150
Xijpaquilismacaca Toteco ica miyac tlamantli tepos tlatzotzontli
¡Xijpaquilismacaca TOTECO!
Xijpaquilismacaca TOTECO ipan itiopa.
Xijpaquilismacaca nepa ipan elhuicac tlen yajaya quichijchijqui ica ihueyi chicahualis.
Xijpaquilismacaca ipampa nochi nopa huejhueyi tlamantli tlen yajaya quichihua.
Xijpaquilismacaca pampa tlahuel hueyi ichicahualis.
Xijpaquilismacaca ica tlapitzali,
Xijpaquilismacaca ica guitarra huan ica arpa.
Xijpaquilismacaca ica panderos huan ximijtotica.
Xijpaquilismacaca ica nochi tlamantli tlatzotzontli tlen quipiyaj cuerdas,
huan ica acatlapitzali.
Xijpaquilismacaca ica platiyos tlen yejyectzi tzilinij.
Nochi tlen yoltoque ma quipaquilismacaca TOTECO.
¡Xijpaquilismacaca!