Isura ye na 8
Tumbwe lelo tupu azabu nkati ta bababile nkati ya Kirisitu Yesu. Kwasababu kanuni ya Roho ni wankoto waubile katika Kirisitu Yesu inipangite nenga ba uru kutalu na kanuni ya sambi na kiwo. Mana kila sasasindwi seliya panga Mana Yabilelii na ngupu mu yega, Nnongo apangite. Atumite wana wake wakiyake kwa mfano wa yega ya sambi na kwi-ukumu sambi kwa yega. Apangite nyoo langwa kwa seliya gatimu nkati jitu tenga twatujenda bila fuata makowe gamuyega, Ila kwa kotea makowe ga Roho. Baba-ikoteya yega waza kwabe makowe ga yenga, lakini ywa ifuata Roho bagawaza ga mwoyo. Sababu kusudi lya yega ni kiwo, ila nia ya Roho ni ukoto na amani. Hayeye kwasababu niya ya yega adui wa Nnongo, sababu itilili seliya ya Nnongo, wataiweza kwa eshimu. Balo baufuata yega baweza kwa kumpendeza Nnongo. Hata nyo, paba bamuyega ila mumwoyo mana itei kweli mu Roho wa Nnongo tama nkati jino. Lakini mundu mana ntupu Roho wa Kirisitu jwembe jwake kwako. 10 Mana Kirisitu abi nkati yino yega iwile kwa ikowe ya sambi ila mwoyo ubi nkoti kwa ikowe ya haki. 11 Mene itei Roho wa yolo jwa mfufuwite Yesu buka mu kiwo atama nkati yinu, jwembe jwa mfufuwite Yesu buka mukiwo alowa kwipeya yega yinu ya kiwo ukoto kwa ndela ya Roho wake, jwa tama nkati yinu. 12 Nga nyo bai, mwalongo bangu, twenga tubi na deni, lakini kwa yega kwa tutame kati mwaipendi yega. 13 Maana mana itei tama kaa ndela ya yega, mwikalibu yo'waa, lakini kwa Roho mugayebeya makowe ga yega, namwenga mwalama. 14 Mana Kati benge bananchima babe ongozwa na Roho wa Nnongo, haba bana ba Nnongo. 15 Mana mupoki kwa mwoyo wa utumwa kai hata muyogope. Badala yake, mupoki mwoyo wa panga mwabene, kwako twondolela, “Abba, Tati!” 16 Roho mwene enda kutuakikishia nanyine Roho yito yo panga twenga twabana ba Nnongo. 17 Mana itei kweli twalowa teswa na jwembe lenga tupate lumbilwa pamope na jwembe. 18 Kwa kuwa indabalangilwa mateso ya wakati ngo panga ntupu kilebe nikifananise na utukupu wa wwbonekana kasitu. 19 Mana iumbe yoti yenda tazamia kwa tamania kwananchima bonekana kwa mwana wa Nnongo. 20 Mana umba na kwembe pangite pae ya ubocho, sio kwa penda mwene, Ila kwa sababu yake jwembe jwa itiisike, Na muli tumaini. 21 Uumbaji wene na wembe wapikitwa uru na buyelwa mu utumwa wo alibika, na kujingiya mu'uru wa utukupu wa bana ba Nnongo. 22 Tutangite panga umbilwa na wembe wenda minya na teswa kwo minya pamope hata leno. 23 Nga nyo bai-lii, ila twabene twatubi twa milembo ya Roho- twenga twabembe twenda minya mu nafsi yitu, katulenda pangilwa twa bana, yani kombolelwa kwa yega yitu. 24 Kwa tegemea kwo twati okoyelwa. Lakini satukilandage sabonekine ntupu chatukilendage mana nyai jwakilenda chakibonekana? 25 Ila makatukilenda kilebe cha tukotoka kukibona ntupu saburi. 26 Ila nanyonyo-nyo, Roho nembe kutuyangatia kwo dhaifu witu. mana tumanyi lii yupo kati mwaipangilwa, lakini Roho mwene kutulobya kwo minya uweza lii atabaya. 27 Naywembe kwilingulya mioyo na kwitanga akili ya Roho, ywembe loba kwaniaba ya baba aminile, lengana na mapenzi ga Nnongo. 28 Natwenga tutangite panga bote babampendi Nnongo, jwembe tenda kila kilebe pamo na wema, kwa balo babakemilwe kwa likusudi lyake. 29 Mana balo boti bapangite buka zamani, atikwa sawa buka zamani afananisa na mwana wake, lengo jwembe Abe mwelewa kwanza nkati ya alongo baingi. 30 Na balo basawile buka zamani, na bembe akemite, na balo bakemilwe, habo abatangite bai na haki. Na balo babalangilwe muhak, na bembe atikwalumba. 31 Tubaye buli kuhusu ikowe yee? Nnongo Mana abile upande witu, nyai jwa ba kunani jitu? 32 Jwembe jwa kotwike kuneka mwana wake mwene ila atikumpiya kwa ajili yitu twenga twaboti alowa kosa buli kutukilimia na makowe goti pamoja na jwembe? 33 Nyai awesa kuwasitaki ateule wa Nnongo? Nnongo mwene kwaesabia haki. 34 Nyai jwalowa kumwukumu adhabu? Kirisitu Yesu nga jwawile kwaajili yinu, na zaidi ya goo, jwembe nembe atiyolelwa. Enda tawala pamope na Nnongo na pandu pa heshima, na kai ngatulobya twenga. 35 Nyai jwaweza kutubuya mupendo wa Kirisitu? Sikikwa, au utumwa, au tesekwo, au njala, au bula, au hatari, au lipanga? 36 Kati mwaiandikilwe “Kwa faida yako ni minya lisoba lyoti kutwa. Twabalangilwe nkati ngondolo jwo chinjilwa.” 37 Katika ikowe yee yoti twenga twashindi nkati ya jwembe jwatupendile. 38 Mana niyomwile kongeka panga at ntuwi, wala ukoto, wala malaika, wala utawala, wala ilebe yaibile, wala ilebe yai isa wala ngupu, 39 Wala yaibi kunani, Wala gagabile pae wala kyumbe sengi chote, kiweza-kwa kutubangania no upendo wa Nnongo, jwembe nga Kirisitu Yesu Nngwana witu.