4
Itich niyacatlamiyan in tonalmeh siquin moxilosqueh uan acmo tlaniltocasqueh
Tlen quemah ixconmati, in Espíritu Santo yec techmatiltihtoc nic ihcuac ya ehcos niyacatlamilis in tonalmeh siquin moxilosqueh uan acmo tlaniltocasqueh. Quintlacamatisqueh amocuali ehecameh tlacahcayauanih uan nintlamachtilis.
Non tlamachtilis ehcos ica tlacameh tlen ome inxayac uan istlacatinih, naquin itich ninyolihtic acmo pitzotic icmatih tla tlahtlacouah.
Nonqueh tlacahcayauanih acmo tecauasqueh masemonamicti, uan tlanauatisqueh acmo masequicua siqui pantli tlacual tlen Dios ocontlalih matcuacan ica tetlasohcamatilis inauactzinco, tehuan naquin ittlaniltocah uan yotquixmatqueh in tlen milauac.
Pues nochi tlen Dios oconchiu yeh cuali, uan amo cah itlah tlacual tlen amo uilis sequicuas tla semotlasohcamati inauactzinco,
uan nochi mochiua tlateochiual ica Dios itlahtoltzin uan ica in totetlasohcamatilis inauactzinco Yehuatzin.
Naquin cuali itiquitcau Jesucristo
Tla nochi nin itquimonnextilia in tocniuan tlaniltocanih, tonisqui cuali tonitiquitcatzin Cristo Jesús, uan tonyolis ica in tlahtol de tlaniltoquilis uan ica in yec tlamachtilistli tlen itcontlacamatiuitz touatzin.
Amo ixquimonsili nonqueh tlanonotzten tlen ictenonotzah queh oisquiah itlah milauac uan tepihpinautih, tlen amo icnamiqui dion sequincaquis. Touatzin xonmotemacti itcontlacamatis Dios.
Naquin motemactia icchicaua nitlalnacayo, non icmatlani tipitzin; pero naquin motemactia ictlacamatis Dios, itich nochi tlatlani, pues icsilis tlen Dios omoyectencautzinoh itich nin yolilistli uan itich nocse yolilistli tlen uitz.
Nin tlahtol milauac, uan icnamiqui nochtin macsilican.
10 Tlamilauca, tla ittiquitih chicauac uan itmotiquitiltiah, ohcon itchiuah yeh nic itpiah intonichialis inauactzinco Dios naquin meuiltihticah, naquin inTemaquixtihcau nochtin tlacameh, uan ocachi innauac in tlaniltocanih.
11 Yeh non xontlanauati uan ixquimonmachti.
12 Amacah maquihto amotlen mopatiu nic oc tontelpocatl. Yehyeh motlahtol, moninimilis, motetlasohtlalis, [quen tonmotemaca inauac Dios,] motlaniltoquilis uan moyolchipaualis maican yec, uan ohcon nocsiquin tlaniltocanih macniquican icniuilisqueh nochi non.
13 Axan quen oc nican nicah uan ayamo nahsi, touatzin oncan ic xonmocaua itquimonamapouilis in Teotlahtolamatl, itquimonyoleuas uan itquimonmachtis.
14 Nochipa ixconcui non uililistli tlen Dios omitzonmactih ihcuac nintlayacancauan in tlaniltocanih mopan oquintlalihqueh ninmauan uan omitzonmatiltihqueh tlen in Espíritu Santo oquimiluih.
15 Xonmotemaca itconchiuas tlen yonmitzoniluih, uan ohcon ixconchiuto, ohcon nochtin quitasqueh quen tonmoscaltihtiu itich nitiquiu in toTecotzin.
16 Monohmah cuali ixcontlatlatzto mochiualis uan tlen itcontemachtia; uan amo ixconcaua de ohcon itconchiuas. Tla ohcon itconchiua, tonmomaquixtis in touatzin uan aquihqueh mitzoncaquih.