuic Jerusalén
Niman ohuala seya den chicome ángeles aquin oquipiyayahque in chicome conten ica chicome incocolis ica tlen ic oquintlapanoltiloc in tlalticpac tlacamen. Huan inon ángel onechiluic:
―Xihuala, huan nimitznextilis in ichpochtli, yeh in tesihuau in Colelohtzintli.
10 Huan in Itiotonaltzin onechixpatlac huan onicmauticatca onicatca ipan se hueyi tepetl molui huehcapa, huan onechnextili in altepetl mosecnintlalihtoc tehuan Dios, yeh in Jerusalén. Ohualtemoc den neluicac canin ilohuac in Dios. 11 Omonexti tehueyilistzin in Dios huan oxotlac quen se cualtzin tetl, molui tlasohti. Nesi quen se tetl itoca jaspe huan chipahuac quen tescatl. 12 Oquipiyaya se tepamitl oquiyehualohtoya. Inon tepamitl hueyi huan huehcapa, huan oquipiyaya mahtlactli huan ome puerta. Huan ipan sehsen puerta ocatca se ángel. Ipan in puerta ihcuiliutoc intoca in mahtlactli huan ome ipiluan in Israel. 13 Ic canic quixohua in tonaltzintli oquipiyaya yiyi puerta, huan ic tlatzintla oquipiyaya yiyi puerta, huan ic tlacpac oquipiyaya yiyi puerta, huan canic motocalo in tonaltzintli oquipiyaya yiyi puerta. 14 Huan in tepamitl den altepetl oquipiyaya mahtlactli huan ome ipehualoca tlen quipiyahque intoca in mahtlactli huan ome tetiotlatitlaniluan den Colelohtzintli.
15 Huan yehhua aquin onechnohnotzayaya oquipiyaya se tlacotl den oro ic tlen quitamachihuas in altepetl huan in puertas, huan in tepamitl. 16 In altepetl san se parejo ilahlado, ihueyaca ijcon quen ipatlauya. Huan oquitamachiu in altepetl ica inon tlacotl, huan oquipix cana ome mil huan ome ciento kilómetros. Ihueyaca huan ipatlauya huan ic huehcapa san se yojqui. 17 Huan noyojqui oquitamachiu in tepamitl den altepetl huan oquipix cana yehpohuali huan nahue metro, quen quitamachihuahque in tlacamen.
18 In tepamitl tlachihchiutli inon temen intoca jaspe huan in altepetl tlachihchiutli ica oro chipahuac quen tescatl. 19 Huan impehualoca in tepamitl den altepetl tlatlahmachyo ica nochin clase den temen molui cualtzin. In achto ipehualoca, yeh se tetl tlen petlani quen tletl, itoca jaspe, huan ipan ome, yeh se tetl nextic itoca zafiro. Huan ipan yiyi, yeh se tetl tlilticanextic itoca ágata. Huan ipan nahue, yeh se tetl xoxoctic itoca esmeralda. 20 Huan ipan macuili, yeh se tetl istac itoca ónice. Huan ipan chicuasin, yeh se tetl chichiltic itoca cornalina. Huan ipan chicome, yeh se tetl costic itoca crisólito. Huan ipan chicueyi, yeh se tetl xoxoctic itoca berilo. Huan ipan chicnahue, yeh se tetl costic itoca topacio. Huan ipan mahtlactli, yeh se tetl xoxoctic itoca crisoprasa. Huan ipan mahtlactli huan seya, yeh se tetl nextic itoca jacinto. Huan ipan mahtlactli huan ome, yeh se tetl tlilticanextic itoca amatista. 21 Huan in mahtlactli huan ome puerta ocatcahque nochin den perla. Cada se puerta tlachihchiutli ica se perla. Huan in calle den altepetl ocatca den oro chipahuac quen tescatl.
22 Huan ahmo oniquitac niyan se tiopantli, tleca nohuiyan ilohuac in Dios Chicahuactzin huan in Colelohtzintli. 23 Huan ahmo quinequi in tlanextli den tonaltzintli niyan den metztli, tleca yeh in tehueyilistzin Dios tlen quitlanextilos. Huan in Colelohtzintli, Yehhuatzin in tlanextli den altepetl. 24 Huan inon tlanextli quintlanextiliya nochin tlacatl. Hualahsisque in huehhueyinten den tlalticpac ica inueyilis ic temahuestiliyahque. 25 Huan ahyic tzactos in puertas den altepetl den tlahca, huan ahmo yes tlayohuilotl ompa. 26 Huan in tlalticpac tlacamen quihualiquilisque inueyilis huan inmahuesyo ipan in altepetl ic temahuestiliyahque. 27 Huan ahyic calaquis tlahtlen ahmo cuali, niyan calaquis in aquin itlahtlen ahmo cuali quichihua noso in aquin tlacahcayahua. Ompa yes san aquin intoca ihcuiliutoc ipan in amatl den nemilistli tlen mopiya in Colelohtzintli.