2
Fo ben eduŋcì kejɛɛy jɛɛy kɛ
+Boom bo bwɛɛm e, no ben nu ɛ lese wase fitele yî Tata wesebeene wvù Jisos Klistu wvù nu Tata bvukukɛ le, fo ben eduŋcì kejɛɛy jɛɛy kɛ. Me njemyi nonɛn njefo ɛ̀ nulo ɛ́ bonyii bofɛɛ enɛ eley yew yene nshii le, ɛ wvumvu ɛ jise ndvú ɛ yí jee, ɛ lese mvuncaw ɛ bó ɛ kene bô ketwaa ke bigew e kè yɛɛle, ɛ wvumvu wee nu fiew wee kefufe, ɛ wvú ɛ jise ndvú ɛ yí ɛ sawyɛ. Ben ɛ nɛ ɛ gay ɛ̂ wee kefufe lɛ, “Leem fofe,” kɛnɛɛ lɛ, “To eshii fokuse fɛn nshɛ le,” ɛ mum ɛ nya bvufee ɛ ɛ̀ nu yî wee wvù sufe ye wɛ le, ɛ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Kɛ to eshii fɛn wee wvu baay.” Ɛ́ ben nɛ ɛ ge nonɛn, kɛ tu ben nu ɛ tu wase bonyii bò sumtene bonsaw bô mvuntelem mvù yiile? Kɛ fifin yen'yi lɛ ben duŋci kejɛɛy jɛɛy ɛ̂ ben ɛntelɛŋ e?
+Boom bo bwɛɛm e bò nu shém yɛm, ben eyekɛ eyuw, kɛ ɛ̀ nu bonyii bo kefufe le bo fokuse fɛn bò Nyo' nu ɛ caw lɛ bó elooci kɛŋke mbee wvù nu ɛ yiŋsɛn e? Ɛ kɛ ɛ̀ bvuu nu bó bò Nyo' nu ke enya bó bô bvudvuu ɛnte jo bvunfon bwew bvù wvú to kawɛɛ wee tfuu wvù kooŋke wvú dvú le? Geenɛn, ben nɛn'yi finɛn kaa no shoose lo wee kefufe ɛ̂ yiyɛ je le, yɛne ɛ ɛ̀ nu wee kpwaw e. Bonyii bò nu ɛ ben ɛ shii yî yene le guute ben gɛne dvú yéw bonsaw e nu baa? Kɛ ɛ̀ nu bonyii bo kpwaw e le? Kɛ ɛ̀ bvuu nu kɛ bó bò jemyi díɛw yì befe ɛkumɛ diee di Tata wvù kɛŋke ben e le?
+Ben eloocì gɛɛle nci Nfon wvù Nyo' wvù nu ɛ̂ Ŋwa' we le. Nci wvun nu lɛ,
“Ɛ̀ kooŋkè waa bwoo no wo kooŋke ɛkolɛ kuw.”
Ɛ́ ben gee nonɛn, tu ben gee lɛŋ. +Geenɛn, ɛ́ ben duŋci kejɛɛy jɛɛy no me mbe njeme wase, tu ɛ̀ nu kebefɛ ɛ ben gee, tu ben nu ɛ ŋgoy nci wvú ɛ koo ben. 10  +Ben ekeè lɛ ɛ́ wee gɛɛle naa bonci bo Nyo' le bocii, ɛ ke ɛ ŋgoy mwaaŋ, tu wvú nu ɛ ŋgoy wase bocii. 11  +Ɛ fí nu nonɛn, njefo Nyo' wvù to gayɛɛ lɛ,
“Fo wo ejaŋ kpwɛɛ wee kɛ”
nu kɛ tɛn wvú wvù to gayɛɛ lɛ,
“Fo wo eyu wee kɛ.”
Ɛ́ wo nu sɛ wo nu ɛ jaŋ kpwɛɛ wee, geenɛn ɛ yu wee, tu wo nu ɛ ŋgoy kɛ nci Nyo'. 12  +Nonɛn, ben ejemyì bvuu geè mwɛɛm diɛwɛ bonyii bò Nyo' nu ke esaw bó bii nci wvù bvuuse bonyii bvunfaw e. 13  +Ben ekeè lɛ Nyo' nu ke dioo saake nsaw, wvú saa ekoole shen fô wee wvù to baa koole shen fô wee mvu le kɛ. Geenɛn, wee wvù koole shen nu wvù nu ke eboy yî nsaw e.
Fiɛɛ fì duŋci lɛ wee nu ɛ lese fitele yî Nyo' le nu gee diew di lɛŋ
14  +Boom bo bwɛɛm e, ɛ́ wee nɛ ɛ no duu lɛ wen nu ɛ lese fitele yî Nyo' le, ɛ gee diew yaa duŋci nonɛn kɛ, ɛ́ fifiɛ ke efi wvú yî la le? Ɛ̀ nulo ɛ́ fitele fì wvú lese fidvu ke eboyse wvú? 15  +Bó ejo lɛ, ɛ́ waa bwoo wvù diemsɛn kɛnɛɛ wvù kpwoon nɛ ɛ no tane ndvú bô mwɛɛm mvudien mvu ɛdiuw ɛcii, 16 ɛ to fô wo le, wo ɛ gay ɛ̂ wvú lɛ, “Nyo' elaŋ kembonɛn yî yo le ɛ́ wo ekɛŋkɛ ndvú bô mwɛɛm mvudien.” Ɛ́ wo gay kɛ lo nonɛn, sɛ wo ɛ nya wvú bô mwɛɛm mvù wvú shieele, ɛ́ fifiɛ efi wvú yî la le? 17  +Ben baa yɛn lɛ lɛ ɛ́ wee duu lɛ wen nu ɛ lese fitele yî Nyo' le, sɛ gee diew duŋci nonɛn, tu fitele fì wvú lese ɛfinɛfin nu ɛcici?
