10
Quinmaca lajtol chicahuac yehuanten hual quinmolancuacuetzililo monos
Nocnían, nicnequi pa anquimatis inon: Quiman totajtzitzían in israelitos yajtiahuiloaya pa inminlali, moxtin cataloaya itzindan in mextemil, huan yehuanten moxtin quipanajtiaje in Al Huejcalan Chichiltic. Huan pampa quipiaje Moisés quinlaicantataya, quineltocaje huan uyaje itzindan imextemil inapatilisli Dios huan quipanajtiaje in Al Huejcalan Chichiltic. Inon lanextilía quinami yehuanten yeje lacames hual cate lacuayatequili quiman quijtulo yalo quitocalo in Tata ca mochi inminyolo. Moxtin yehuanten quicuaje inon hual Dios nepa pin cielo quintilanilic. Moxtin cuniloaya al hual Dios quinmacac, quisac pa se tel. Huan cataya quinami yehuanten noje cuniloaya pa inminyolo ial in Tel. Mochi tonali in Tel quintocaya, huan in Tel yec Cristo. Huan mas que Dios quinmiztiahuiaya mochi in tonalijmes hual yajtiahuiloaya, ma yoje, in míac ca yehuanten amo quipaquiltiloaya Dios. Pampín miquije cajcapa nepa pin lali capa amaqui chantiaya.
Mochi inon hual quinpanuc yehuanten cate lanextilisli pa tehuanten, pa camo ticayasi lacames hual ticnequilo len amo unca cuali, quinami yehuanten nojen quinequiloaya. Huan amo ximochihuacan lacames hual quinmolancuacuetzililo monos quinami sequin ca yehuanten, jan quinami unca lajcuiluli, quijtúa: “Yehuanten molalije pa lacuasi huan pa launisi, huan moquetzaje pa mahuiltisi mijtotijticate”, quil. (Yoje quinextilije lasojlalisli inminmono hual quichihuaje.) Huan ma camo timonilucan lacames ca sihuames pa ticchihuasi len amo cuali, quinami sequin ca yehuanten quichihuaje amo cuali lacames ca sihuames hual amo yeje inminsihuahuan. Huan pampa quichihuaje inon, pan jan se tonali san miquije veintitrés mil ca yehuanten. Huan ma camo tijcuilmatijtiacan pan iojli in Tata. Da ticchihuasi yoje, cuaquín ticchihuilijticate len pa tiquitasi quichi amo cuali Dios techmacahuiltis pa ticchihuasi huan ma yoje amo tejtzacuilis. Sequin ca yehuanten totajtzitzían quichihuaje yoje, huan hualaje cuhuames huan quincuajcuaje. Yoje miquije míac totajtzitzían. 10 Huan ma camo tilaꞌajuajtiacan ilaixpan Dios quinami sequin ca yehuanten laꞌajuajtiahuinijme huan pampín temuc pin cielo Dios ilanahuatini lamictini in cielo huan quinmictic míac ca yehuanten.
11 Mochi inon hual quinpanuc yehuanten cataloaya quinami laijnamiquiltilisli pa tehuanten. Dios quichíac pa moijcuilusi innojen lajtomes pa yihual technextilis quinami monequi pa timoiztiasi ca melahualisli, tehuanten hual tiyulilo pin tonalijmes hual axan ajsije. Pampín ximoiztiacan, pampa tehuanten tiyulilo quiman lanticate itonalijmes in lalticpan hual axan unca. 12 Yoje, aqui quijtúa pampa amo quiman yahui quisa pan iojli Cristo, ma lachixtía cuali amo san gá quichías laijlaculisli huan yoje quisas pa yajmo quitocas iojli Dios. 13 Innojen amo cuajcuali hual anmitzpanúa amhuanten cate jan innojen hual quinpanulo moxtin oc sequin. Ma yoje, amhuanten huil anquimati pampa anmitzpalehuía Dios. Yihual amo quimacahuiltis pa anmitzpanus len amo cuali hual amo huil anmopepenialtía pa anpanus. Anmitzajsis in amo cuali, Dios anmitzmacas quinami huil anquisas cuali pa inon, huan cuaquinon yoje huil anmopepenialtis.
14 Cuaquín, lajlasojli nocnían, ximomajtitiacan pa camo anquinmolancuacuetzilis in monos, pa yojque amo quiman anmoitas capa quinmolancuacuetzililo. 15 Amhuanten anunca lacames huan sihuames hual anquimati, huan annimitzilijtica inon pampa yoje anunca. Huil anquimati amhuanten nojen pampa unca cuali in hual annimitzilía. 16 Iayo uva coc pin tapalquita hual ticunilo tolaxilulisli ca in oc sequin tocnían, tipehualo tilajlanticate Dios, ticsejticate Dios pa inon. Quiman ticchihualo inon, yojque ticnextilo pampa ticneltocalo quinami pa tehuanten Cristo quitoyahuac iesli pin cuahuil. Huan in pan ticlapanalo huan tijcualo sejse tolaxilulisli ca in oc sequin tocnían. Quiman ticchihualo inon, yoje tilanextililo quinami ticneltocalo Cristo panuc míac lacocoltilisli pa tehuanten. 17 In pan hual unca lalapanali ca míac lajlajco, ma yoje unca san se pan. Huan tehuanten, mas que ticate míac lacames huan sihuames, ma yoje ticate san se ca Cristo, pampa timoxtin sejse ticpialo tolaxilulisli ca se pan. Huan quinami mochi in lajlajco cate ca se pan, yojque timoxtin hual tijcualo in pan, ticate se, jan quinami icuerpo Cristo unca se san.
