9
In tomin hual quinechicujque pa in laneltocanijmes hual amo quipialoaya
Axan amo nadita monequi pa annimitzijcuiluilis inahuac inon hual anquinectica anquinmaca Dios ilacames. Nicmati quinami míac anquinectica. Nilaquetza hué inminlaixpan yehuanten pa Macedonia quinami amhuanten anquichijtica. Niquinmilía quinami amhuanten pin lalticpan Acaya anlaquisac ca in lanechiculisli axan quipía se xihuil. Huan pampa quimatilo quinami anquinequi míac pa anquichías inon, yoje in míac ca yehuanten noje canaje lanequilisli pan ipampa anmolanequilisli. Ma yoje, niquintilantica tocnían pa camo cayas jan lapic (de in balde) quinami tilajtuje hué inahuac quinami amhuanten axan anquipía lanechiculi in tomin. Pampa niquinmilic quinami ancayasquiaya ca in lanechiculisli lachihuali, niquintilantica pa yoje neli ancayas ca in tomin lanechiculi. Niquintilantica amo san gá in sinda sequin macedontecos yasi ca nehual, huan quiman ajsisi umpa huan quitasi pampa amo anunca lachijchihuali pampa ayamo anquinechicuc in tomin, yoje tipinahuasi pampa tiquijtuloaya pa toyolo pampa neli anyesquiaya lachijchihuali. Huan amhuanten noje neli anpinahuaya sinda ayamo ancataya lachijchihuali. Pampín, niquijtuc pampa monequi pa niquinyantis tocnían pa yasi capa amhuanten huan pa nehual ayamo nías, pa yoje yehuanten laicanasi quilaquisaltisi mochi hual moita ca inon hual anquijtuc neli pampa anyahuiaya anquimaca, pa yoje cayas lachijchihuali. Ma yoje, amo ticnequilo pa yes quinami len antimitzquijquixtilijticate quinami se ilapixcalisli tomin. San ticnequilo pa yes quinami len hual anquinequi anquimaca.
Inon niquijtutica: Aqui latoca jan nadita yahui lapixca jan nadita. Huan aqui latoca míac yahui lapixca míac. Jan yoje aqui quimaca nadita quipías san nadita in cuali hual Dios quinchihuilía lacames. Monequi pa mochi sejse quichías quinami quijtuc pa iyolo pa quichías. Ma camo quimaca quinami se hual amo quinequisquiaya, ma camo quimaca quinami quichihualtiticate, pampa Dios quilasojla se hual quimacatía len ca paquilisli huan quixtoca quimaca. Huan Dios huil anmitzmaca míac pan ipampa mochi in cuali hual san yihual huil quinchihuilía lacames, pa yoje anquipixtías mochi hual quinequi anmitzmaca. Huan amhuanten noje huil anquimacas míac pa huil anquichías mochi tequipanulisli cuali. Jan yoje unca lajcuiluli Dios ilajtol:
Quinmaca cajcapa yesi yehuanten hual amo quipialo, quinami se hual quixintía latocli.
In cuali hual quichía huejcahuas huan amo quiman lamis.
10 Dios hual cana latocli pa quimacas se hual latoca huan quimaca pan pa lacualisli, yoje yihual anmitzmiactilis anmochicahualisli pa anquinchihuilis cuali oc sequin. 11 Quema, Dios anmitzmacas míac pan ipampa mochi in cuali hual huil anmijchihuilía. Huan yoje huil anquinmacas míac yehuanten hual amo quipialo. Huan pan tonali hual canalo inon hual tehuanten tiquinhuiquilisi yehuanten, cuaquín laquisas ca yehuanten quisejticate Dios. 12 Quema, pampa sinda tictequipanuilisi Dios tiquinhuiquilijticate in tomin, amo san ticmacaticate Dios ixolomes len monequi pa quipiasi. Noje inon hual tiquinchihuililo quisas ca yehuanten quisejticate Dios míac. 13 Quiman anquichía in tequipanulisli yoje anquinpalejtica Dios ixolomes. Yoje inon quinextilis quinami anquilía Dios lajtomes huejué huan cuajcuali pa anmoyolo pampa anquineltoca in hual quijtúa in lamachiltilisli cuali hual anquilamachiltía. Huan anquilis lajtomes huejué huan cuajcuali pa anmoyolo pampa anquimaca míac pa yulisi cuali yehuanten huan moxtin oc sequin. 14 Pampa inon, yehuanten quinequisi míac pa anmitzitasi pa anmitziximatisi. Huan quilajlanisi Dios pa amhuanten, pampa Dios anmijchihuilic niman míac ilachihualisli cuali pa anmoyolo. 15 ¡Ma ticsehuican Dios pampa yihual tejchihuilía cuali yoje míac! ¡Amo huil tiquinmijnamiquilo lajtomes pa tiquijtusi quinami unca hué in cuali hual tejchihuilía!