3
Pablo quinmilía len quinequi quijtúa Dios ilajtulisli yancuic
Axan, ¿anquijtúa tipejticate tilajtulo hué tonahuac tehuanten tohuían oc sejpa? Huan pampa inon hual nilamic niquijtuc, ¿anquijtúa monequi pa ticpiasi amames hual oc sequin quinmijcuiluje pa lajtulosquiaya hué tonahuac tehuanten, quinami monequi pa quipiasi oc sequin? ¿Anquijtúa monequi pa amhuanten anquinmijcuilus amames hual lajtulo hué tonahuac tehuanten huan pan impampa in amames ticpialosquiaya lahueliltilisli? Damo ticnequilo nindeno quinami inon. Amhuanten nojen anunca quinami amal hual lajtúa hué tonahuac tehuanten quinami neli ticate Dios ilanahuatinijmes hual yihual quintilanic. Unca quinami in amal unca lajcuiluli pan toyolo. Huan yoje, moxtin huil quimatilo pampa amhuanten anlajtúa hué tonahuac tehuanten, pampa unca quinami yehuanten momaxtiticate inon hual unca quinami lajcuiluli pani anmoyolo. Quema, yoje anquinnextilía moxtin pampa anunca quinami se amal hual Cristo anmitzijcuiluilic huan tehuanten antimitzhualiquilije. Huan in hual unca quinami cataya amal, amo unca quinami cataya lajcuiluli ca tinta. Inon quijcuiluc iEspíritu Santo Dios, yihual in Dios hual yuli. Amo cataya lajcuiluli pan tixcalimes ajꞌalastic. Cataya lajcuiluli pan inminyolo lacames, inminyolo yajyamanquil. In quinequi quijtúa anquipía ilajtol Cristo pa anmoyolo pampa anyuli anquichijtica quinami ilajtol quijtúa.
Yojque, ilaixpan Dios ticmatilo pa toyolo pampa huil tiquijtulo neli pampa ticate Dios ilanahuatinijmes. Unca Cristo hual techmachiltic inon pa toyolo. Amo tiquijtuticate pampa huil ticchihualo len pan topampa tehuanten, pa yojque tiquijtulosquiaya pampa len tolahueliltilisli tehuanten quisa pa tehuanten tohuían. Tehuanten tolahueliltilisli quisa pa Dios hual unca ca tehuanten. Unca yihual hual techueliltic pa tictequipanuilisi ticlamachiltiticate ilajtulisli yancuic. Huan in lajtulisli yancuic amo unca míac lajtomes lajcuiluli hual ticpialo pa ticneltocasi. In lajtulisli yancuic ticmatilo pan ipampa quinami technextilía in Espíritu Santo. Ilajtulisli in míac lajtomes lajcuiluli amo huil ticneltocalo huan pampín techtilanisi pa timiquisi. Quema, in lajtulisli lamictía. Huan in Espíritu Santo hual quinextilía se in lajtulisli yancuic, yihual layuliltía.
Axan, in lajtulisli lajcuiluli pan tixcali, in lajtulisli hual lamictía, Dios quinmijcuiluilic totajtzitzían ca míac laixpelalisli cualtichin hual moita san capa unca in Dios hual unca mochi cuali. Huan pampa inon, iixco Moisés noje laixpelaya chicahuac. Yoje yehuanten in israelitos totajtzitzían momajtije quitaje iixco Moisés laixpelatataya chicahuac, mas que lantiahuiaya in laixpelalisli. Huan sinda cataya yojque ca in lajtulisli calica Dios pehuac monextic ca ilacames, cuaquín ¿amo cayasquiaya lalalili ca niman míac laixpelalisli chicahuac in lajtulisli hual in Espíritu Santo technextilía? Quema, cayasquiaya yojque. Sinda cataya laixpelalisli cualtichin quiman quinlalilije in lajtulisli hual techtilanía pa timiquisi, cuaquinon cayasquiaya niman míac laixpelalisli cualtichin huan hué quiman in Espíritu Santo quilalic in lajtulisli calica Dios quinchipahuilía inminyolo lacames. Yoje quinquixtilía inminlaijlaculisli pa Dios toTajtzin quinmitas quinami lacames amo quipixticate laijlaculisli. 10 Inon tiquijtulo neli, pampa in lajtol hual Dios quinmilic totajtzitzían hual quipiani laixpelalisli cualtichin axan amo quipía laixpelalisli cualtichin nindeno sinda tiquitalosquiaya inahuac inon hual Dios techualiquilic ca niman míac laixpelalisli cualtichin. 11 In lajtol hual Dios quinlalilic hualac ca yehuanten pa yina ca lanextilisli chicahuac. Axan yajmo moita yojque pampa unca quinami len hual pilinía. Yoje, inon hual Dios techlalilic hual amo lamis huejcahuas, neli quipías niman míac chicahualisli hué.
12 Yoje, amo timomajtilo se naditita pampa ticchixticate pa ticanasi in chicahualisi hual unca niman hué huan amo lamis huejcahuas. 13 Huan pampa amo timomajtilo se nadita, amo ticate quinami Moisés hual quitzacuac iixco ca se dango pa yojque amo quitalosquiaya in israelitos quinami lantiahuiaya in laixpelalisli pa Moisés iixco. 14 Huan yehuanten ilacames Israel amo mopatilije quinami laijnamiquilo, pampa quinami len hual unca chicahuac, jan yoje mocahualo yehuanten ilacames Israel quiman laijnamiquilo. Amo huil mopalalo, mochihuaje pachacal pa inminyolo. Pampa inon, yehuanten hual yulinijme pa yina huan yehuanten hual yulilo axan amo quimatilo len quinequi quijtúa quiman momaxtilo ilajtulisli in lajtol calica Dios pehuac monextic ca ilacames. Unca quinami se tzotzomajli mocahua quintzacuilijtica inminlaijnamiquilisli calica quimatilosquiaya len quinequi quijtúa in lajtol. Jan pan ipampa Cristo san huil quimatisi len quinequi quijtúa. 15 Quema, pa yina huan axan, quiman yes momaxtilo iamal Moisés, unca quinami se tzotzomajli quintzacuilijtica pa camo quitasi pa quimatisi len quinequi quijtúa. 16 Ma yoje, sinda se lacal motemaca pa yes se ca Dios ilacames, cuaquín unca quinami in tzotzomajli cataya laijcuanili. 17 Axan, in Tata, yihual in Espíritu hual quinmijcuanilía inon hual quintzacuilía pa camo quimatisi len quinequi quijtúa. Huan capa cayas iEspíritu Santo in Tata, nepa lacames cate lamacahuali pa camo quipiasi pa panusi in lacocoltilisli hual panusi sinda amo quineltocalo in lajtol. Cate lamacahuali pa yajmo quinlachihualtía inminlaijlaculisli. 18 Huan timoxtin tiquizticate ilaixpelalisli cualtichin in Tata, amo ticpixticate quinami in tzotzomajli tejtzacuilijtica toixco. Huan ticate timopalaticate pa timochihuasi quinami in Tata Jesús. Se tonali ticanasi nadita ilaixpelalisli cualtichin, oc se tonali ticanasi oc se nadita. Yoje, se tonali huan oc se tonali ticantiasi pa ticayasi se tonali quinami yihual, pampa in lapatilisli cualtichin quisa pa in Tata pan ipampa iEspíritu.