3
Ticchijticate Dios itequipanulisli ca moxtin in laneltocanijmes
Huan nehual, nocnían, amo quiman huil annimitzmaxtiaya quinami niquinmaxtía lacames hual quipialo iEspíritu Santo Dios. Nicpiaya pa annimitzmaxtisquiaya quinami niquinmaxtiaya yehuanten hual amo quimacahuiltilo pa quinnejnemiltis in Espíritu Santo. Ancataya quinami xolomes hual lamije lacatije. Huan mas que anmochíac ilacames Cristo, amo huil anmonextiliaya quinami monequi pa yulisi yehuanten hual ilacames Cristo. Pampín annimitzmaxtiaya len amo etiaxtica pa quimatis se, amo annimitziliaya lamaxtilisli chicahuac pampa yoje amo huil anmonextilisquiaya. Cataya quinami quilacualtilo se xolol tipichin ca leche huan amo ca nacal, pampa ayamo huil quicuajcua nacal. Huan amhuanten ayamo anmocahua pa ancayas quinami xolomes tijtipichin, pampa ayamo huil ancana lamaxtilisli chicahuac. Unca pampa ayamo anquimacahuiltía pa anmitznejnemiltis Dios iEspíritu Santo. Niquijtúa inon pampa anmochahuatilía huan amo anyuli mochi sejse ca se laijnamiquilisli san. Huan sinda anyuli yoje, amo anquimacahuiltitica pa anmitznejnemiltis iEspíritu Dios. Anyultica quinami yehuanten hual amo quipialo iEspíritu Santo de Dios. Unca yoje, pampa sinda se ca amhuanten quijtúa: “Nehual niunca Pablo imonextilini”, huan oc se quijtúa: “Nehual niunca Apolos imonextilini”, yoje anlajtutica quinami lacames hual amo quipialo Dios iEspíritu Santo.
Huan ¿len monotza Apolos? Huan ¿len nimonotza nehual Pablo? Jan ticate Dios itequipanujquimes san. Pan topampa tehuanten, amhuanten anquineltocac Jesucristo. Huan sejse ca tehuanten tictequipanuilinijme in Tata quiman ticatanijme ca amhuanten, tictequipanuilinijme quinami yihual techhueliltic. Nehual annimitzilic Dios ilamachiltilisli cuali, nicpehualtic ca amhuanten, niquinami se hual latocac pa se cuajmili. Cuaquinon hualac ca amhuanten Apolos pa anmitzmaxtisquiaya, yihual quinami se hual laꞌajuiliaya. Ma yoje, cataya Dios hual quinmiactiaya yehuanten hual quineltocaloaya ilajtol, yoje quinami momiactilo in pacholimes. Yoje, aqui hual latoca huan aqui hual laꞌajuilía amo monotzalo len, unca Dios hual monotza pampa yihual quinmiactis in pacholimes. Huan jan yoje amo monotza len yihual hual quipehualtía Dios ilajtol pa lacames huan sihuames huan cuaquín quinmaxtía. Unca Dios hual monotza mochi, pampa yihual quinmiactía yehuanten hual quineltocalo ilajtol. Dios quinmita aqui latoca huan aqui laꞌajuilía quinami yehuanten jan se san. In omenten cate itequipanujquimes Dios huan sejse canas ilaxlahuilisli, yihual canas yoje quinami tequipanuc. Yojque unca, pampa tehuanten anmolamaxtinijmes ticate tequipanujquimes ca Dios, ticate lanechiculi ca amhuanten. Huan amhuanten anunca ixolomes Dios hual yihual anmitznextilijtica pa anquitequipanuilis. Yoje anlanextilía quinami Dios unca cuali, anlanextilía pan ipampa quinami antequipanúa anmoxtin ca se laijnamiquilisli. Dios unca quinami se hual quiztica imili pa laquis cuali pa yoje lapixcas míac, huan amhuanten anunca quinami Dios imili. Noje Dios unca quinami se hual quichía se cali, huan quinlalía in adobes inminnahuac pa yes se cali cuali. Huan amhuanten anunca quinami in adobes, Dios anmitzlalía sejse huan sejse capa yihual quinequi, pa yoje amhuanten anmochías jan se lanechiculi quinami yihual quinequi.
