83
Toteco, xiquintlatzacuilti tlen quicocolíaj Israel
¡Toteco Dios, amo san xitlacacto,
niyon amo san xitlachixto quema timomaijtohuaj!
Monequi xitechnanquili huan xitechmanahui,
pampa mocualancaitacahua tlahuelchihuaj hasta queja nanalcaj huan mohueyimatij ica ta.
Inijuanti tlahuel quimatij quejatza quitlalise tlaquetztli ica motlacajhua.
Huan quisencahuaj quejatza quichihuase para quinmictise tlen tiquintlapejpenijtoc.
Huan quiijtohuaj:
“Ma tiyaca tiquintzontlamiltitij nochi nopa israelitame para ayoc ma elica se tlali ica itlacajhua.
Huan ayoc quema quiilnamiquis itoca Israel.”
Ya nopa tlen quisencajque san sejco quema mosentilijque para mocamahuise.
Quena, san sejco quichijque se tlajtoli para fiero mitzchihuilise.
Nopa tlacame elque iixhuihua Edom, Ismael, Agar huan Moab.
Nojquiya inijuanti hualajque tlen nopa tlaltini Gebal, Amón, Amalec, Filistea huan Tiro.
Huan nopa tlacame tlen tlali Asiria nojquiya mosejcotilijque ininhuaya.
Nojquiya iixhuihua Lot.
Xiquinchihuili san se queja tiquinchihuili tlali Madián ehuani,
o queja tijchihuili Sísara huan Jabín ehuani ipan atemitl Cisón.
10 O xiquinchihuili queja tijchijqui ica mocualancaitacahua ipan tlali Endor.
Inijuanti inintlacayohua mocajque tepejtoque tlalchi huan elque queja abono para tlali.
11 Xijchihua para nopa tlacame tlen tlahuel tejtetique ma miquica queja Oreb huan Zeeb quinmictijque.
Huan nojquiya xijchihua para inintlayacancahua ma miquica queja nopa tlanahuatiani Zeba huan Zalmuna.
12 Pampa inijuanti quiijtojque:
“Ma timoaxcatica nopa tlali tlen iaxca Dios.”
13 NoTeco Dios, xiquinsemana ica moijiyo queja inijuanti elisquíaj tlaltejpoctli,
o queja tlasoli tlen quihuica ajacatl,
14 o queja se hueyi tlitl tlen quitlamitlatía ipan se cuatitlamitl.
15 Xiquintojtoca ica huejhueyi tlitl, ica tlatomonilotl,
huan ica huejhueyi ajcomalacatl.
16 TOTECO, xiquinpinahualti nochi hasta mitzixmatise ta huan mohueyi chicahualis.
17 Ayoc ma quimatica tlachque quichihuase.
Ma mopinahualtica huan ma huetzica ipan majmajtli.
18 Quena, xiquinchihuili ya nopa hasta quimachilise para san ta tiTOTECO,
huan para ta tiDios Tlen Más Hueyi huan para san ta tijnahuatía nochi tlaltepactli.