86
Tlamaijtoli para Toteco ma quipalehui
TOTECO, ximohuijtzoma quentzi huan xinechtlacaquili quema nimomaijtohua.
Xinechnanquili pampa niteicneltzi huan niitztoc ipan cuesoli huan tlaohuijcayotl.
NoTeco Dios, xinechmanahui pampa na nijchihua campeca para nijchihuas tlen quiijtohuaj motlanahuatilhua.
Xinechmaquixti pampa na nimitztequipanohua huan san ipan ta nimotemachía para tinechmocuitlahuis.
TOTECO, xijpiya hueyi moyolo ica na pampa nochi se tonal nimitztzajtzilijtoc,
huan ipan ta nimochiya para tinechpalehuis.
Toteco, xinechmaca paquilistli pampa na san ta nimitzhueyichihua.
Toteco, ta nelía ticuali huan timoquetztoc timocualtlalijtoc para titetlapojpolhuis.
Tiquinicnelía huan nimantzi tiquintlasojtla nochi tlen mitztlajtlaníaj motlapalehuil.
TOTECO, xinechtlacaquili quema nimomaijtohua.
Quena, xinechtlacaquili quema nimitztzajtzilía.
Nimitztzajtzilis ipan nopa tonali quema nechajsis tlaohuijcayotl,
pampa san ta tinechnanquilía huan tinechpalehuía.
Ipan nochi sequinoc tlen quintocaxtíaj “dioses”,
ax onca seyoc queja ta, Toteco.
Huan axaca hueli quichihua huejhueyi tlamantli queja ta tijchihua.
Elqui ta tlen tiquinchijchijqui nochi tlaltini ica inintlacajhua.
Yeca hualase huan mitzhueyichihuase, Toteco.
Huan mitzhueyitlalise ta tlen titlatzejtzeloltic,
10 pampa ta tlahuel tihueyi huan tijchihua huejhueyi tlamantli.
¡San ta nelía tiDios!
11 TOTECO, xinechnextili moojhui huan nijtoquilis pampa san ya nopa temachtli.
Xijchihua para noyolo ma mitzhueyitlepanita,
huan ma quiimacasis mitzixpanos nochi noyolis.
12 TOTECO Dios, nimitzpaquilismacas ica nochi noyolo huan nimitzhueyitlalis para nochipa,
13 pampa tlahuel hueyi moteicnelilis noca na,
huan ax quema tlami.
Ta tinechmanahuijtoc para ax niyas mictla campa tlanahuatía miquistli.
14 Toteco Dios, miyac tlacame tlen mohueyimatij huan tlen mosisiníaj motlanantoque para nechtehuise.
Huan miyac tlatehuijca tlacame huan tlaixpanoni quinequij nechmictise,
huan ax moyolilhuíaj tlen ta.
15 Pero ta Toteco nelía titetlasojtla huan hueyi moyolo.
Ax nimantzi ticualani.
San ta titeicnelía huan san ta timelahuac.
16 Xinechtlachili ica miyac teicnelijcayotl huan xinechmaca chicahualistli na nimotlatequipanojca.
Huan xijmanahui icone mosihua tlatequipanojca.
17 Xijnexti se tlanextili para ta tinechcualita.
Queja nopa quiitase nocualancaitacahua,
huan mopinahuase pampa momacase cuenta para ta, TOTECO,
tlahuel tinechpalehuía huan tinechyoltlalía.