16
Pablo quinchicahua yehuanten hual quinmiximati pa Roma
Nicnequi pa anquiximatis Febe tocni sihual hual huala ca amhuanten. Yihual se tequipanujquil niman cuali ca in laneltocanijmes hual monechiculo pin caltilan itoca Cencrea. Xicnamiquican quinami se tocni hual quineltoca in Tata. Yoje cana cuali pa tehuanten hual ticate Dios ixolomes pa yoje tiquinnamiquisi tocnían hual quitequipanuililo Dios. Pampín, xiquiztiacan pa anquipalehuis ca len yes monequi pa quipías pa itequipanulisli, pampa yihual noje quinpalehuic míac tocnían huan nehual noje nechpalehuic míac.
Xiquinpialtican Priscila huan Aquila hual ca nehual titequipanuloaya pa Cristo Jesús. Yehuanten uyaje capa ca nadita cuajnesi yahuiloaya miquilo pa nechquixtililosquiaya pin nomiquilisli. Niquinsehuía pampa inon, huan amo nehual nohuían. Noje quinsehuilo moxtin yehuanten in laneltocanijmes hual amo judíos pa mochi innojen caltilan capa monechiculo pa quimolancuacuetzilisi Dios. Xiquinpialtican moxtin hual monechiculo pa quimolancuacuetzilisi Dios nepa pa inminchan Priscila huan Aquila. Xicpialtican Epenete hual niclasojla míac. Ca moxtin laneltocanijmes pin lalticpan Asia, cataya yihual hual pehuac quineltocac Cristo. Xicpialtican María, yihual tequipanuc chicahuac ca amhuanten. Xiquinpialtican Andrónico huan Junias nocnían pa oc se cali, cataloaya noje latzacuali calijtic quinami nehual. Yehuanten hueyenten capa cate Dios ilanahuatinijmes huan quineltocaje Cristo quiman nehual ayamo nicneltocaya. Xicpialtican nolasojli Amplias hual unca nolasojli pan ipampa in Tata. Xicpialtican Urbano tocni hual tequipanúa ca tehuanten pan itequipanulisli in Tata. Huan xicpialtican nolasojli Estaquis. 10 Xicpialtican Apeles hual momati pampa yihual neli quineltoca Cristo. Xiquinpialtican yehuanten hual yulilo pa ichan Aristóbulo. 11 Xicpialtican Herodión, yihual nocni pa oc se cali. Xiquinpialtican yehuanten hual quineltocalo in Tata hual yulilo pa ichan Narciso. 12 Xiquinpialtican Trifena huan Trifosa yehuanten sihuames hual quitequipanuililo in Tata. Xicpialtican tocni sihual Pérsida hual tequipanuc ca míac chicahualisli pa in Tata. 13 Xicpialtican Rufo, yihual se hué ca in Tata ilacames, huan xicpialtican inantzin hual unca pa nehual quinami nonantzin. 14 Xiquinpialtican Asíncrito huan Flegonte huan Hermas huan Patrobas huan Hermes huan tocnían laneltocanijmes hual cate ca yehuanten. 15 Xiquinpialtican noje Filólogo huan Julia huan Nereo huan icni sihual huan Olimpas huan moxtin tocnían hual quineltocalo Cristo, hual cate ca yehuanten.
16 Ximopialtican se huan oc se ca se latenamiquilisli yoje quinami ticchihualo tehuanten hual Dios ixolomes. Anmijchicahualo moxtin yehuanten icnían Cristo pa mochi innojen cajcaltilan nican capa monechiculo.
17 Nocnían, annimitzilía ca mochi noyolo, ximijmatican xiquinmiztiacan aquinojen yehuanten hual quinchihuililo tocnían pa camo quijnamiquisi Dios ilamaxtilisli quinami Cristo technextilic. Huan ximijmatican yehuanten hual quinlaicanalo Dios ixolomes pa moxilusi pa yajmo quitocasi iojli Cristo. Yehuanten quinequilo anmitzmaxtilo yoje quinami amo unca in lamaxtilisli hual anmonextilic. Amo xicpiacan nindeno pa anquitas ca yehuanten. 18 Inon annimitzijcuiluilía, pampa lacames quinami yehuanten amo quitequipanuililo toTata Cristo. San motequipanuililo yehuanten pan ipampa inminlamaxtilisli. Quinequilo quitalo quinami huil quichihuasi in hual quinequilo jan yehuanten san. Huan quinami quimatilo lajtulo niman cuali ca lacuajcuamanalisli, yoje quincuajcuamanililo inminyolo yehuanten hual amo quimatilo. 19 Nicmati neli pampa anquiztíac lamaxtinijmes quinami yehuanten, pampa pa mochi caltilan cate lamachiltili quinami cuali anquineltoca Dios ilajtol. Pampín nicpía niman míac paquilisli pampa yoje anquineltoca. Ma yoje, nicnequi pa anquipías lajmatilisli pa in hual unca cuali. Huan nicnequi pa camo huil anyes latilanili pa anmoyolo pa anquichías len hual amo unca cuali. 20 Sinda anmochías yoje, cuaquín Dios hual techmaca mosehuilisli pa toyolo amo huejcahuas pa quinsulahuas innojen lamaxtinijmes hual amo quimaxtilo Dios ilajtol. Yes quinami yihual Dios anmijxacualuilía Satanás itzindan anmocxihuajmes. Ma caya ca amhuanten in cuali hual anmijchihuilía toTata Jesús.
21 Anmitzpialtía Timoteo, huan nehual titequipanulo, noje anmitzpialtilo Lucio huan Jasón huan Sosípater nocnían pa oc sequin calimes.
22 Nehual, Tercio, niquijcuiluilijtica in amal pa Pablo, annimitzpialtía pan ipampa in Tata hual ticneltocalo.
23 Anmitzpialtía Gayo hual nechnotzac pa nichantis pa ichan, huan noje quinnotzac moxtin in laneltocanijmes pa monechicusi pa ichan pan mochi tonali quiman timonechiculo. Anmitzpialtía Erasto icomisariado in caltilan nican, anmitzpialtía noje tocni Cuarto. 24 Ma caya ca anmoxtin ilachihualisli cuali toTata Jesucristo. Yoje ma ye.
Pablo quijtúa lajtomes huejué pa Dios pa quilamis in amal
25 Ma tiquijtucan lajtomes huejué pa Dios hual huil anmijchicahualtía pa camo anmocahuas pa anyulis anquineltocatica in lamachiltilisli cuali hual Dios nechtilanic pa niclamachiltis. Unca ilanahuatilisli Jesucristo. Inon unca ca se lajtulisli ca in hual Dios techmachiltía axan. Quiman pehuac mochi, huan ca niman míac xixihuimes Dios ayamo quilamachiltic inon huan pampín amaqui quimatiaya. 26 Ma yoje, axan unca lamachiltili. Huan pampa inon hual quijcuiluje Dios ilajtunijmes pa yina, tiquinlamachiltililo lacames pa mochi lalimes. Dios hual amo mocahua pa yulis latilanic pa quinlamachiltililo moxtin ilamachiltilisli cuali. Latilanic pa yoje axan moxtin huil quineltocasi ilajtol Jesucristo.
27 Pampa inon hual quichíac, ma camo timocahuacan pa tiquijtusi lajtomes huejué mojmosta pa Dios pan ipampa Jesucristo. San yihual Dios quipía mochi lajmatilisli huan unca niman hué, amo unca oc se hué quinami yihual. Yihual quilalic pa mochi mochías yoje pin cielo (ilhuicac) huan pan lalticpan. Yoje ma ye.