10 Huan Dios nechmacac lahueliltilisli pa niquinpehualtis lacames huan sihuames hual monechicusi pa moiximatisi yehuanten ilacames Cristo. Yoje niunca quinami se hual quipehualtía se cali lachihuali ca adobes, ma niquijtu quinami se hual quimati míac quinami se quipehualtía se cali pa itzindan. Yoje nel nicataya in se hual annimitzpehualtic pa anmochiasquiaya iyaxca Cristo. Ma yoje, unca oc se quichijtica in cali pani in lapehualtili. Huan jan yoje, amhuanten hual anquineltoca, yoje anmomiactitica. Axcan, ma quiztía cuali aqui yes quinami quinmaxtía ilacames Dios pa camo quipalas in lamaxtilisli calica niquinpehualtic. 11 Amo unca oc se lamaxtilisli calica se huil quinpehualtía Dios ixolomes, jan ilamaxtilisli Jesucristo san. 12 Sinda se quiscaltía se cali pani in lapehualtili, cuajnesi cana len hual ijꞌipati, quinami oro huan plata huan tixcalitos hual ijꞌipati, huan len hual amo ijꞌipati quinami cuahuil huan surumota huan isacayo soyal huan in hual cana pa imili. 13 Huan jan yoje momatis quinami sejse quitequipanuilía in Tata, pampa quiman hualas Cristo oc sejpa, pa in tonali momatis inminlaixpan moxtin quinami sejse quitequipanuilic. Dios yahui quichihuilía len itequipanulisli sejse, pa quimatis sinda yahui huejcahua. Quichihuilía yoje quinami se quilalía oro pin tixuxli pa quichías oro chipahuac. Huan Dios, quiman quichías yoje pa sejse itequipanulisli, cuaquín quichipahuilis o quixitinilis pa yoje momatis da Dios quitas cuali o amo cuali. 14 Sinda quisas cuali se itequipanulisli hual quichihuilic pa Dios, cuaquín in se canas ilaxlahuilisli hual Dios quimacas. 15 Huan sinda amo quisas cuali se itequipanulisli hual quichihuilic pa Dios, ma niquijtu, sinda Dios quita amo quisaya cuali itequipanulisli, cuaquinon in se amo canas len, mas que yihual ihuían quisas pin polehuilisli hual quihuiquilía ilaijlaculisli. Yoje cayas quinami se hual moquixtic pa se cali chichinajtica.
16 Neli amhuanten anquimati pampa chanti ca amhuanten iEspíritu Santo Dios, huan pampa inon, anunca quinami Dios itiopan. Nesi quinami anquilcahuac inon. 17 Ma yoje, sinda se quinmijlaculis inminyolo yehuanten capa yihual Dios chanti, da se quinmijlaculis ca lamaxtilisli amo cuali o ca laijlaculisli, cuaquinon Dios quijlacus in se, pampa yihual chanti laijtic sejse ixolomes pan ipampa iEspíritu Santo. Yoje Dios quichías pampa yihual chanti ca amhuanten huan pampín, anunca chipahuac huan anunca pa Dios san.
18 Ma camo mocuajcuamana amaqui. Sinda unca se ca amhuanten hual quijtúa pampa quimati míac ilajmatilisli in lalticpan, cuaquín ma mochías quinami se hual amo quimati nindeno. Ma niquijtu, ma quimacahuilti in se pa quitasi in lacames pin lalticpan quinami se hual amo laijnamiquía cuali, pa yoje mochías se hual quipía Dios ilajmatilisli. 19 Quema, ma mochía yoje, pampa Dios quita quinami amo monotza nindeno in lajmatilisli hual quipialo lacames pin lalticpan hual amo quineltocalo in Tata. Ticmatilo Dios yoje quita, pampa yoje unca lajcuiluli ilajtol Dios, yoje quijtúa: “Yihual quinquitzquía yehuanten hual yulilo pin lalticpan hual quijtulo pampa quimatilo. Quintzacuilía pa camo lamisi cuali ca inminlachihualisli.” 20 Huan pa oc se iamal ilajtol yoje quijtúa: “Quimati in Tata quinami laijnamiquilo yehuanten hual quimatilo, hual quipialo ilajmatilisli in lalticpan. Quimati in Tata quinami amo monotza inminlajmatilisli lacames.” 21 Yoje cuaquín, ma camo lajtu hué amaqui inminahuac in lamaxtinijmes hual quintoca huan quinmita quinami huejué, pampa mochi unca anmoyaxca. 22 Huil anmoanilis in hual cuali hual unca ca mochi huan hual moxtin quimacalo, ma ye Pablo, ma ye Apolos, ma ye Cefas, ma ye mochi hual Dios quichíac, ma ye yulilisli, ma ye miquilisli, ma ye len unca axan, ma ye len cayas. Yoje mochi huan moxtin cate anmoyaxca pa ancanas in hual cuali. 23 Huan amhuanten anunca iyaxca Cristo. Huan Cristo unca iyaxca Dios.