18
¿Aqui unca in se hual yes in hué ca in monextilinijmes?
(Mr. 9:33‑37; Lc. 9:46‑48)
Pa nepa in tonali hualaje imonextilinijmes capa Jesús quilijticate:
—¿Aqui cayas in hué pa ilahueliltilisli in cielos hual quinlaicanas moxtin in oc sequin?
Cuaquín Jesús quinotzac pa hualas se xolol, quilalic lajco capa yehuanten. Quinmilic:
—Annimitzilía neli, sinda amo anquipala anmoyolo huan anmochía quinami xolomes, amo quiman ancayas capa unca ilahueliltilisli in cielo. Aqui yes hual mochía tipichin pa ilaijnamiquilisli quinami in xól, yoje in se yes hué. Huan in oc sequin hual amo mochihualo tijtipichin amo cayasi yoje hué pa ilahueliltilisli in cielos. Huan aqui yes quinamiquía ca lasojlalisli se xól quinami in xól huan quinamiquía pampa quimati momajtía pampa nicpía lahueliltilisli, cuaquín yoje nechnamiquía nehual.
Unca laijlaculisli sinda se quilaicana oc se pa quichías laijlaculisli
(Mr. 9:42‑48; Lc. 17:1‑2)
’Huan sinda se quilaicanas pa quichías laijlaculisli se xolol hual nechneltoca, cuaquín cataya cuali sinda cataya lapiluli pa iquixlan se melapili hué huan cataya laꞌatoctili lajco pin al huejcalan. ¡Cayas míac lacocoltilisli pa yehuanten hual quinlaicana oc sequin pa quichihuasi laijlaculisli! Amo quiman mocahuas pa cayasi lacames quinami yehuanten. Ma yoje, ¡quichi yahui panúa lacocoltilisli in se hual quilaicanas oc se pa quichías laijlaculisli!
’Pampín, sinda mijchihualtía amo cuali momajma o mocxían, ximocotonili, xiclasa pa camo cayas capa tehual. Sinda tipehuaya ticpía in yulilisli hual amo quiman lamis ca jan se momajma san o jan se mocxían san, ma yoje, cuali cataya pa tehual. Sinda Dios mitzlasaya pin coyunquil milintica ca tixuxli hual amo quiman sehuis, inon neli cataya niman amo cuali pa tehual, mas que tiquinpiaya ome momajmajuan huan ome mocxían. Huan sinda mijchihualtía laijlaculisli moixtololon, ximoquixtili huan xiclasa pa camo cayas capa tehual. Sinda tipehuaya ticpía in yulilisli hual amo quiman lamis ca jan se moixtololon san, ma yoje, pa tehual inon cataya niman cuali. Cataya niman amo cuali sinda ca ome moixtololojmes Dios mitzlasaya pin coyunquil milintica ca tixuxli hual amo quiman sehuis.
In borrego hual mopoluc
(Lc. 15:3‑7)
10 ’Ximolachilican cuali pa camo quiman anquiztías se ca in tijtipichin quinami se hual amo monotza, pampa annimitzilía Dios noTajtzin quinlalic míac ilanahuatinijmes pin cielo pa quinmiztialo. Huan yehuanten in lanahuatinijmes mochi tonali quizticate iixco Dios pin cielo pa quimachiltisi mochi in amo cuali hual quinpanus innojen xolomes. 11 Nehual ilacal in cielo, nihualaya pan lalticpan pa nijquixtis pin polehuilisli aqui yes hual mopoluc.
12 ’¿Len anquijtúa inahuac inon? Sinda se lacal quinpía cien borregos huan se ca innojen mopolúa, cuaquín ¿amo quincahuas in noventainueve pin latzacuali huan yas quitemus in se hual mopoluc? Quema. 13 Huan sinda quipanúa quita in borrego, annimitzilía neli yihual cayas ca míac paquilisli ca in borrego. Amo yoje míac paquilisli quipías ca in noventainueve hual amo mopoluje. 14 Yoje anmoTajtzin pin cielo noje amo quinequi pa se ca in tijtipichin quipolus iojli Dios.
