6
In chicome sello den amatl ixmimiliutoc
Oncan oniquitac ihcuac in Colelo oquitzomoniloc in achto sello de inon chicome, huan seya de inon nahue tlachiyanimen otlahto chicahuac huan onicac quen tlatecuinilotl. Huan onechiluic:
―¡Xihuala huan xiquita!
Huan oniquitac se cahuayo istac. Huan in aquin ipan omotlalihtoya oquipixtoya se arco, huan oquimacaque icorona. Huan oquis tlapehualtiya huan ic nohuiyan tlahtlani.
Ihcuac in Colelo oquitzomoniloc ipan in ome sello den amatl ixmimiliutoc, onicac ipan ome den tlachiyanimen huan onechiluic:
―¡Xihuala huan xiquita!
Huan ohualquis oc se cahuayo, yeh in chichiltic. Huan in aquin ipan omotlalihtoya oquiseli in ichicahualis ic quintehuiltis in tlalticpac tlacamen ic mamomictican se huan oc seya. Huan oquimacaque se hueyi espada.
Ihcuac in Colelo oquitzomoniloc ipan yiyi sello den amatl ixmimiliutoc, onicac ipan yiyi den tlachiyanimen huan onechiluic:
―¡Xihuala huan xiquita!
Huan oniquitac se cahuayo tliltic, huan in aquin ipan omotlalihtoya oquiquitzquihtoya se balanza. Huan onicac ihcuac otlahtoloc in aquin oilohuaya inepanco inon tlachiyanimen huan omihto:
―San se kilo den trigo inon ipatiu se tonalpa, huan yiyi kilo den cebada inon ipatiu se tonalpa, huan ahmo xitlehcahui in ipatiu in aceite huan in vino.
Huan ihcuac in Colelo oquitzomoniloc ipan nahue sello den amatl ixmimiliutoc, onicac quen onechiluic ipan nahue den tlachiyanimen:
―¡Xihuala huan xiquita!
Huan oniquitac se cahuayo amiquistic huan in aquin ipan omotlalihtoya oquitocahhuihque miquilistli. Huan in aquin ocualcuitlapanuiyaya, yeh in aquin quinuicas in mijcamen in mictlan. Huan quen onahuequistoya in tlalticpac tlacamen, oquimacaque ichicahualis quen tequihua ica se tanto ic quinmictis ica in motehuilistli, huan ica in apistli, huan ica in cocolistli, huan ica in tetecuanten den tlalticpac.
Ihcuac in Colelo oquitzomoniloc ipan macuili sello den amatl ixmimiliutoc, oniquinitac icxitla in altar inohque aquin oquinmictihque tleca otlanonotzque in itlahtoltzin Dios huan ahmo omoxihxicohque. 10 Yehhuan otlahtohque chicahuac:
―Matechcaquilo, Totecohtzin Hueyicatzintli, Tehhuatzin in aquin nochipa mochihuas tlamelajcan. Tel, ¿hasta queman ic quinixcomacalos huan momacuepalos ica inohque tlalticpac tlacamen aquin otechmictihque?
11 Oncan oquinmacaque chipahuac intlaquen huan oquiniluihque ma oc mochiyacan oc se quesqui tonali ic ma ahsi quesqui icnihuan oc quinmictisque quen yehhuan oquinmictihque.
12 Huan ihcuac in Colelo oquitzomoniloc ipan chicuasin sello den amatl ixmimiliutoc oniquitac, huan mamota, se hueyi tlaluehueyocalistli. Huan in tonaltzintli omocau tliltic quen tlaquemitl den tlocoli. Huan in metztli nochin omopatlac chichiltic quen yestli. 13 Huan in sitlalten den neluicac ohuetzque tlalticpac, quen in higoscohuitl huetzi molui huicsic itlaquilyo ihcuac quihuehuexohua in chicahuac yehyecatl. 14 In neluicactli omololo quen in amatl mimiliutoc huan nochin tepemen huan in tlali tlen ca inepanco in atl omoihcuanihque. 15 Huan in hueyixtoque den tlalticpac omotlatihque ipan in tlacoyocten huan itzalan in tepemen, sansecnin ihuan in tequihuahten huan in ricos, huan in tlicancamen den soldados, huan huehhueyinten, huan nochten in aquin temajco huan nochin aquin ahmo temajco. 16 Huan oquiniluihque in coutlahten huan in hueyi temen:
―Mahuetzican topan huan matechtlati, ahmo matechahsican teixpa in Dios aquin yehuatilohtoc ipan in trono, niyan ahmo matechahsican in hueyi cualantli den Colelo.
17 Tleca yoahsico in hueyi tonali den cualantli den Yehhuantzitzin. Tel, ¿aquin cuali quixicos?