3
Juan Lacuayatequini quinlaquetzilía Dios ilajtol nepa capa amaqui chantiaya
(Mr. 1:1‑8; Lc. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)
Panuje míac xixihuimes. Huan ajsije in tonalijmes quiman hualac Juan Lacuayatequini quinnoztataya moxtin hual quisaje pa quicaquisi. Quinnotzaya quinmilijtataya Dios ilajtol. Quinnotzaya nepa pa se ilajco in lalticpan Judea capa in lali amo cataya cuali pa quitocasquiaya se icuajmili. Huan quinmiliaya:
—Xicpalacan anmoyolo, ximolalilican pa anlaijnamiquis pa anmoyolo quinami Dios laijnamiquía, pampa amo huejcahuas ajsis in tonali quiman huelitía Dios.
In Juan Lacuayatequini yec in lacal hual aqui quijtuc inahuac yihual Isaías ilajtuni Dios. In Isaías quijcuiluc se amal pa yina, huan pa iamal yojque quijtuc:
Mocaqui ilajtol se hual lanoztica nepa pa in lali
capa amo unca cuali pa quitocasquiaya se icuajmili.
Huan in se quijtutica, quil:
“Xicchipahuacan anmoyolo pa calaquis in Tata,
xiclapulican jan quinami anquilapulía ojlimes quiman hualas capa amhuanten se hual unca hué.”
Huan quipiaya yihual Juan ilaquen lachihuali ca itojmiyo camello, huan ilacuejtiloni cataya lachihuali ca cuilaxli. Quincuaya chapulimes huan néculi hual moita pa cuajlan. Hualaloaya capa yihual pa quicaquilosquiaya yehuanten hual chantiloaya pa Jerusalén. Huan quistihualaloaya lacames huan sihuames mochi cajcapa pin lalticpan Judea. Huan quistihualaloaya mochi in lali hual cataya pa itejtenco in atenco hué itoca Jordán. Huan quincuayatequiaya Juan pin atenco hué Jordán, quiman moyolcuitije inminlaijlaculisli inminlaixpan moxtin, quijtuticate pampa yajmo yahuiloaya yulilo quichijticate laijlaculisli.
Ma yoje, quinmitac Juan míac lacames hual quitocaloaya in ome lamaxtilisli calica quimolancuacuetzililoaya Dios in judíos, motocaloaya fariseos huan saduceos. Hualaloaya pa yihual quincuayatequisquiaya. Huan quinmilic:
—¡Ah, amhuanten ixolomes Satanás! Anunca quinami cuhuames cholujticate pa se cuajmili chichinajtica. Huan ¿aqui anmitzilic pampa anunca pin ipolehuilisli icualanilisli Dios hual ajsitihuala? ¿Aquinojen anmitzilije pa ancholusquiaya? Amo annimitzcuayatequis sinda amo anyahui anpehua anyuli yoje pa lanextilis pampa anquipalac anmoyolo huan axan anlaijnamiquía quinami Dios quinequi. Huan amo xiquijtucan pa anmolaijtic amhuanten: “Tehuanten ticate imiahuimes totajtzin Abraham hual pa yina techpehualtic tehuanten in judíos. Pampín amo timomajtilo pampa Dios cualanía.” Amo xiquijtucan yoje, pampa annimitzilía Dios huil quinchía miahuimes pa Abraham lachihuali ca innojen tixcalimes nican. 10 Axan unca quinami Dios quilalijtica in hacha pa ilalhuayol se cuahuil. Amhuanten anquinami cuahuimes hual amo laquilo cuali. Yoje, mochi cuahuil hual amo laqui cuali yes lamayahuili huan yes lalasali pin tixuxli. Yoje mochi lacal hual amo quichía cuali cayas quinami se ca innojen cuahuimes hual amo laquilo cuali. 11 Nehual neli annimitzcuayatequía ca al pa yoje lanextilis pampa anquinpalac anmoyolo pa anpehuas anlaijnamiquis quinami Dios. Ma yoje, yihual hual yahui huala quiman nilantica notequipanulisli unca niman hué. Nehual amo quiman niyes yoje hué. Pampín amo unca noyaxca pa niyes itequipanujquil niman tipichin. Yihual anmitztilanís in Espíritu Santo. Inon ilacuayatequilisli yihual. Yes quinami tixuxli hual amo lachichinus. Calaquis laijtic anmoyolo, anmitzpujpuhuas anmitzquixtilijtica len yes amo cuali. 12 Yihual cayas quinami se hual quitzejtzelujtica layoli pa yoje quisas chipác. Quema, quichipahuas niman cuali yehuanten hual Dios quinlajtultic. Cayas quinami se hual quinechicúa in layoli pa capa cajcoquilo, huan quichichinus in xiníul pin tixuxli hual amo quiman huil mosehuis. Yehuanten hual Dios quinlajtultic cate quinami in layoli, huan yehuanten hual amo quinlajtultic cate quinami in xiníul.
Juan quicuayatequía Jesús
(Mr. 1:9‑11; Lc. 3:21‑22)
13 Cuaquinon ajsitihualac Jesús, quisac pin lalticpan Galilea. Ajsiaya pa atenco hué Jordán capa cataya Juan. Quinequiaya pa Juan quicuayatequisquiaya. 14 Juan pehuac quilic Jesús pampa amo canaya cuali pa yihual quicuayatequisquiaya Jesús, Juan quilic:
—Monequi pa tehual tichcuayatequis nel. ¿Leca tihuác ca nel pa nimitzcuayatequisquiá?
15 Jesús quinanquilic:
—Ma ye jan yoje axan, pampa unca cuali pa yoje ticchihuasi mochi hual Dios techilía pa ticchihuasi.
Cuaquinon Juan quimacahuiltic pa hualasquiaya pa yihual quicuayatequisquiaya. 16 Huan Jesús, quiman cataya lacuayatequili, quisac jan ajnaxcan nepa pin al. Huan jan ajnaxcan in cielo (ilhuicac) molapuc ca pani capa Jesús huan yihual quitac Dios iEspíritu (iIjyecal Cuali) temujtihualaya. Nestihualaya quinami se huilol. Ajsic huan moquetzac pani capa yihual Jesús. 17 Huan ca inon mocaquic se lajtol pin cielo hual quijtuc:
—In unca noxolol hual niclasojla míac. Ca yihual nimopaquiltitica niman míac.