18 Xiquitacan quinami motequihuilo in israelitos quiman quimolancuacuetzililoaya Dios quinami quijtúa inminlajtol. Yehuanten quicualo inon hual quilalilo quinami huendi pani inon capa quinchichinulo huendis. Yoje cate quinami inahuac Dios pan ipampa in huendi. 19 Axcan, ¿len nicnequi niquijtúa pan ipampa in lajtomes? Nicnequi niquijtúa pampa amo monotza nindeno in hual yehuanten hual amo quineltocalo Dios quilalilo quinami huendi pa ilaixpan se mono. Huan amo nicnequi niquijtúa pampa in mono ihuían monotza len. 20 Inon, quema, nicnequi niquijtúa: Neli, yehuanten hual amo quineltocalo Dios quilalijticate inminhuendi inminlaixpan ijyecames amo cuajcuali quiman quilalilo ilaixpan se mono. Amo quilalijticate ilaixpan Dios. Huan amo nicnequi pa anmochías lacames hual quipixtialo ilaxilulisli len hual inminyaxca ijyecames amo cuajcuali. 21 Ancuni iayo uva coc pa itapalquita in Tata. Pampa inon monequi pa camo ancunis noje in tapalquita hual unca inminyaxca ijyecames amo cuajcuali. Monequi pa camo quiman anquichías inon. Huan anlacua capa quicualo ilacualisli in Tata. Pampa inon monequi pa camo anquipías anmolaxilulisli ca ijyecames amo cuajcuali ipan capa monechiculo yehuanten hual quilalilo len quicuasi inminlaixpan ijyecames amo cuajcuali. 22 ¿Tijcualantisi Dios pa tejchahuatilis topampa tehuanten? ¡Neli unca amo ticpialo míac chicahualisli quinami yihual quipía!
Monequi pa tiyulisi tiquijnamicticate quinami timopalehuisi timoxtin
23 Tehuanten huil ticpialo huan huil ticchihualo mochi hual Dios amo quijtuc pa camo ticpiasi huan pa camo ticchihuasi. Ma yoje, amo unca mochi innojen hual techpalehuía tehuanten. Huan noje amo unca mochi hual quinpalehuía oc sequin. Huil ticpialo mochi huan huil ticchihualo mochi. Ma yoje amo mochi innojen tejchihuililo pa timochihuasi ilacames Dios cuali quinami yihual quinequi. 24 Ma camo caya amaqui hual yuli quitemujtica quinami huil mopaquiltía yihual ihuían. San monequi pa quitemus in hual cayas cuali pa in oc sequin.
25-26 Mochi hual quinamacalo pin lajcotiyan (tianquisli) capa mocuhuililo len quicuasi, inon xijcuacan huan amo ximomajtican da cuajnesi cataya nacal hual quilalije quinami huendi inminlaixpan in monos. Amo monequi pa anquilajlanía capa canaje in nacal pampa in lalticpan huan mochi hual unca pin lalticpan unca iyaxca in Tata. Pampín amo xicmahuilican sinda anquichijtica cuali o amo cuali sinda anquicua.
27 Sinda se hual amo quineltoca Dios anmitznotzas pa anlacuas ca yihual, huan anquinequi anyahui ca yihual, cuaquín xijcuacan mochi hual anmitzlalilis anmolaixpan, huan amo xilajlanican da unca huendi pa se mono. Ma camo anmitzlaijlacultili anmolajmatilisli calica anquimatis len unca cuali huan len amo unca cuali. 28 Ma yoje, sinda se anmitzilis in unca inacal se huendi hual cataya lalalili ilaixpan se mono, cuaquín amo xijcuacan, pampa yoje ticpías momajtilisli pa yihual hual anmitzlamachiltic pampa cataya huendi. Mas que mochi pin lalticpan unca iyaxca in Tata, ma yoje amo ticnequi ticchihuilía amo cuali yihual ilajmatilisli calica quimati len unca cuali huan len amo unca cuali. 29 Amo niquijtutica amhuanten anmolajmatilisli calica anquimatis in cuali huan in hual amo cuali. San niquijtutica yihual ilajmatilisli, yihual hual anmitzilic pampa cataya huendi. Dios nechmaca pa yes noyaxca pa nijcuas len yes nicnequi. Amo monotza nindeno sinda se nechmotexpahuilía ca Dios pampa quijtúa in hual nehual nicchijtica amo unca cuali. Quema, amo monotza nindeno, pampa Dios nechnextilic yihual amo quita nindeno amo cuali ca len nijcua. In se nechmotexpahuilía pampa amo chicahuac ilajmatilisli calica quimati in cuali huan amo cuali. 30 Sinda nicsehuía Dios pa in hual nijcua, cuaquín ¿leca nechmotexpahuilía pampa nijcua in? Nicsehuic Dios pa inon, huan yajmo niquijnamiquía pampa quilalic ilaixpan in mono. 31 Yoje, nocnían, monequi pa anyulis anmopalejtica moxtin, ma ye sinda anquicuas, ma ye da ancunis, ma ye da anquichías len yes. Xicchihuacan mochi pa yoje anquichihuilis Dios mochi pa yoje anquinextilis quinami Dios unca hué. 32 Xiyulican yoje pa camo anquichías nindeno hual oc sequin quijtulo amo unca cuali, ma yén (yecan) judíos, ma yecan yehuanten hual amo judíos, ma yecan yehuanten hual ilacames Dios. 33 Jan yoje, nehual niyuli niquinpaquiltitica moxtin pan ipampa mochi hual nicchía. Amo niyuli nictemujtica len yes nechpalehuis pa nicpías len nicnequi nehual. San nictemúa pa nicchías len yes quinpalehuis yoje moxtin, pa yoje yehuanten yesi laquixtili pin ipolehuilisli inminlaijlaculisli huan pa yoje canasi in yulilisli yancuic hual Dios quinmacas.