JUTA
Jutam dis tcgãya sa
Téé-cookg'ai sa
Tcgãyas Jutam di sa kò góáèa hãa, tshúù-ntcõa di xu xgaa-xgaa-kg'ao xus gha q'ãa-q'ãa ka. Ncẽes tcgãyas koe cúíta iim xg'aeku ba cám̀ dim Peterem koe hàna. Góá-kg'ao ba ko gam di nxárá-kg'aoan ntcàm, “dtcòm̀s ncẽem Nqari ba cúí q'oro Gam di ne khóè ne máàna hãa sa méé ne x'ãà máá sa.”
Qaa-qaasa kg'uia ne:
- xgàraku sa
Tcgãyas q'oo koe hàna zi:
- Tshúù-ntcõan di xu xgaa-xgaa-kg'ao xu (1-16)
- Xgaa-xgaasean qgóóa qari dis dqàèku sa (17-25)
1
Tsgám̀kaguku zi
Juta ra a, Jeso Krestem dir qãà ra, a Jakobom ka qõese ra.
Ra ko gane ẽe tciièa hãa, a Nqarim Abom ka ncàm̀mèa hãa, a Jeso Kreste ba tòóa mááèa hãa ne ncẽes tcgãya sa góá máá, a ko máá:
Thõò-xama-máákuan hẽé, tòókuan hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé méé i gatu koe càùse, témé.
Tshúù-ntcõan di xu xgaa-xgaa-kg'ao xu
Ncàm̀-ncamsa tuè, ẽetar kò ko ma wèé qaria te ka kgoarakus ncẽe ta xg'aea máána hãas kar ga góá máá tu u sa dqùrì cgae, igabar kò bóò i ko qaase, góá méér naka korè tu u naka tu dtcòm̀s ncẽem Nqari ba cúí q'oro Gam di ne khóè ne máàna hãa sa x'ãà máá. C'ẽe xu khóè xu, ncẽe gaxu di xgàrakuan ka i ncìí x'aè ka kg'uièa hãa xua tc'irì-tc'iri tua a xg'aekua tu koe tcana hãa khama. Ncẽe xu khóè xu Nqari-tcáó tama xua Nqarim di cgóm̀kuan qg'urì a cg'áràn kúrú ana hãa, a ko Jeso Krestem gatá ka Q'õòsem cúísega X'aiga ii ba xo̱ase.
Eẽta tu ga ma wèé zi gúù zi ncẽe zi ka nxãakamaga q'ana hãa, igaba ra kg'ama X'aigam kò ma Gam di ne khóè ne Egepeto koe guu a kgoara, a ẽes qãá q'oo koe gane ẽe kò dtcòm̀ tama ne cg'õos ka tc'ẽe-tc'ẽe tu u kg'oana hãa. Moengelean ncẽe kò táá gaan di téé-q'ooan qgóóa qari a kò gaan di x'ãè-q'ooan aagum kò chõò tamase táùan cgoa qáéa ntcòó, i ncẽeska igabaga gaa koe ntcùús q'oo koe hãa a ko kaiam cáḿ xgàrakuan di ba qãà. Sodoma ba hẽé, naka Gomora ba hẽé, naka ẽe nxa̱ma-nxa̱ma tsaraa hãa xu x'áé-dxoo xu hẽéthẽéa kò thẽé gatà iim dàòm cúím kaga cg'áràn hẽé naka tchàno tamam dàòm ka hẽéthẽé séèkuan kúrú, a xu a chõò tamam c'eem dis xgàrakus q'oo koe hãa, c'ẽe ne koe x'áís iise.
Ncẽem dàòm cúím kaga xu thẽé ncẽe xu xgaa-xgaa-kg'ao xu tshúù-ntcõa di xu sõokuri zi úúa hãa, ncẽe ko kúrú xu xu gaxu di tc'áróan cg'uri-cg'uri zi, a tc'ãà-cookg'aian xguì, a moengelean cóè zi. Moengele xu ka kaiam moengelem Mikaelem igabagam kò dxãwa ba cóè bèe, ẽem kò ko Moshem dim tc'áróm gha dìín ka séèès ka ntcoeku cgoa me ka, igabam kò bìrí me a máá: “Nqari ba méém dqàè tsi,” témé. 10 Igaba xu ko ncẽe xu khóè xu wèés gúùs ẽe xu kóḿa q'ãa tamas koe cóèkuan cgoa kg'ui. Káà tc'ẽe zi kg'oo-coa zi khama xu ii, a ko ẽe xu ko xám̀s ka kg'õè, a xu a ko ncẽe zi gúù zi ka kaàkaguè. 11 Tsóágase i gáé gha cg'ãè ii gaxu ka! Kainem dim dàò ba xu xùria hãa, a xu a marian di ncàm̀an ka ẽem Balame kúrúa hãas cg'ãès khama ii sa kúrúa. A kò qari-qari tcúú ẽem Kora hẽéa khama, a xu a gha ẽem ma cg'õoèa khamaga ma cg'õoè. 12 Gatu di kõ̱èan ncàm̀kuan di koe xu ko kgoarasea hãase sau-sauga zi gúù zi kúrú, a gaxu cúí xu q'õésea hãa. Káà tshàa zi túú-c'õò zi tc'ãán ka ko wèé za xàbùateè zi khama xu ii, a tc'õoan ko tcuùèm x'aèm ka tc'áróan kúrú tama zi hìi zi khama ii, hìi zi ncẽe to̱bea zi cgoa q'óèa tcg'òóèa hãa a nxãakamaga x'óóa hãa zi. 13 Ko̱bi-ko̱biseko qhonèan tshàa-dxooan di khama xu ii, i gaxu di tsééan ncẽe sau-sauga ko x'áíse, ncẽe tshàa-dxooan di xùbuan ko ma tcg'oa khamaga ma. Tcheèko xu tco̱nò xu khama xu ii, ncẽe chõò tamase dcùú-qom sa tòóa mááèa hãa xu.
