12
Jacobo okimiktijkej iwan Pedro okitzakej
Noijki itech nekatej tonaltin, in rey Herodes opéj kintlatlalochtia sekimej tiopantlaneltokakej. Okimiktij in Jacobo ikni in Juan ika espada, komo okitak okinpaktij in judiojtin, tonses noijki otlanawatij ma kikitzkikan in Pedro. Yon otlapanok meroj itech ilwitl nijkuak mokua in pan katlej mach kipia levadura. Nijkuak Herodes okitzkij in Pedro, okitzakke telpiloyan. Okintlalij nawi grupojtin de nanawin soldadojtin para ma kitlatokan. Herodes okimolwij kinmixpantilis in tlakaj san ma pano in ilwitl de pascua. Ijkón in soldadojtin kuale okitlatokaj in Pedro itech telpiloyan. Pero in tiopantlaneltokakej mach ok omosewiayaj de omotiotzajtziliayaj inawak Dios por yen Pedro.
Dios okikixtij in Pedro de ijtik telpiloyan
Yon yuak antes de tlanesis para Herodes kinmixpantilis in tlakaj, in Pedro okochtoka ilpitok ika ome kadenajtin iwan okitlatokaj omen soldadojtin ik inajnakastlan, iwan oksekimej soldadojtin oyekaj kaltempan ompa telpiloyan. Ijkuakón owalmonextij se iángel in Señor iwan owaltlapetlanke ompa ijtik telpiloyan. In ángel okitilkoj in Pedro ik ikestlan, okijxitij iwan okilwij:
―¡Ximewa totoka!
San niman in kadenajtin owetzkej de itech imawan Pedro. In ángel okilwij:
―Ximotzotzolti iwan ximokakti.
Nijkuak in Pedro omotzotzoltij iwan omokaktij, in ángel oksemi okilwij:
―Xikonaki mokoton iwan tiawij.
Pedro oyáj iwan ángel. Mach okimatia kox melawak tlan okichijtoka in ángel. Okimolwiaya xamo san kiteemiktok. 10 Okipanawijkej se grupo de soldadojtin iwan okipanawijkej oksé grupo, iwan nijkuak oajsitoj kan sajwan de tepostle katlej kajki itempan ojtle, in sajwan omotlapoj iselti. In ángel iwan Pedro okiskej, iwan satepan de okipanawijkej se ojtle, in ángel okikajtej sa iselti in Pedro. 11 Ijkuakón Pedro okimomakak kuenta, iwan okijtoj:
―Axan ipan melajka nikmomaka kuenta nik in Señor okualtitlanke iángel para nechmakixtis de imak Herodes, iwan de tlan okinekiaj nechtoktianij in judiojtin.
12 Nijkuak okimomakak kuenta nik melawak okiske de ijtik telpiloyan, Pedro oyáj ichan María, imaman in Juan akin noijki kinotzaj Marcos, kan miekej oololitokaj omotiotzajtzilijtokaj. 13 Nijkuak in Pedro otlatatalatzke kan puerta de itempan ojtle, se ichpochtle itoka Rode oyáj otlachiato akin tlatatalatza. 14 Nijkuak okitenkakke nik yen Pedro, sa tekitl opakke iwan mach okitlatlapolij, yej omotlaloj ik kalijtik okinmilwito nik in Pedro kajki kan puerta. 15 Ijkuakón okilwijkej in Rode:
―¡Tej tikuatlapoloa!
Pero yej okinmilwij nik melawak. Iwan yejwan okijtojkej:
―Mach yej, xamo san iángel.
16 Pedro ok otlatatalatoka kan sajwan. Iwan nijkuak otlatlapojkej, okitakej iwan sa otlajtlachixkej (omomajmawtijkej). 17 Pero yej okinchiwilij señas ika ima de ma mokamatzakuakan, iwan okintlapowij de kenik in Señor okikixtij de kan otzaktoka. Iwan okinmilwij:
―Xiktlapowikan in Jacobo iwan tokniwan tlaneltokakej de tlan onipanok.
Satepan okiske de ompa iwan oyáj oksé lado.
18 Nijkuak otlaneske, in soldadojtin sa tekitl opéj motlatlaloaj iwan mach ok okimatiaj tlan kichiwaskej porke mach okimatiaj tlan opanok in Pedro. 19 Herodes otlanawatij ma kitemokan kuale in Pedro pero mach okajsikej. Ijkuakón okintlatzintokij in soldadojtin iwan komo mach owelik okimakakej itlaj rason, otlanawatij ma kinmiktikan. Satepan, Herodes okiske de estado de Judea iwan oyáj ochantito itech weyikan de Cesarea.
Herodes omikke
20 In rey Herodes okualantoka innawak in tlakaj de weyikan de Tiro iwan de Sidón katlej de oksé país, pero yonmej tlakaj omotlalijkej san se tlajtole iwan oyajkej okitatoj in Herodes asta Cesarea. Se tlakatl itoka Blasto, tekiwaj de yen rey Herodes, okimoamigojtijkej iwan okitlatlawtijkej yen ma kitlapowi in Herodes para ma kintlapojpolwi iwan mach ok ma kualani, porke in tlakaj de Tiro iwan tlakaj de Sidón okonkuiaj tlan kikuaskej itech ipaís in rey. 21 Herodes okitlalij se tonale para inwan motlapowis in tlakaj de Tiro iwan de Sidón. Iwan nijkuak oajsiko yon tonale, Herodes omotzotzoltij ika katlej okachi kuale itzotzol katlej konakiaj in reytin, omotlalij itech isiya de rey, iwan ijkuakón okintlapowij. 22 Ijkuakón in tlakaj opéj tzajtzij chikawak:
―¡Yin katlej techtlapowijtok, techtlapowijtok se dios mach se tlakatl!
23 San niman ijkuakón, iángel in Señor okichij in Herodes ma mokokojtiwetzi, porke mach okiweyikixtij in Dios, ochakaloak iwan omikke.
24 Itlajtol in Dios omotematiltiaya iwan oxoyawia (oxitinia) okachi ik nian nepa.
25 Nijkuak in Bernabé iwan Saulo yokitlamijkej intekiw ne Jerusalén, omokuepkej para Antioquía. Okiwikakej in Juan katlej noijki kinotzaj Marcos.