7
Quinmilía quinami monequi pa yulisi quiman monamictilo
Axan ma annimitznanquili innojen lajtomes hual annechlajlanic quiman annechijcuiluilic pa anmoamal. Anquijtuc unca cuali pa se lacal amo monilus ca se sihual. Ma yoje, moita se míac quiman iyolo unca latilanili pa monilusi huan se sihual sinda amo quipía isihua. Huan yoje unca ca se sihual sinda amo quipía ilahuical. Pampín, ma quipía sejse lacal isihua pa yihual ihuían. Huan sejse sihual ma quipía ilahuical pa yihual ihuían. Pa isihua, monequi pa se lacal motemacas pa monilus ca yihual, pampa pa isihua unca iyaxca. Huan jan yoje pa ilahuical, monequi pa se isihua motemacas pa monilus ca yihual, pampa pa ilahuical unca iyaxca yihual. Unca pampa pa isihua amo unca iyaxca ihuían icuerpo (inacayo) yihual. Noje unca iyaxca ilahuical. Huan jan yoje, amo unca iyaxca ihuían icuerpo in lacal, noje unca iyaxca isihua. Se lacal ca isihua, ma camo moquixtilican in hual inminyaxca pa monilusi. Jan quiman anmocahuas ca se lajtulisli pa camo anmonilus pa se ome tonalijmes san quiman anquinequi anpanúa in tonalijmes anquilajlantica Dios, cuaquín huil anmocahua pa anmonilus. Huan quiman laquisalo in tonalijmes, xipehuacan ximonilucan oc sejpa, amo san gá Satanás anmitztilanilis anmoyolo pa anquichías in hual amo cuali hual cuajnesi anquinequis míac pa anquichías.
Ma yoje, amo annimitzilijtica pampa anquipías pa anquichías se lajtulisli quinami inon. Annimitzilijtica huil anquichía yoje sinda anquijtúa yes cuali pa amhuanten. Nehual nicnequisquiaya pa moxtin lacames yelosquiaya quinami nehual, lacames hual quipialo lahueliltilisli pa motzacuilisi pa camo monilusi ca sihuames. Ma yoje, sejse quipía ilahueliltilisli hual Dios quimacac, se quipía in lahueliltilisli, oc se quipía oc se lahueliltilisli.
Pa yehuanten hual amo cate lanamictili huan pa in sihuames hual miquije inminlahuicalhuan, niquinmilía unca cuali pa mocahuasi yehuanten quinami nehual noje niunca. Ma yoje, sinda quinequilo míac monilusi quinami lacames ca sihuames, cuaquín ma monamictican, pampa cuali unca pa se monamictis pa camo yulis chichinajtica laijtic pampa quinejnectica quipía isihua. 10 Huan yehuanten hual monamictije, niquinmilía chicahuac, huan no, unca in Tata hual quinmilía chicahuac, pa camo moxilus se sihual pa yajmo yulis ca ilahuical. 11 Sinda quema, moxilúa, ma mocahua ihuían, ma camo monamicti ca oc se, o ma caya jan sejpa ca ilahuical, ma chantican in omenten oc sejpa. Huan se lacal, ma camo moxilu pa camo yulis ca isihua.
12 Huan in oc sequin niquinmilía inon: Sinda se tocni hual quineltocac Cristo, da quipía isihua hual amo quineltocac Cristo huan ma yoje isihua quinequi caya yultica ca yihual, cuaquín ma camo moxilu ilahuical pa yajmo yulis ca yihual. 13 Huan se sihual hual unca iyaxca Cristo, sinda quipía ilahuical hual amo quineltoca Cristo, huan quinequi caya yultica ca in sihual, ma camo moxilu pa yajmo yulis ca ilahuical. 14 Ma ye yoje, pampa in sihual hual quineltoca Cristo unca se san ca ilahuical. Yoje quinmita Dios in omenten jan se san. Pampín Dios quita ilahuical quinami yihual chipahuac, pampa unca chipahuac isihua. Huan jan yojque, in lacal hual quineltoca Cristo unca jan se san ca isihua. Yoje Dios quinmita. Pampín Dios quita isihua quinami yihual chipahuac pampa unca chipahuac ilahuical. Sinda amo yoje cayasquiaya, cuaquinon anmoxolomes cayalosquiaya xolomes hual Dios amo quinmitasquiaya chijchipahuac. Ma yoje, quinami cate axan, Dios quinmita quinami chijchipahuac, pampa se ca inmintajtzitzían Dios quichipahuac pa yes se ixolol. 15 Huan sinda moxilúa yihual hual amo quineltoca Cristo, pa yajmo yulis ca isihua o ilahuical cuaquín ma moxilu. Sinda yoje panúa, tocni lacal huan tocni sihual amo quipía pa mocahuas monamictitica ca in se hual moxilúa. Dios technotzac pa tiyesi ilacames pa tiyulisi ca mosehuilisli pa toyolo. 16 Damo huil ticmati neli, nocni sihual, da ticpalehuis molahuical pa quineltocas Cristo. Huan damo huil ticmati neli, tocni lacal, da ticpalehuis mosihua pa quineltocas Cristo.
