18
Pablo omokaj itech weyikan de Corinto se xiwitl iwan tlajko
Satepan, Pablo okiske de Atenas iwan oyáj itech weyikan de Corinto. Ompa okajsito se judío itoka Aquila, de región de Ponto. Ijkuakón mach ya wejkika, in Aquila iwan isiwa Priscila oajsikoj de Italia, okiskej de ompa porke in weyi tlanawatij Claudio, otlanawatij ke nochtin in judiojtin ma kinkixtikan de itech weyikan de Roma, ikapital in país de Italia. Ijkuakón Pablo oyáj okintlajpaloto itech inkalijtik. Aquila iwan Priscila yejwan intekiw oyeka okinchiwayaj mantajkaltin, no ken Pablo, iwan por yonik in Pablo ompa omokaj para inwan tekipanos. Iwan nochi sábado, nijkuak weyi tonale, Pablo oyaya kan intiopan in judiojtin. Ompa okintlapowiaya in judiojtin iwan katlej mach judiojtin. Pablo okinekia ma kineltokakan in Cristo.
Nijkuak in Silas iwan Timoteo oajsikoj de Macedonia, Pablo okikaj itekiw iwan okixkawij (omomelij) tetlapowia de itlajtol in toTajtzin Dios. Okinmilwij in judiojtin nik in Cristo katlej yejwan kichixtokej yowitza. Okinmilwij nik in Jesús yen Cristo. Cristo kijtosneki itlapejpenal in Dios. Pero in judiojtin okualankej inawak iwan opéj kiwikaltiaj. Pablo omotlakentzejtzeloj kej se señas nik mach okiresibirojkej itlajtol in toTajtzin Dios, iwan okinmilwij:
―Amejwan namotlajtlakol tla anmopoloskej. Mach ok nej notlajtlakol. De axan para tlayakapan nej nikinmatiltis itlajtol in toTajtzin Dios in tlakaj katlej mach judiojtin.
Pablo okiske de kan intiopan in judiojtin iwan oyáj ichan se tlakatl itoka Ticio Justo, katlej otlaneltokaya inawak Dios iwan ochantia inakastlan yon tiopan. Se tlakatl itoka Crispo tlayekanke de itech yon tiopan, okineltokak in Señor, yej iwan nochi ifamilia. Noijki miekej tlakaj de Corinto, nijkuak okikakej itlajtol in toTajtzin Dios, okineltokakej iwan omokuateekijkej. Se yuak in Pablo okitak in Señor kej yeskia oteemiktoka okilwij:
―Amo ximomawti, xiktematilti notlajtol iwan amo ximokamatzakua. 10 Porke Nej mowan nikaj iwan mach akaj itlaj welis mitztoktis, porke ok miekej tlakaj nikinpia itech yin weyikan katlej nechneltokaskej.
11 Ijkón, Pablo omokaj itech weyikan de Corinto se xiwitl iwan tlajko, otlamachtiaya de itlajtol in toTajtzin Dios.
12 Pero itech yonmej tonaltin nijkuak in romano Galión oyeka gobernador itech estado de Acaya, omololojkej sekimej judiojtin katlej okualankej inawak in Pablo iwan okitzkijkej iwan okiwikakej kan tlaixkomakaj (tlatzonmanaj) ixpan gobernador Galión. 13 Okilwijkej in gobernador:
―Yin tlakatl kintlaneltokitia nochtin in tlakaj para ma kiweyikixtikan in Dios ika oksé tlamantle iwan amo ken kijta totlanawatil.
14 Pablo ya tlajtoani, pero ijkuakón Galión okinmilwij in judiojtin:
―Tla amejwan anjudiojtin ankistlakawiaj yin tlakatl por otlachtekke o noso por otemiktij, o noso por okichij itlaj oksé tlamantle mach kuale, nian nikaj nej para namechkakilis. 15 Pero komo namejwan annechnotzaj san por yej tlan tlamachtia yin tlakatl iwan de tokayomej, iwan de amotlanawatilwan, ompa amejwan xikitakan, porke nej mach nikneki nimokalakis amowan kej nijues.
