4
In mahuestilistli ipan in neluicactli
Satepa de inin, oniquitac se puerta otlapoutoya ipan in neluicactli. Huan onicac itlahtol in aquin achto onechnotz. Otlahto chicahuac quen in trompeta huan onechiluic:
―Xihualehco nica neluicac huan nimitznextilis nochin tlen panos satepa.
Huan niman onechuiquilihque notonal in Itiotonaltzin huan ompa oniquitac se trono in tlen ipan motlalilo in tlatequiutiyani tlen ca ipan neluicactli, huan ipan inon trono oyehuatilotoya in Dios. Huan Yehhuatzin aquin ompa oyehuatilotoya oixnexohuac quen petlanilotica quen petlantica in temen de jaspe huan cornalina, huan ocatca se cosemalotl ic oquiyehualotoya in trono, yeh in canin motlalilo in tlatequiutiyani. Huan oxoxohuixticatca quen se tetl den esmeralda. Huan quiyehuatoc in trono oniquinitac oc sempohuali huan nahue tronos. Huan ipan inon oyehuatoyahque sempohuali huan nahue tetecten tlayecancamen otlaquentitoyahque nochin istac. Huan oquicuahuihtoyahque in coronas den oro. Huan canin oyehuatilotoya in Dios, oquisayaya tlapetlanilotl huan tlahtoli chicahuac huan tlatecuinilotl. Huan iixco inon trono oxotlayayahque chicome manojo den ocotl tlen quihtosnequi in techicahualis in Itiotonaltzin Dios. Huan iixco inon trono noyojqui onesiyaya quen se hueyi ixtlahuatl chipahuac quen in tescatl.
Huan ipan sehse inahnacas in trono ocatcahque nahue tlachiyanimen huan oquipiyayahque miyac ixtelolo quen ic iixpa huan icuitlapa. In achto de inin onesiyaya quen se león, huan ipan ome, onesiyaya quen se cuacue, huan ipan yiyi, oquipiyayaya quen ixayac se tlacatl, huan ipan nahue, onesiyaya quen se aguila omosouticatca. Inon nahue tlachiyanimen quipiyahque chichicuasin inmasnecapal cada seya, huan oquipixque miyac inixtelolo, quen pani huan quen tlahtec. Huan quen tlahca huan quen tlayohua ahmo omosehuihque ic quihtohuahque:
¡Nele mahuesticatzintli in Totecohtzin Dios Hueyicatzintli!
Yehhuatzin in aquin oilohuaya huan in aquin ilohuac hasta axan huan in aquin hualuilohuas.
Huan nochipa temahuestiliyahque huan tetlasohcamatihque inon tlachiyanimen ica Yehhuatzin aquin motlalilohtoc ipan in trono, in aquin ilohuac nochipa. 10 Huan inon sempohuali huan nahue tetecten tlayecancamen ohuetzque teicxitla in aquin motlalilohtoc ipan in trono, huan otemahuestilihque Yehhuatzin aquin ilohuac nochipa. Oncan oquintlalihque incorona iixpa in trono huan quihtohuahque:
11 Totecohtzin huan toDios, Tehhuatzin tequisca ic moselis in hueyilistli huan tlamahuestilistli huan chicahualistli.
Tleca Tehhuatzin omochiu nochin tlen ca, huan ica tetlamatiyan caten huan omoyolitihque.