7
Quinnescayotiah 144,000 tocniuan tlen pouih Israel.
Satepan ihcuac opanoc non, onquimitac naui iluicactlatitlanten ihihcatoqueh itich ninaui yacapan in tlalticpac, uan yehuan oquixtzacuilihtoyah in ehecatl para ayamo matlaehecauilo itich in mar, uan dion iixco in tlalticpactli, uan dion itich in pohyohten.
Uan noiuqui onquitac ocse iluicactlatitlantli, tlen oualehcoya campa ic ualpanquisa in tonaltzin uan ocpixtoya nisello in Dios naquin meuiltihticah. Uan oquintzahtzilih chicauac necateh naui iluicactlatitlanten tlen oquinmactihqueh chicaualis maccohcococan in tlalticpac uan mar.
Oquimiluih:
—Ayamo itlah ixchiuilican in tlali, dion mar, dion in pohyoh, hasta namo ihcuac yotquintlaminescayotihqueh itich nimixcuac nitiquitcauantzitzin Dios.
Uan onicac quesquin ica nochi oahsiqueh tlen oquinnescayotihqueh: Se ciento ome poual uan naui (144,000) mil tlen oquinnescayotihqueh de nochi pantli tocniuan tlen pouih Israel.
Den pantli de tocniuan de Judá, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Rubén, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Gad, mahtlactlamome mil,
den pantli de tocniuan de Aser, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Neftalí, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Manasés, mahtlactlamome mil.
Den pantli de tocniuan de Simeón, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Leví, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Isacar, mahtlactlamome mil.
Den pantli de tocniuan de Zabulón, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de José, mahtlactlamome mil, den pantli de tocniuan de Benjamín, mahtlactlamome mil.
Tlailiuis miqueh tocniuan tlaquentoqueh ica istac tlaquemitl
Satepan itich notlachialis onquimitac tlailiuis miqueh tocniuan tlen amaquin ouilia quimpoua, de nochi in tlalmeh, de nochi tlatlamantli pantli de tocniuan, de nochi altipemeh, uan de nochi tlatlamantli tlahtol tlen tlahtouah. Yehuan oihcatoyah iixpan in tiquiuahcaicpal uan iixpan in Colelohtzin, uan otlaquentoyah ica istac tlaquemitl, uan inmac ocpixtoyah tlamayotl queh soyatl.
10 Uan chicauac oquihtouayah:
¡In temaquixtilistli iaxcatzin in toDios,
naquin tolohticah itich in tiquiuahcaicpal,
uan iaxcatzin noiuqui in Colelohtzin!
11 Uan nochtin in iluicactlatitlanten oihcatoyah ocyaualohtoyah in tiquiuahcaicpal, oquinyaualohtoyah in tlayacanqueh tetahtzitzin uan non naui naquin yoltoqueh. Uan in iluicactlatitlanten omotlancuaquitzqueh uan omixcuatocaqueh hasta tlalpan iixpan in tiquiuahcaicpal uan octlacachiuqueh Dios.
12 Oquihtouayah:
¡Amén! In yecteneualistli, in uehcapantlalilistli, in tlaixmatilistli, in tetlasohcamatilistli,
in tetlacachiualistli, in tiquiuahcayotl uan in chicaualis
mapoui inauactzinco Yehuatzin in toDios ica in sintitl nochipa. ¡Amén!
13 Ihcuacon semeh in tlayacanqueh tetahtzitzin onechiluih:
—¿Aquihqueh necateh tlen tlaquentoqueh ica istac tlaquemitl, uan ic canih oualahqueh?
14 Neh onnanquilih:
—Notecotzin, touatzin cuali itcomomachitia.
Uan yeh onechiluih:
—Ninqueh yeh naquin oualquisqueh itich in ueyitemohtih tlahyouilistli, naquin ocpacaqueh uan occhipauqueh nintlaquen ica niesotzin in Colelohtzin.
15 Ica non cateh iixpan nitiquiuahcaicpal Dios, uan ictlacachiuah ica tonal uan ica youal itich niteopan. Uan naquin tolohticah itich in tiquiuahcaicpal quinpaleuis itich nichantzin.
16 Acmo mayanasqueh dion amiquisqueh, uan acmo quintlatis in tonaltzin, uan dion itlah tlatotonquiyotl oc quinmohsiuis;
17 pues in Colelohtzin tlen catqui tlahcoyan campa cah in tiquiuahcaicpal quimonpias ica cualtzin, uan quinyacanas itich amelameh tlen ictemacah yolilis; uan Dios quimixayopohpouas.