16 Iwan okinkixtij ika chikawak de kan tlaixkomakaj (tlatzonmanaj). 17 Ijkuakón nochtin okitzkijkej in Sóstenes, se tlayekanke de kan yon tiopan, iwan okiwitekej ompa teixpan kan tlaixkomakaj. Pero in gobernador Galión mach okinchij kuenta.
Pablo omokuepke oksemi para Antioquía
18 Pablo ok omokaj Corinto miek tonale. Oajsik tonale otlayolopachoj de innawak in tokniwan tlaneltokakej, iwan satepan Pablo iwan Priscila iwan Aquila otlejkokej san sekan itech se barko para oyajkej itech región de Siria. Pero kan pueblo de Cencrea, Pablo omoxinke tetextik (kuameloj), para ijkón okichij tlan achtoj okisentlalij inawak Dios. 19 Nijkuak oajsitoj itech weyikan de Éfeso, Pablo okinkajtej in Priscila iwan Aquila iwan yej oyáj itech intiopan in judiojtin, ompa omotlapowij inwan judiojtin katlej ompa omololoayaj. 20 Yejwan okilwiayaj ma mokawa kanaj keski tonale inwan, pero in Pablo mach okinekke. 21 Otlayolopachoj de innawak. Okinmilwij:
―Tla Dios kineki, namechtlajpaloki oksemi.
Satepan Pablo otlejkok itech se barko iwan okiske de itech weyikan de Éfeso. 22 Pablo oajsito itech weyikan de Cesarea iwan de ompa oyáj para itech weyikan de Jerusalén. Oyáj okintlajpaloto in tiopantlaneltokakej. Satepan omokuepke para itech weyikan de Antioquía. 23 Ompa Antioquía omokaj kanaj keski tonale. Satepan oksemi okiske iwan oyáj itech región de Galacia iwan itech región de Frigia. Kanik yej opanotiaj okinyolojchikajtiaj nochtin in momachtijkej tlaneltokakej.
Apolos okitematiltij itlajtol in toTajtzin Dios itech weyikan de Éfeso
24 Itech nekatej tonaltin oajsiko itech weyikan de Éfeso se judío itoka Apolos, de pueblo de Alejandría. Kuale okimatia otlapoaya iwan kuale okixmatia in tiotlajkuilole. 25 Okiyekixmatia iojwi in Señor, iwan otetlapowiaya ika pakilistle. Tlan Apolos otetlapowiaya iwan tlan otlamachtiaya de Jesús yon melawak, pero san yen tlakuateekilistle de Juan tlan okimatia. 26 Apolos opéj kintlapowia nochtin itech intiopan in judiojtin ika ixchikawalistle. Pero nijkuak in Priscila iwan Aquila okikakej in Apolos, okinotzkej iwan okiyekmatiltijkej okachi de iojwi in toTajtzin Dios. 27 Nijkuak in Apolos okijtoj yas ik región de Acaya, in tokniwan tlaneltokakej de Éfeso okiyolojchikajkej kiné ma wia. Okintlajkuililijkej in momachtijkej tlaneltokakej de Acaya para ma kiresibirokan ika kuale. Nijkuak oajsito ompa, okinpalewij miek katlej Dios ika itlasojtlalis okichij ma tlaneltokakan. 28 Porke inmixpan nochtin in tlakaj okinkajkakitiaya nik in judiojtin mach ijki nik katej. Iwan in judiojtin mach ok itlaj okijtoayaj. Apolos okichiwaya kuale ma kimomakakan kuenta de itlajtol in toTajtzin Dios porke omokitzkiaya itech tiotlajkuilole, okinmititiaya nik in Jesús yen Cristo katlej Dios okitlalij para tlanawatis.