2
Quenih in teotlatitlanten ocyequitaqueh nitiquiu in Pablo
Mahtlactlanaui xiuitl satepan, ocsipa ontlehcoc oniah Jerusalén sansican iuan Bernabé, uan noiuqui onuicac in Tito.
Uan tla oniah, oniah nic in toTecotzin onechonnextilih manioh, uan onmonichicoh sican san iuan naquin oquimixmatiah queh tlayacanqueh. Yehuan onquimixpantih in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli tlen innamechonmachtia naquin amo namonjudíos. Ohcon onicchiu nic onicnic amo mayaui sannencah in tiquitl tlen yonicchiu uan oc inchiutoc namonauactzinco.
Ihcuacon yehuan in tlayacanqueh ocyequitaqueh tlen onquimixpantih, pues dion in Tito naquin nouan ocatca, masqui amo judío, yehuan amo occhiualtihqueh mamojudiohnescayoti,
masqui siquin tlen amo milauac tlaniltocanih tlen ichtaca ocalaqueh ompa, quemah ocniquiah mamojudiohnescayoti. Yehuan ocalaqueh uan oquinmonilohqueh in tlaniltocanih nic ocniquiah san techtlatlatasqueh tehuan, naquin Cristo Jesús otechquixtih imac nitlanauatil Moisés, uan ohcon ocniquiah ocsipa techilpisqueh itich in tlanauatil.
Pero tehuan dion tzocotzin amo otquinmocauilihqueh itquintlacamatisqueh, para ohcon naquin amo namonjudíos ixcontlacamatican sayeh in tlen milauac tlahtol tlen cualica temaquixtilistli tlen ya nanconixmatih.
Naquin quimixmatih queh uehueyi intlayacancauan in tlaniltocanih (tlenoh inpanti ocpiayah, neh amo notiquiu; Dios amo techonchicoita), yehuan amitlah yancuic onechnauatihqueh mantemachti.
Amo, tla yeh ocmomacaqueh cuenta nic milauac in toTecotzin onechtiquitih manquinmachti naquin amo judíos in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli, sannoiuqui quemeh in Pedro octiquitih maquinmachti yen judíos.
Pues Yehuatzin naquin oquichiu in Pedro mai teotlatitlantli innauac in judíos, Yehuatzin sannoiuqui ohcon neh onechonchiu mani inteotlatitlantli innauac naquin amo judíos.
Uan Jacobo, Pedro uan Juan, naquin quinmatih queh tlayacanqueh, quen ocahsicamatqueh nic Dios onechteochiu ica nin tiquitl, otechyecmatlahpalohqueh in Bernabé uan neh, uan ohcon ocnextihqueh nic yehuan uan tehuan itsepantiquitih. Uan ocyequitaqueh nic tehuan tiaueh innauac naquin amo judíos, uan yehuan innauac in judíos.
10 San otechtlatlautihqueh matquinmatlanican in tlaniltocanih judíos naquin amitlah icpiah, ica non neh nochipa incualchiutiuitz non.
Pablo icchicaucanotza in Pedro
11 Pero satepan, ihcuac Pedro oualah Antioquía, neh onchicaucanotz, nic tlen occhiutoya amo yec.
12 Pues ihcuac ayamo ocualahsiah siquin judíos tlen pouih iuan Jacobo, yeh otlacuaya inuan tlaniltocanih tlen amo judíos; uan yeh ihcuac oehcoqueh, omosicantlalih, nic oquixmouilaya tlenoh ictosqueh yehuan naquin ictouah moniqui mamojudiohnescayotican in tlaniltocanih amo judíos.
13 Ihcuacon nocsiquin tlaniltocanih judíos noiuqui occhiuqueh quemeh in Pedro uan omocuipqueh ome inxayac, uan amo san yehuan, tlamo noiuqui in Bernabé ohcon oquichiu quemeh yehuan.
14 Neh onquitac amo iuqui icchiutoqueh, ohcon quemeh technextilia in tlen milauac tlamachtilis den temaquixtilis. Ica non onquiluih in Pedro imixpan nochtin: “Tla touatzin, masqui tonjudío, axan tonchanchiua quemeh se naquin amo judío uan amo itconchiua in ihmachtilistli judío, ¿queutoc axan itconniqui itquimonyacanas naquin amo judíos macchiuacan tlen teniquilia in tlanauatil judío?”
Judíos uan amo judíos Dios quinchipaua ica nintlaniltoquilis inauactzinco Jesucristo
15 Tehuan itjudíos desde quen otnesqueh, uan amo itpouih inuan tlen amo judíos tlahtlacouanih.
16 Masqui ohcon, itmatoqueh amaquin isqui chipauac inauactzinco Dios ica in chiualis tlen teniquilia in tlanauatil judío, tlamo sayeh naquin tlaniltoca inauactzinco Jesucristo. Ica non tehuan noiuqui ottlaniltocaqueh inauactzinco, uan ohcon ottemohqueh tisqueh itchipauaqueh ica in totlaniltoquilis inauactzinco Cristo, uan amo ica in totlatlacamatilis inauac in tlanauatil. Tlamilauca ixconmatican, ica in chiualis tlen teniquilia in tlanauatil amaquin isqui chipauac inauactzinco Dios.
17 Axan, tla tehuan otyahqueh inauactzinco Cristo para tisqueh itchipauaqueh, ica nin monextia nic tehuan sannoiuqui ittlahtlacouanih quemeh naquin amo judíos. ¿Pero quenat ica non ictosniqui yen Cristo yehua naquin techcuipa ittlahtlacouanih? Amo, ayic ohcon matyoluican.
18 Tlen quemah, tla yonsicantlalih in tlanauatilchiualis, uan satepan ocsipa inpeua inmoyolchicaua itich, ompa quemah intlahtlacohtoc.
19 Pues neh ica nitlahtol in tlanauatil onimic, uan ica non acmo inpoui itich, uan ohcon omochiu para axan sa inyoltos intiquitilis Dios.
20 Iuantzin Cristo oniah intlasohsal itich in cruz; uan axan acmo yen neh naquin inyoltoc, tlamo yeh Cristo naquin yoltoc notich. Uan axan noyolilis itich nin tlalticpac motlachicauilihtoc itich notlaniltoquilis inauactzinco niConetzin Dios, naquin onechontlasohtlac uan nopampa omotemactih.
21 Neh amo insicantlalia niteicnoitalis Dios. Pues tlaqueh onquihtosquia inuilis nisqui inchipauac itich nitlachialitzin Dios nic intlacamatis in tlanauatil judío, tla ohcon quisa queh sannencah omomiquilih Cristo.