Monequi pa se quipujpuhuas ilaijlaculisli icni
(Lc. 17:3)
15 ’Sinda mijchihuilía len amo cuali mocni, xía ca yihual mohuían huan xicmachilti quinami mijchihuilic amo cuali. Sinda mitzcaqui, yoje ticpatilic iyolo mocni. 16 Huan sinda amo quinequi mitzcaqui, xiquinhuica ca tehual oc se o cuajnesi ome oc sequin, pa yoje pan ipampa inminlajtol ome o ye lacames mocahuas neli in hual ticmotexpahuilía. 17 Huan sinda amo quinequi quincaqui yehuanten, cuaquín xiquinmili moxtin capa monechiculo moxtin in laneltocanijmes. Huan sinda noje amo quinequi quincaqui in laneltocanijmes, ma ye ca tehual quinami se hual amo quineltoca Dios o quinami se ca yehuanten hual canalo ilapixcalisli in tomin pa in lahueliltilisli romano.
18 ’Annimitzilía neli, len yes amo anquimacahuiltis pa mochihuas pin lalticpan, inon amo unca lamacahuiltili pin cielo. Huan len yes anquimacahuiltis pin lalticpan unca lamacahuiltili pin cielo.
19 ’Oc sejpa, annimitzilía neli pampa sinda ome ca amhuanten pin lalticpan anajsis ca se lajtulisli ca len yes anquinequi anquilajlanis noTajtzin pin cielo, cuaquín yihual anmitzmacas. 20 Inon quichías, pampa capa ome o ye cate lanechiculi pampa nechtemacaje ca nehual quilalijticate ca nehual inminlaneltocalisli, cuaquín nepa niunca lajco capa yehuanten.
21 Cuaquinon hualac Pedro, quilic:
—Tata, sinda nocni nejchihuilía amo cuali sejpa huan oc sejpa, ¿pa quichi innojen lachihualisli amo cuajcuali monequi pa nicpujpuhuas, pa chicome (siete)? Huan sinda nejchihuilis len amo cuali oc sejpa, cuaquín ¿amo nicpujpuhuas?
22 Quilic Jesús:
—Amo nimitzilía pa chicome. Nimitzilía sinda pa chicome setenta huala, xicpujpuhua. Nicnequi niquijtúa, amo xiquijnamiqui quichi lapujpuhualisli ticpujpuhuac.
Jesús quinmilía len quipanuc se hual amo quinequiaya lapujpuhua
23 ’Pampa inon, ilahueliltilisli in cielo unca quinami se lacal hué hual quinequiaya quimati quichi quihuiquililoaya itequipanujquimes. 24 Yoje, pehuac quitemuc huan canac se hual quihuiquilic míac millones. 25 Huan amo quipíac len calica quilaxlahuiaya. Cuaquinon latilanic iteco pa quinamacasi isihua huan ixolomes huan mochi hual quipiaya. Pan ipampa inon quilaxlahuiaya. 26 Cuaquín itequipanujquil huetzic lancuacueztataya, quitemachic: “Xicpía laicnililisli ca nehual, xijchía huan nimitzlaxlahuis mochi.” 27 Huan quicnilic iteco in tequipanujquil, quipujpuhuac inon hual quihuiquilijtataya. 28 Cuaquín quisac in tequipanujquil huan ca se nadita quitac oc se itequipanujquil iteco hual quihuiquilic in tequipanujquil dos cientos. Cuaquín quiquitzquic, quitolpatzcac, quilic: “¡Xichlaxlahui len tichhuiquilía!” 29 Molancuacuetzac inahuac icni tequipanujquil, quitemachic ca mochi iyolo, quilic: “¡Xichicnili, huan nimitzlaxlahuis!” 30 Ma yoje, amo quinequic in se, san quihuicac quitzacuac pin calijtic pa mocahuasquiaya nepa sinda amo quilaxlahuisquiaya len quihuiquiliaya. 31 Cuaquín, quiman quitaje inon, in oc sequin tequipanujquimes icnotiloaya míac, quincocuc inminyolo. Pampín quimachiltije in teco mochi hual panuc. 32 Cuaquín latilanic in teco pa hualas in tequipanujquil, quilic: “¡Tequipanujquil elehuis! Nimitzpujpuhuac ca mochi in hual tichhuiquilic pampa tichtemachic ca mochi moyolo. 33 ¿Amo monequiaya pa tehual tiquicniliaya mocni tequipanujquil quinami nehual nimitzicnilic?” 34 Huan cualanic míac iteco, quitemacac ca in lacames pin calijtic hual quincocoltilo yehuanten hual cate latzacuali. Nepa mocahuasquiaya in tequipanujquil sinda amo lamiaya quilaxlahui mochi hual quihuiquiliaya.
35 Huan Jesús lamic quinmilic:
—Yoje anmijchihuilis noje noTajtzin pin cielo sinda se amo quipujpuhuas icni ca mochi iyolo.