5
Nochi ueyiteopixcatlayacanqui tlapihpintli tlatzalan den tlacameh, uan ictlaliah itich non tiquitl maquintlahtoui in tocniuan inauactzinco Dios, uan macteixpanti nintetlaocolil uan nintlahpialtlatemactil ipampa nintlahtlacol.
Yeh uili quimicnomati naquin amo icmatih tlen cuali uan ixpoliutoqueh, pues yeh noiuqui itich tlensa tlahtlacol amo chicauac.
Uan ica non uilica icpia tlen ictemactis tlatemactil ipampa nitlahtlacol, uan ipampa nintlahtlacol in tocniuan.*
Uan amacah uilis san yeh inohmah mochiuas ueyiteopixcatlayacanqui, tlamo sayeh naquin Dios icnotza icmactis non uehcapantlalilis, quemeh oquichiu iuan Aarón.
Noiuqui ohcon Cristo amo san yeh inohmah oquian non uehcapantlalilis uan omochiutzinoh ueyiteopixcatlayacanqui, tla yeh Dios ocueyihcachiu ihcuac oquiluih:
Touatzin tonnoConeu;
neh axan inmitzontiquiuahcatlalia.
Uan ocsican itich in Teotlahtolamatl noiuqui quihtoua:
Tehuatzin tonteopixqui ica in sintitl nochipa,
uan moteopixcayo sannoiuqui ohcon quemeh niteopixcayo in Melquisedec.§
Cristo, ihcuac oc oninimia nican itich nin tlalticpactli, omotlatlautaya uan chicauac ocmonochilihtzinouaya ica choquistli, omotlatlautaya inauactzinco Dios naquin ocpiaya in chicaualis icpaleuis den miquilistli,* uan Yehuatzin ocontencac nic otlamouilaya inauactzinco.
Uan masqui Yehuatzin iConetzin Dios, ica tlen otlahyouih oixpitlan itich in tlatlacamatilis.
Uan ohcon ihcuac Yehuatzin yomochiutzinoh mahsic yec itich nochi, oquinmactih temaquixtilistli tlen ica in sintitl nochipa nochtin naquin ictlacamatih.
10 Uan Dios octlalih ueyiteopixcatlayacanqui ohcon quemeh niteopixcayo in Melquisedec.
Nehmachtilis innauac naquin iccauah in tlaniltoquilis
11 De nochi nin, itpiah mic tlen uilis itnamechoniluisqueh, pero oueh senamechonahsicamatiltis, pues simi yonamonmocuipqueh namonyoliqueh para namontlaahsicamatisqueh.
12 Yocnamiquia namonisqueh namontlamachtanih, nic ya namonuehcauten itich in tlaniltoquilis, uan yeh nesi axan moniqui yancuica senamechonmachtis nitlamachtilis Dios tlen secsaloua ihcuac yaquin peua setlaniltoca. Yonamonmocuipqueh quemeh in piltzintli tlen moniqui conis leche nic ayamo uili quicua itlah tlacual.
13 Pues nochi naquin yoltoc san ica leche ictosniqui ayamo icyequixmati catliyeh in yec tlamachtilis, nic yeh oc queh piltzintli.
14 Pero in tlacual quicuah aquihqueh yoahsiqueh itich in chicaualistli, naquin ya icmatih ictlatlatasqueh tlen cuali uan tlen amo, pues ohcon yoquihmatiltihqueh nintlalnamic.
* 5:3 Lv. 9:7 5:4 Éx. 28:1 5:5 Sal 2:7 § 5:6 Sal. 110:4 * 5:7 Mt. 26:36-46; Mr. 14:32-42; Lc. 22:39-46