13
Pablo monauatia innauac in tlaniltocanih de Corinto
Ica nin ya ic yexpa nias innamechonitatiu. Uan ixconilnamiquican: “Nochi tlensa tlanonotz tlen moniquis moyectlalis, secchiuas ica ome noso yeyi tocniuan tlen macteixpantican tlen omochiu.”*
Neh achtoh yonnamechonnehmachtih ihcuac ya ic opa onnamechonitato, uan axan ocsipa innamechonnehmachtia masqui nicah uehca: ixconmatican, ihcuac ocsipa nias innamechonitatiu amo inmotzacuilis, inquintlatzacuiltis naquin yauehcau ualtlahtlacohtiueh uan nochtin nocsiquin.
Uan ohcon inchiuas, pues namehuantzitzin nanconniquih nanconitasqueh itlah tlen macnexti Cristo milauac tlahtoua ica neh. Cristo, ihcuac namechonyectlalia, amo monextia quemeh naquin amo icpia chicaualis, tla yeh monextia namonauac ica nichicaualitzin.
Yeh milauac, Cristo, ihcuac ocsohsaqueh, omonextih amo chicauac, pero axan icpia yolilistli ica nichicaualitzin Dios. Noiuqui ohcon tehuan itmonextiah amo itchicauaqueh quemeh ihcuac Yehuatzin omonextih amo chicauac, pero nic itpouih iuantzin, sannoiuqui iuantzin itpiah yolilistli uan itpiah nichicaualitzin Dios, uan itcuisqueh namonauac.
Xonmotlatlatacan namonohmah uan ixconitacan max namoncateh itich in tlaniltoquilis. Xonmotlatlatacan, ¿max amo nanconmomacah cuenta Jesucristo chanchiua namotichtzin? ¿Noso yehyeh amo milauac namontlaniltocah?
Pero inchia ixconmomacacan cuenta nic tehuan quemah milauac titlatitlancauan Dios.
Itmotlatlautiah inauac Dios amo ixconchiuacan itlah amo cuali. Uan ohcon itmotlatlautiah amo yeh nic itniquih itteitaltisqueh tehuan milauac itteotlatitlanten, tlamo yeh tlen tehuan itniquih, que namehuantzitzin ixconchiuacan tlen cuali, masqui ohcon mamota queh oisquia tehuan amo milauac itteotlatitlanten.
Porque amo uilis itchiuasqueh itlah tlen maquixnamiqui in tlen milauac, tlamo sayeh tlen macmatlani in tlen milauac.
Ica non tehuan itpaquih tla namehuantzitzin namonchicauaqueh, masqui tehuan mota queh oisquia amo. Uan itmotlatlautiah ocachi uan ocachi mamahsitiu namotlaniltoquilis.
10 Ica non innamechontlahcuiluilia axan ihcuac ayamo nicah namouantzin, ohcon ihcuac nahsis amo icpias tleca innamechonchicaucanotzas ica in chicaualis tlen in toTecotzin onechonmactih. Pues non chicaualis onechonmactih ica mannamechoniscalti itich in tlaniltoquilis, uan amo yeh ica mannamechontlamicohcoco.
11 Ica nin innamechontlamitlahcuiluilia: Xonpaquican, ixcontemocan mahsic nanmoyectlalisqueh itich nochi, xonmoyoleuacan, xonmoahsicamatican uan xonmosepanyecuicacan. Uan Yehuatzin Dios naquin contemactia seuilistli uan tetlasohtlalistli isqui namouantzin.
12 Xonmosepantlahpalocan ica se ixtenamictli, ica tetlasohtlalistli chipauac.
13 Nochtin niaxcatzitzin Dios namechontlahpalouah.
14 Nitlateochiualitzin in toTecotzin Jesucristo, uan nitetlasohtlalitzin Dios, uan niteyolchicaualitzin in Espíritu Santo mai iuan nochtin namehuantzitzin. [Amén.]
* 13:1 Dt. 19:15