136
Ma tijtlascamatica Toteco
Xijtlascamatica TOTECO pampa yajaya nelía cuali,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Xijtlascamatica Toteco Dios tlen más hueyi tlen nochi sequinoc “tiotzitzi”,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Xijtlascamatica Toteco Dios tlen ininTeco nochi tecojme,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Xijtlascamatica TOTECO pampa san ya hueli quichihua huejhueyi tlamantli,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Xijtlascamatica yajaya tlen quichijchijqui elhuicactli ica miyac tlalnamiquistli,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Xijtlascamatica yajaya tlen quitlali ni tlali ipani atl,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Xijtlascamatica yajaya tlen quinchijchijqui nopa tlahuili tlen onca nepa elhuicac,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Quichijchijqui nopa tonati para ma tlahui tonaya,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
Huan quichijchijqui metztli huan sitlalime para ma tlahuica tlayohua,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
10 Xijtlascamatica TOTECO tlen quintzontlamilti nopa achtohui ehuani tlen tlali Egipto,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
11 Xijtlascamatica tlen quinquixti israelitame ipan inintlal nopa egiptome,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
12 Quena, quinquixti ica ihueyi chicahualis huan ica inejmatl quinpalehui,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
13 Xijtlascamatica yajaya tlen quixelo nopa Hueyi Atl Chichiltic para ma panoca itlacajhua,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
14 Huan quinpanolti nopa israelitame ipan tlali huactoc tlatlajco nopa hueyi atl,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
15 Pero quinatzonpolihuilti Faraón huan isoldados ipan nopa hueyi atl,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
16 Xijtlascamatica Toteco tlen quinyacanqui itlacajhua ipan nopa huactoc tlali,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
17 Xijtlascamatica yajaya tlen quinmanahui itlacajhua ininmaco tlanahuatiani tlen quipixque miyac chicahualistli,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
18 Yajaya quintzontlamilti huejhueyi tlanahuatiani tlen tlahuel quipiyayayaj chicahualistli,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
19 Quitzontlamilti Sehón, inintlanahuatijca nopa amorreos,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
20 Nojquiya quimicti Og, tlanahuatijquetl tlen tlali Basán,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
21 Huan inintlal nopa tlanahuatiani,
Toteco quinmacac itlacajhua queja se tlamantli tlen inintata quincahuilijtejqui,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
22 Quena, quimacac itlatequipanojca Israel para ma moaxcati nopa tlali para nochipa,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
23 Yajaya tlen techilnamijqui tiisraelitame quema ayoc tijpiyayayaj chicahualistli,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
24 Yajaya techmanahui ininmaco tocualancaitacahua,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
25 Yajaya quinmaca tlacualistli nochi tlamantli tlen yoltoque,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.
26 Xijtlascamatica Toteco Dios tlen quinahuatía elhuicactli,
pampa iteicnelijcayo ax quema tlami.