6
Tehuanten hual titequipanujticate ca Dios, antimitztemachilo chicahuac, xicmacahuiltican pa anmijchihualtis in cuali hual Dios tejchihuilía. Ma camo huala jan lapic (de in balde) ca amhuanten. Tiquijtulo inon, pampa Dios quijtúa pa ilajtol lajcuiluli:
Pa in tonali hual niquijtuc cuali, nimitzcaquic,
huan nimitzpalehuic pan in tonali quiman ticataya laquixtili pa ipolehuilisli molaijlaculisli.
Xiquitacan. Axan unca in tonali hual quijtuc cuali huan quilalic. Xiquitacan. Axan unca in tonali hual anmitzquixtis Dios pin ipolehuilisli anmolaijlaculisli.
Amo ticchihualo nindeno hual quitzacuilis se pa camo canas iojli Dios. Amo ticnequilo pa moitilis len amo cuali ca quinami ticchihualo Dios itequipanulisli. Huan quinami tehuanten ticate Dios itequipanujquimes, yoje pan ipampa mochi lachihualisli, timonextilo tehuanten lacames hual tiyulilo quinami Dios quinequi. Yoje tiyulilo tipanujticate míac amo cuali hual tejchihuililo hual amo huil timoquixtililo pa inon. Tiyulilo timoizticate capa monequi pa ticpiasi míac hual amo huil ticanasi. Tiyulilo capa lacames tejchihuililo niman amo cuali. Techhuitequilo, tejtzacualo pa calijtic, majcoquilo lacames techixnamiquilijticate pa tejchihuilisi tetzcuinuc. Ticpialo pa titequipanusi chicahuac huan pampín tisiahuilo míac. Cate míac layuajmes amo techmacahuiltilo pa ticochisi, huan míac tonalijmes tipanusi timayanticate. Ma yoje tilanextilo pampa ticate ixolomes Dios pampa tiyulilo chipahuac huan pampa ticpialo lajmatilisli hual tiquitalo pa Dios ilajtol. Ticnextilo pampa amo ticualantiquisalo, huan pampa ticate cuali ca oc sequin. Ticnextilo pampa ticpialo pa toyolo in Espíritu Santo huan pampa tiquinlasojlalo lacames laijtic toyolo tiquinchihuilijticate cuali. Tilanextilo pampa ticate Dios ixolomes pampa tiquijtulo len unca melahuac, huan pampa Dios quinnextilía moxtin ichicahualisli ca mochi hual ticchihualo. Ticnextilo pampa ticpialo innojen calica huil timoanalo ipan in hual amo cuali. Pa inon Dios techueliltía, pampa yihual techita lacames hual amo ticate laijlaculi. Yoje timoanasi ca Satanás pampa Dios quilalic pa timoanasi quiman yes tiquitalo in amo cuali pa tomajma cuali huan tomajma amo cuali, capa yes Satanás quinequi techana. Timonextilo pampa ticate Dios ilacames quiman oc sequin techmacalo momajtilisli o quiman tejtzacuililo pa camo ticpiasi mochi hual unca toyaxca pa ticpiasi o ticchihuasi, huan pampín tejxijxiculo lacames. Timonextilo quinami Dios ilacames sinda laquetzalo tetzcuinuc huan sinda laquetzalo cuali inahuac in hual ticchihualo huan tiquijtulo tehuanten. Tejchihuililo quinami islacatinijmes, huan ma yoje tilacames mejmelahuac. Quijtulo pampa tehuanten quinami lacames hual amo monotzalo pa quinmiximatis se. Ma yoje, capa cate ilacames Dios techiximatilo cuali. Ca sequin nesi ca nadita tialo timiquilo, huan ¡xiquitacan! Dios techquixtía pin polehuilisli pa tiyultiasi. Techitalo quinami lacames hual Dios quincocoltitica pampa ticate laijlaculi huan ma yoje ayamo ticate lamictili. 10 Techitalo quinami lacames hual quincocojtica inminyolo huan ma yoje ticpialo paquilisli. Techitalo quinami lacames hual amo quipialo nindeno, huan ma yoje tiquinchihuililo lacames míac pa yoje quipiasi in míac hual Dios quinmaca. Techitalo quinami lacames hual amo quipialo nindeno hual inminyaxca huan ma yoje ticpialo mochi hual techmaca Dios hual unca toyaxca noje.
11 Tocnían pa Corinto, amo timotzacuilije pa camo antimitzilisi mochi in totequipanulisli. Antimitznequilo míac. 12 Tolasojlalisli pa amhuanten amo unca tipichin. Neli tehuanten titemilo ca lasojlalisli pa amhuanten. Ma yoje ca amhuanten, nesi quinami amo antechlasojla míac tehuanten. 13 Axan annimitzilía inon quinami niquinmilisquiaya xolomes: Xitechcuepilican quinami antimijchihuilije, xitechlasojlacan míac, amo jan nadita san.
Tehuanten ticate mochi sejse quinami tiopan capa chanti Dios laijtic tehuanten
14 Amo ximonamictican ca yehuanten hual amo quineltocalo toTata. Huan amo ximochihuilican lajtulisli calica anmijchihualtilo quinami yehuanten. Yehuanten hual yulilo quinami Dios quinequi neli amo huil yulilo ca yehuanten hual amo quinequilo yulilo quinami quinequi Dios. Huan aquinojen quipialo ilahuilisli Dios laijtic capa inminyolo amo huil yesi ca se lajtulisli ca yehuanten hual inminyolo unca laticumac. 15 Huan amo huil cate ca se lajtulisli Cristo huan Belial. (Belial unca oc se itoca Satanás.) Se hual quineltoca Cristo amo quipía laxilulisli ca in hual quipía se hual amo quineltoca Cristo. 16 Huan amo unca ca se lajtulisli capa chanti Dios huan capa cate in monos hual lacames quinmolancuacuetzililo. Inon unca pampa tehuanten ticate itiopan Dios hual amo mocahua pa yulis (hual yuli mochipa), jan quinami quijtúa Dios:
Niyulis laijtic yehuanten huan nichantis pa yehuanten inminyolo,
huan niyes inminDios huan yehuanten yesi nolacames.
17 Pampín, in Tata noje quijtúa:
Yoje, xiquisacan nepa capa yehuanten hual amo nechneltocalo,
huan ximocahuacan laxiluli capa yehuanten,
ximocahuacan pa anquijtus huan anquichías len calica Dios anmitzitas laꞌaniltili ca laijlaculisli.
Cuaquinon annimitzixnamiquis ca lanequilisli,
18 huan niyes anmoTajtzin amhuanten huan amhuanten anyes noxolomes lacames huan sihuames,
quijtúa in Tata hual quipía mochi chicahualisli.
Yoje quijtúa in Tata.