17 Jan inon san, ma yuli sejse quinami cataya quiman Dios quinotzac pa yes se ca ilacames. Niquinmilía chicahuac pa yulisi yoje moxtin tocnían cajcapa yes chantilo huan monechiculo quinami quichihualo Dios ilacames. 18 Sinda quipía se pa icuerpo ilacotonalisli in judíos, nicnequi niquijtúa, da quipiaya lacotonali icuilaxli quiman Dios quinotzac, ma camo quitemu quinami huil quimopolultilis in lacotonalisli. Sinda se amo quipiaya in lacotonalisli quiman Dios quinotzac, ma camo quinmilican pa quicotonilisi icuilaxli quinami quichihuililo in judíos. 19 Amo monotza nindeno sinda se quipía in lacotonalisli o sinda se amo quipía in lacotonalisli. Quema, monotza mochi pa se yulis quichijtica quinami quijtúa Dios. 20 Ma mocahua sejse jan quinami cataya quiman Dios quinotzac pa yes se ca ilacames. 21 Ma annimitznextili in ca se lajtulisli. Sinda Dios quinotza se pa yes pa yihual huan in se quipía iteco hual quimocuhuilic pa quitequipanuilis, cuaquín ma camo quijtu in se pampa yihual amo monotza nindeno. Ma yoje, sinda huil quitas quinami huil quisas pa yajmo yes iyaxca iteco, ma quichía. 22 Amo monotza nindeno ca Dios sinda yec lacal lacuhuali pa quitequipanuilis iteco quiman Dios quinotzac. Huan amo monotza sinda amo yec lacal lacuhuali quiman Dios quinotzac. Sinda unca lacal lacuhuali, axan yuli inahuac in Tata hual quimacahuac pa yajmo yes se ilacal iteco Satanás hual quichihualtini laijlaculisli. Huan jan yoje, yihual hual amo yec lacal lacuhuali quiman Dios quinotzac, ma yoje, axcan yihual quipía Cristo quinami iteco. 23 Dios anmitzcuhuac pa anyes iyaxca, huan laxlahuic míac pa amhuanten. 24 Pampa inon, amo ximochihuacan lacames hual anquinpía quinami anmotecojuan lacames hual anmitzlatzacuilisi pa camo anquichías in hual Dios quinequi. Yoje, nocnían, ma yultía sejse quinami yec quiman Dios quinotzac, sinda yec lacal lacuhuali pa quitequipanuilis iteco o amo lacal lacuhuali, ma yultía quilalijtica ilaneltocalisli ca Dios.
25 Amo nicpía lajtol hual nechmacac in Tata pa annimitzilis pa sihuames hual ayamo moniluje ca se lacal. Ma yoje annimitzilía len nicmati unca lajtol cuali inahuac inon, pampa nechmachiltic in Tata ca lajmatilisli huan yoje lacames huil quineltocasi pampa in hual niquinmilía unca quinami Dios quijtusquiaya. 26 Yoje, niquijtúa inon unca cuali. Nicnequi niquijtúa, amo yahui huejcahua pa moitasi tonalijmes quiman Dios ilacames yalo quipanulo míac lacocoltilisli. Pampín unca cuali pa yes yoje se quinami nía annimitzilía: 27 Sinda se monamictic, ma camo quitemu quinami moxilus pa yajmo yulis ca isihua. Sinda se amo monamictía, ma camo quitemu sihual pa monamictis. 28 Huan sinda, quema, timonamictía, amo ticchía laijlaculisli pampa ticchíac inon. Huan sinda monamictía se sihual hual ayamo moniluc ca se lacal, yihual noje amo quichijtica laijlaculisli sinda monamictía. Ma yoje, panusi lacocoltilisli pampa monamictije, huan nicnequisquiaya pa camo anquipías pa anpanus inon.
