96
Huicatl para tijpaquilismacase Toteco
Nochi tlen initztoque ipan tlaltepactli,
xihuicaca para TOTECO.
Quena, xihuicaca se huicatl yancuic.
Ma tijhuicatica TOTECO ipampa nochi tlen quichijtoc.
Ma tijpaquilismacaca huan ma tijtlascamatica ipampa nochi tlen techchihuilijtoc.
Huan mojmostla ma titepohuilica para yajaya temaquixtía.
Ipan nochi tlaltepactli ma titepohuilica ihueyitilis huan nochi tlamantli yejyectzi tlen quichijtoc.
Huan nochi tlacame ma tiquinpohuilica nopa huejhueyi tlamantli tlen yajaya quichihua.
Pampa TOTECO nelía tlahuel hueyi huan quinamiqui ma tijhueyimatica.
San yajaya nelía temajmati huan ne sequinoc tlen tlacame quintocaxtíaj tiotzitzi, axtle.
Pampa nochi nopa tiotzitzi tlen quinhueyichihuaj ipan sequinoc tlaltini,
ax tleno ininpati.
Inijuanti san elij teteyome tlen tlacame quinchijchijtoque.
Pero TOTECO yajaya quichijchijqui elhuicactli.
Campa itztoc Toteco senquistoc onca itlatlanex huan temitoc ica ihueyitilis.
Huan ipan itiopa onca ichicahualis huan iyejyejca.
Nochi intlacame tlen nochi tlaltepactli,
xitepohuilica para san TOTECO quipiya chicahualistli huan san yajaya hueyi.
Xijtlepanitaca TOTECO queja quinamiqui.
Xijhualiquilica tlacajcahualistli huan xiyaca itiopan calixpa.
Xihualaca huan xijhueyichihuaca TOTECO.
Quena, xijhueyichihuaca ica se imoyolis tlen yejyectzi huan tlatzejtzeloltic.
Huan nochi tlaltepactli ma huihuipica iixtla.
10 Xiquinpohuilica nochi tlaltini para Toteco tlanahuatía.
Tlaltepactli quitlalijtoc cuali huan ax quema mijcuenis campa quitlatzquiltijtoc.
Huan Toteco Dios xitlahuac quintlajtolsencahuas nochi altepetini.
11 ¡Ma paqui elhuicactli huan nochi tlaltepactli!
¡Nochi huejhueyi atl ma mocoxonica iixtla Toteco ica paquilistli!
12 ¡Ma paqui nopa cuatitlamitl huan nochi tlen onca,
pampa nochi cuatini quinextíaj para Toteco tlahuel hueyi!
Quena, ma tzajtzica nopa cuatini para quipaquilismacase iixtla TOTECO,
13 pampa yajaya huala.
Quena, yajaya hualas para quintlajtolsencahuas tlen itztoque ipan ni tlaltepactli.
Quena, quintlajtolsencahuas tlacame ipan nochi altepetini queja quinamiqui.
Quena, quema tetlajtolsencahuas,
nochi quimatise para quichihua tlen melahuac.