18 Wee mvu nulo enɛ egay lɛ, fi wee mvu le nu ɛ wvú ɛ lese ɛ ɛ̀ nu fitele yî Nyo' le, ɛ fi wee mvu le nu ɛ wvú gee ɛ ɛ̀ nu gee di lɛŋ. Me ɛ mum ɛ no ŋgayte lɛ wvú eduŋcɛ no ɛ̀ nulo ɛ́ wee elese fitele yî Nyo' le sɛ gee diew nu lɛŋ, ɛ́ me nduŋcɛ ɛ̂ wvú no me nu ɛ nlese fitele yî Nyo' le ɛ ɛ̀ nu yî gee diem di lɛŋ e. 19  +Ɛ́ wee nu ɛ bee lɛ Nyo' nu mwaaŋ, tu ɛ̀ nu lɛŋ. Geenɛn, naa bonceendaa bo dɛwle le tɛn nu ɛ bee kɛ nonɛn ɛ no fane, ciiŋke. 20 Wvuwɛ wee nu keyuŋ. Wvú gomte lɛ me enduŋcɛ lɛ ɛ́ wee lese fitele yî Nyo' le sɛ gee dì jee ŋkuuŋ, tu ɛ̀ nu ɛcici? 21  +Kɛ fiɛɛ fì to geɛ ɛ Nyo' yɛn lɛ Abla'am wvù icee wesebeene nu ɛ kocɛn wee we le to nu gee diew di lɛŋ e? Wvú to nu ɛ jo waa we wvù Aysik, jike yî ketaŋ ke ncese le keege ncese dvú fô Nyo' le. 22 Ben ɛ yɛn lɛ lɛ fitele fì wvú to lesɛɛ yî Nyo' le bô gee diew di lɛŋ to lɛne ɛkalɛ kemwaaŋ e? Gee diew di lɛŋ to nu ɛ duŋcɛ lɛ fitele fì wvú to lesɛɛ yî Nyo' le to nu ɛ yiŋsɛn. 23  +Ɛ fí mum kocɛn no bó to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ,
“Abla'am to nu ɛ lese fitele yî Nyo' le,
nje nonɛn, ɛ Nyo' yɛn lɛ wvú nu wee wvu teytey.”
Ɛ bó mum no teŋe wvú lɛ nsaa Nyo'. 24 Ben ɛ bvuu ɛ yɛn lɛ lɛ fiɛɛ fì ké ge ɛ Nyo' yɛn lɛ wee nu ɛ kocɛn wee we le nu gee diew di lɛŋ, ɛ ɛ̀ yaa mɛy kɛ fitele fì wvú lese yî Nyo' le maaŋ kɛ?
25  +Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no fi La'ab wvù to nu kpwoon nsake le to nu. Fiɛɛ fì to geɛ ɛ Nyo' yɛn lɛ wvú nu ɛ kocɛn wee we le to nu gee diew di lɛŋ. Wvú to nu ɛ fiisɛn boŋkee bo Islael ɛ̂ wvú yew, ke duŋcɛ je yimi jɛɛy yì bó etu jim jó. 26  +Fí ɛ no nu lɛ, kɛ no keyoy cin'yi nyam ye le ɛ yí mum no nu wase fiɛɛ fi ɛcici, nu kɛ lɛŋlɛŋ no wee lese fitele yî Nyo' le sɛ gee di lɛŋ ŋkuuŋ tu fí nu ɛcici.
+ 2:1 2:1-9; Dito 1:17; 10:17; 16:19; 2; Job 34:19; Mben 82:2; Bŋgn 24:23; Mat 5:45; Lem 10:34; Lum 2:11; 10:12; Gal 2:6; Ɛfɛ 6:9; Kolo 3:25; 1Bi 1:17 + 2:5 1:9; Luk 6:20-21; 1Kol 1:26-28; Mwm 2:9 + 2:8 Lɛw 19:18; Mat 22:39; Lum 13:9 + 2:9 2:1 + 2:10 Mat 5:19; Gal 3:10; 5:3 + 2:11 Ksm 20:13-14 + 2:12 1:25 + 2:13 Mat 5:7; 7:1; 18:32-35 + 2:14 Mat 7:21; 1Jon 3:17 + 2:15 Mat 25:35-36 + 2:17 Gal 5:6, 16, 22-24; 1Jon 3:18 + 2:19 Dito 6:4; Mat 8:29; Mak 1:24 + 2:21 Keŋ 22:1-18; Lum 4:1-5, 13-16, 19-22; Ibu 11:17 + 2:23 Keŋ 15:6; Lum 4:3 + 2:25 Yosh 6:17; Mat 1:5; Ibu 11:31 + 2:26 2:17, 20