114
Tlen Toteco quinchihuili nopa israelitame ipan tlali Egipto
Huejcajquiya quema nopa israelitame quisque ipan tlali Egipto,
campa nopa tlacame camatij seyoc tlajtoli,
hualajque huan quichijque itiopa Toteco ipan tlali Judá para nopano ma mocahua ininhuaya,
huan nochi tlali Israel eltoya itlal campa nojquiya yajaya tlanahuati.
Quema nopa Hueyi Atl Chichiltic quinitac hualahuij nopa israelitame,
nimantzi moisihuilti huan motlapo para ma panoca campa tlahuactoc.
Nojquiya nopa atemitl Jordán motlapo para ma panoca.
Nochi paquiyayaj hasta elqui queja nopa tepetini tzicuinque ica paquilistli queja chivojme,
huan nopa tlaixtemolis tzicuinque queja pilborregojtzitzi.
¿Tlachque panoc ica nopa Hueyi Atl Chichiltic?
¿Para tlen motlajcoxelo?
Huan nopa atemitl Jordán, ¿para tlen moquetzqui?
Huan nopa tepetini, ¿para tlen tzicuinque queja chivojme?
Huan nochi tlaixtemolistli,
¿para tlen tzicuinque queja pilborregojtzitzi?
Elqui pampa nochi tlahuel quitlepanitaj Toteco.
Nochi tlaltepactli huihuipica iixtla TOTECO,
yajaya tlen iTeco Jacob,
pampa yajaya quichijqui para ipan nopa tetl ma meya atl.
Quena, yajaya quiquixti atl ipan nopa tetl huan mochijqui queja se atemitl.