29 San inon, nocnían, nicnequi niquijtúa. Amo huejcahuasi míac in tonalijmes hual Dios techcahuilic pa ticchihuasi inon hual yihual quinequi. Axcan huan pa mosta, yehuanten hual quinpialo inminsihuahuan, ma quitequipanuilican in Tata ca mochi inminyolo quinami amo quipialoaya pa quinmijnamiquilosquiaya inminsihuahuan. 30 Huan yehuanten hual quincocujtica inminyolo, ma quitequipanuilican in Tata quinami amo quicocuhuaya inminyolo. Yehuanten hual quipixticate paquilisli, ma quitequipanuilican amo quijnamicticate míac in hual quinpaquiltic. Huan yehuanten hual lacuhuanijmes huan lanamacanijmes ma quitequipanuilican in Tata quinami amo quipialoaya pa quijnamiquilosquiaya in hual quinamacalo huan quicuhualo. 31 Yehuanten hual tequipanulo ca mochi innojen hual cate pin lalticpan, ma quitequipanuilican in Tata quinami amo quinmonotziliaya nindeno innojen hual cate pin lalticpan. Monequi pa quijtusi yojque laijtic yehuanten inminyolo, pampa amo yahui mocahua toyulilisli pin lalticpan yojque quinami ticmatilo.
32 Nicnequisquiaya pa anyultías amo anquipixtica momajtilisli inahuac mochi innojen pin lalticpan hual amo yalo huejcahualo. Aqui hual amo monamictía, ca yihual monotza mochi hual quinequi in Tata, laijnamiquía quinami huil quipaquiltía in Tata. 33 Huan aqui hual monamictía, pa yihual monotza iyulilisli pin lalticpan, huan quimonotzilía quinami huil quipaquiltía isihua. 34 Huan yojque quinpía in omenten pa quinpaquiltis, in Tata huan isihua. Huan in sihual hual amo monamictía huan in sihual yancuic hual ayamo monamictía, yoje ca yehuanten monotza in hual quinequi in Tata, pa yojque yesi chijchipahuac pa inminyolo huan pa yesi jan pa in Tata san, sejse icuerpo huan iyolo. Amo unca yoje ca in sihual hual monamictía. Pa yihual monotza iyulilisli pin lalticpan huan quimonotzilía quinami huil quipaquiltía ilahuical.
35 Inon hual annimitzilía unca lajtol ca míac lapalehuilisli pa amhuanten. Amo annimitzilijtica inon pa annimitzlatzacuilis pa camo anmonamictis. Annimitzilijtica inon pa anyulis anquichijtías in hual amo quiman mocahua pa canas cuali, huan pa anyulis anquitequipanuilijtías in Tata ca mochi anmoyolo. Huan sinda anyulis yoje, amo anmijtzacuilis nindeno pa camo anquitequipanuilis in Tata.
36 Axcan, sinda se lacal quipía ixolol sihual hual ayamo moniluc ca se lacal, huan yihual quijtúa laijtic iyolo pampa amo unca cuali pa quitzacuilis pa camo monamictis pampa in xolol sihual axan moscaltic huan quinequi míac monamictía, cuaquín ma quichía in lacal quinami quinequi, amo quichijtica laijlaculisli yoje. Ma monamicti in xolol sihual ca in lacal. 37 Huan yihual quichía cuali hual quilalic chicahuac pa iyolo pa quipixtías ixolol sihual pa camo monamictis. Ma yoje, quichías cuali san sinda amo monequi pa quimacahuiltis ixolol, quema, quichías cuali sinda quipixtías ixolol amo lanamictili, sinda neli quilalic yojque pa iyolo. 38 Yoje, quichía cuali sinda quitemaca pa monamictis ixolol sihual hual ayamo moniluc ca se lacal. Ma yoje, yihual quichía niman cuali sinda amo quitemaca pa monamictis ixolol sihual hual ayamo moniluc ca se lacal.
39 Se sihual mocahua iyaxca ilahuical pa mochi in xixihuimes hual yuli in lacal. Huan sinda miqui ilahuical, cuaquinon unca iyaxca in sihual pa monamictis ca oc se lacal hual quixtoca. Ma yoje monequi pa in lacal hual quixtoca yes se ca Cristo ilacames. 40 Mas que monequi pa yes yoje, nehual niquijtúa yihual cayas ca paquilisli sinda mocahua ihuían. Niquijtúa da amo cayas ca yoje míac paquilisli sinda monamictía oc sejpa. Huan niquijtúa Dios in Espíritu Santo nechnextilijtica in unca niman cuali pa in sihual.