3
Jisos kuuke fele Muses
+Nonɛn boom bo bwɛɛm e bò ɛ̀ nu bonyii bo Nyo' le, ɛ bó ɛ tee tɛn bó lɛ bó ke eley woŋ wvu we le, ben egɛɛ bvufee yî Jisos e. Wvú nu waa ntum Nyo' bvuu nu ɛkolɛ ke bocee ncese le ke mbee wvù beene ké no seŋe ɛ̂ bonyii le. +Wvú to lemte bô fitele fiew ficii fô Nyo' wvù to gɛkɛɛ wvú lɛ wvú elemtè wvú le kɛ no Muses tɛn to lemte bô fiew fitele ficii yew dvu Nyo'. Geenɛn, Jisos nu wee wvù bó ebɛnseè ntay fele Muses kɛ lɛŋlɛŋ no wee ké bomte yew ɛ bó no bɛnsee wvú fele yew yidvu. Kɛ yew mi nu dvú yì nu sɛ ɛ̀ bom wee kɛ. Geenɛn, Nyo' nu wvù bom mwɛɛm mvunciim. Muses to lemte naa ntay bô fitele fiew yew Nyo' le yicii diɛwɛ waa lemme le. Ɛ mwɛɛm mvunciim mvù wvú to gee to tomte ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fì Nyo' to nu keeke eyuu ejeme. +Ɛ Klistu ke lem tɛn yew dvu Nyo' bô fitele fiew ficii ɛ ɛ̀ nu diɛwɛ waa yew e. Yew Nyo' yin nu beene fɛn ɛ́ beene leeme tɛmyi yî fiɛɛ fì beene nu ɛ kuu shém ɛ no taale fwe yî dvú le bô kembense ye.
Fo wee emwase fiɛɛ fi Nyo' le kɛ
+Beene eyuw lɛ fiɛɛ fì Keyoy ke Yuule to gayɛɛ. Kí to nu ɛ gay lɛ,
“Ɛ́ ben yuw lo ɛ Nyo' ɛ jeme ɛ̂ ben ɛbɛn,
+fo ben etɛme bikuu diɛwɛ no bo'icee bonɛn to sɛɛnene bô bo Nyo'
diuu dì bó to momte Nyo' ŋkpwaante kɛ.
Ɛ̀ nu jó jò bo'icee bonɛn to momɛɛ me wvù Nyo',
yɛn biŋghaw bi mwɛɛm e bì me nto ŋgeɛ fô bó le yî bilum e mbaanyɛ.
10 Nonɛn ɛ me nton'yɛ shém bee ɛngokɛ ke bonyii le kedvu, mum ŋgay lɛ,
‘Kɛ mvuntelem mvubole ké no nu naa lo yî yɛm e kɛ.
Bó baa kee wase je yɛm kɛ.’
11  +Ɛ shém ton'yɛ me ɛ me nlew lo lɛ,
‘Kɛ ɛ̀ nu naa lo ɛ́ bó ke eyuu eley bvudvuu bwem bvu nlɛɛtɛn e kɛ.’ ”
12 Boom bo bwɛɛm e, ben emum eyɛnè fo wee mvu ben e enù dvú wvù kɛŋke fitele fì befe, fì tune keebee Nyo' le, nulo ege ɛ́ ben enɛ ebase jim ɛ̂ Nyo' wvù kɛŋke nshii le kɛ. 13 Fiɛɛ fì ben kɛŋke keegee nu lɛ ben eteetè bikuu binɛn ɛdiuw ɛcii, no kefew kin nu kí kè bó teŋe ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Ɛbɛn.” Ben egeè nonɛn fo fiɛɛ fì befe fimew ke enɛ elɛwcɛ wee ɛ́ wvú enɛ etɛmyi ɛkolɛ. 14  +Ben ekeè lɛ beene nu wase fiɛɛ fimwaaŋ beene ɛ bo Klistu fɛn ɛ́ beene ɛ mɛy ɛ no jici fiɛɛ fì beene to leeme wase yî dvú le fwele ɛ gɛn ɛ mɛse. 15 Ben ekumyì fiɛɛ fì lɛ,
“Ɛ́ ben yuw lo ɛ Nyo' ɛ jeme ɛ̂ ben ɛbɛn,
fo ben etɛme bikuu diɛwɛ no bo'icee bonɛn to sɛɛnene bô bo Nyo' kɛ.”
16  +Ɛ̀ nu baa bò to yuwɛɛ ɛ Nyo' ɛ jeme ɛ̂ bó ɛ bó mwase lo no sɛɛnene bô wvú? Kɛ ɛ̀ nu bonyii bocii bò Muses to joɛ Ijiw buy bô bó le? 17  +Ɛ ɛ̀ nu baa bodvu bò Nyo' to ton'yɛɛ shém bô bó yî bilum e mbaanyɛ? Kɛ ɛ̀ nu kɛ bó bò to geɛ bibefɛ, ke kpwekɛn ŋkpwaante jodvu le? 18  +Ɛ ɛ̀ bvuu nu baa bò Nyo' to lewɛɛ lɛ kɛ ɛ̀ nu naa lo ɛ́ bó ke eyuu eley bvudvuu bvuwene bvu nlɛɛtɛn e kɛ? Ɛ̀ nu kɛ bó bodvu bò to tɛmyi bikuu le? 19 Nonɛn beene nu ɛ yɛn lɛ kɛ bonyii bodvu to nulo egɛn eley bvudvuu bvudvu le kɛ, njefo bó to baa lese fitele yî Nyo' le kɛ.
+ 3:1 4:14 + 3:2 Ktŋ 12:7 + 3:6 5:8; 3:14; 4:14; 6:18-19; 9:28; 10:22-24, 35; 13:14; Kolo 1:23; Fili 3:20; 2Tim 4:8 + 3:7 Mben 95:7-11 + 3:8 Ksm 17:7; Ktŋ 20:2-5 + 3:11 Ktŋ 14:21-23; Mben 95:7-11 + 3:14 3:6 + 3:16 Ktŋ 14:1-35 + 3:17 Ktŋ 14:29; 1Kol 10:5, 10 + 3:18 Ktŋ 14:1-4