14 Enokem ncẽe kò Adam koe guus ka 7 dis qhàòs di ii ba kò ncẽe gúùan ka gaxu koe porofita a máá: “Bóò, X'aiga ba ko tcám̀-tcám̀ moengelean Gam di tcom-tcomsa cgoa hàà, 15 a ba a ko hàà wèé ne koe xgàrakuan óága, a wèé ne ẽe cg'ãè tcáó ne chìbi-chibi, gane di zi tséé zi cg'ãè-tcáóan di zi koe, naka ẽe cg'ãè tcáó ne chìbi-kg'ao ne koe hẽéthẽé e, wèé zi kg'ui zi cg'ãè zi Gam ka ne kg'uia hãa zi domka,” tam méé. 16 Ncẽe xu khóè xua ko kg'ui-kg'uise a ko c'ẽean ncóó. Gaxu di tcáóan ncàm̀a hãa cg'ãèan xu ko xùri, a xu a ko qãè tamam dàòm ka kg'áḿa xu cgoa koase, a ko c'ẽe ne koe qãè-qãese, nxãasega xu gha qãè-qãe-tcáó ne ne c'ẽe gúù máà xu ka.
Xgaa-xgaasean qgóóa qari dis dqàèku sa
17 Igabaga tu gatu, ncàm̀-ncamsa tuè, gatá dim X'aigam Jeso Krestem di xu x'áè úú-kg'ao* xu, ncẽe nqáéa hãa x'aè ka nxàea hãa kg'uian ka tc'ẽe-tc'ẽese. 18 Bìrí tu u xu kò a máá: “Còo di xu cáḿ xu ka i gha nco̱iku-kg'aoan hãa, khóèan ncẽe ko gaan di cg'ãè tcáóan ncàm̀a hãa cg'ãèan xùri i,” témé. 19 Ncẽea gaa ne khóè ne q'aa-q'aasean ko óága ne ne e, ncẽe ẽe ne gane tc'ẽea hãas ka i ko kg'õèa ne qõòkaguè ne, ncẽe Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba úú tama ne.
20 Igaba tu gatu, ncàm̀-ncamsa tuè, gatu di dtcòm̀an ncẽe kaisase ts'ee-ts'eekg'aièa koe tshàoa ghùise, naka tua Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe còrè, 21 naka tua Nqarim di ncàm̀kuan qgóóa qari, ẽe tu hãa a ko gatá dim X'aigam Jeso Krestem gha cgóm̀ tu u, a chõò tamas kg'õè sa máà tu u sa qãà ka.
22 Gane ẽe ko káíse tc'ẽe-tc'ẽese ne méé tu cgóm̀; 23 c'ẽe ne tu kgoara, c'eean di tshúùan q'oo koe tcg'òóa ne ka; naka tua q'áòa hãase c'ẽe ne cgóm̀, igabaga méé tu gane di qgáían ga hòre, ncẽe gane di tcáóan ka ncàm̀mèa hãa cg'ãèan ka cg'uri-cg'urièa hãa a.
Dqo̱m̀kuan dim cii ba
24  Nqari ba qarian úúa hãa, qgóó tu um gha, tu táá cg'áé di i. Gatagam qarian úúa hãa, kúrú tu um gha, tu hàà qãè-tcaoan cgoa káà chìbise Gam di x'áàn cookg'aia koe téé. 25 Jeso Krestem gatá dim X'aigam koe méé i guu naka dqo̱m̀kuan hẽé, x'aian hẽé, qarian hẽé naka tc'ãà-cookg'aian hẽéthẽé, gaam gatá dim Nqarim Kgoara-kg'aom cúím koe chõò tamase hãa, nqõóm tshoa-tshoase tamas cookg'ai koe guu naka ncẽeska hẽé naka chõò tamase hẽéthẽé e. Amen.
* 1:17 x'áè úú-kg'ao - Gerika sa ko “apostolo” témé.