28
Pablo oajsito ipan tlale katlej pankistok itech atl itoka Malta
Nijkuak yotimomakixtijkej tinochtin de ijtik atl iwan yotiekaj ipan tlale, in tlakaj katlej ompa chantij otechilwijkej nik in yon tlale katlej pankistok itech atl itoka Malta. In tlakaj katlej ompa chantij sa tekitl kuale otechresibirojkej. Iwan komo okiawtoka iwan osewatoka, okitlalijkej se weyi tlikuile iwan otechnotzkej ma timototonikan. Pablo okikuito se manojo kuawitl wakke, iwan nijkuak okontenke ijtik in tlitl, ijkuakón niman se koatl okistewak porke okimachilij totonik in tlitl iwan omopiloj itech ima in Pablo. Nijkuak in tlakaj katlej ompa chantij okitakej yon koatl omotzikoj ika itlanwan itech ima in Pablo, okimolwijkej:
―Yin tlakatl yipa temiktij, porke maski omomakixtij de ijtik atl, itlajtlakol mach ok kikawilia ma yolito.
Pero in Pablo omomatzejtzeloj iwan koatl owetzke ijtik tlitl, iwan mach itlaj omochij in Pablo. Nochtin okichiayaj tlan ora temis (posawis) ima o noso tlan ora wetziti ya mikkatl. Pero komo wejkawitl okichixtokaj iwan okitakej mach itlaj omochiwaya, ijkuakón okipatlakej intlayejyekol iwan opéj kijtaj nik in Pablo yej se dios.
Mach wejka de ompa oyekaj sekimej tlalmej iaxkawan se tlakatl itoka Publio, katlej tekiwaj de yon lugar. Sa tekitl kuale otechresibiroj iwan ompa otimokajkej otechtlamakatoka eyi tonale. Ipapan in Publio sa owetoka ipan itlapech, ototonkawiloaya iwan oeswiloaya. Ijkuakón Pablo oyáj okitlajpaloto. Omotiotzajtzilij iwan okintlalij imawan ipan yon kokoxke, iwan ijkón opajtik. Satepan nochtin okimatkej. Por yonik owalajkej inawak in Pablo nochtin in kokoxkej de yon lugar, iwan nochtin opajtikej. 10 Nochtin omotlasojkamatkej tonawak iwan otechtlatliokolijkej. Satepan nijkuak ya ora tikisaskej itech barko para tiaskej, otechmakatoj nochi tlan tiknekiskej ipan ojtle.
Pablo oyáj itech weyikan de Roma
11 Satepan de otipanokej eyi metztle itech yon tlale katlej pankistok itech atl, otitlejkokej itech se barko katlej ompa omochixtoka kej eyi metztle nijkuak sewa. In barko owalaya de itech weyikan de Alejandría, iwan iyakapan barko okitkia intlajmacho in diosmej koatzitzintin katlej kintokayotiaj Cástor iwan Pólux. 12 Otajsitoj itech weyikan de Siracusa katlej kajki itempan atl, iwan ompa otimokajkej eyi tonale. 13 Otikiskej de Siracusa itech barko iwan otiajkej san nochi tlatentle asta otajsitoj itech weyikan de Regio. Owalmostlatik, owalaj se ejekatl de ik tlani, iwan ipan ome tonale otajsitoj itech weyikan de Puteoli. 14 Ompa otikinmajsikej sekimej tokniwan tlaneltokakej, iwan otechtlatlawtijkej inwan ma timokawakan se samana. Satepan otikiskej iwan otiajkej para Roma. 15 In tokniwan de Roma yokimatiaj de tejwan. Owalkiskej de Roma iwan owalajkej otechnamikikoj ipan ojtle asta itech weyikan katlej itoka Foro o noso tiankistle de Apio iwan asta kan se lugar katlej kitokayotiaj Tres Tabernas o noso Eyi Tienda. Nijkuak in Pablo okinmitak in yonmej tokniwan, omotlasojkamatke inawak Dios iwan omoyolojchikaj okachi. 16 Nijkuak otajsitoj itech weyikan de Roma, in kapitan Julio okintemaktij (okintemaktilij) in presojtin imak oksé kapitan katlej kinmita in presojtin. Pero in Pablo okikawilijkej ma chanti se lado iwan okitlalijkej se soldado ma kitlato.
Pablo otetlapowij de Jesús itech weyikan de Roma
17 Eyi tonale satepan, Pablo okinnotzke katlej okachi tlayekantokej judiojtin de itech weyikan de Roma. Nijkuak omololojkej okinmilwij:
―Nokniwan, nej mach itlaj onikchij tlan amo kuale innawak in judiojtin nion innawak in tlamantin katlej otechititijkej in ya wejkawitl toweyitajwan. Pero maski ijkón, in judiojtin de Jerusalén onechtemaktijkej (onechtemaktilijkej) inmak in tekiwajkej romanostin. 18 Iwan satepan de onechtlatzintokijkej okinekiaj nechkajkawanij, porke mach itlaj onechajxilijkej tlan amo kuale komo para ika ma nechmiktikan. 19 Pero in judiojtin mach okinekej ma nechkajkawakan. Por yonik oniktlajtlanke ke inewian in weyi tlanawatij César yej ma kita kox nikpia itlaj tlajtlakole o noso amo, maski nej mach oniwalaj onikintilwiko nojudiojikniwan. 20 Por yonik, nej onamechnotzke para namechitas iwan para namechtlapowis. Namejwan axan annechitaj niijilpitok ika kadenajtin porke nikneltoka in Cristo katlej nochtin in judiojtin kichixtokej ma wiki.
21 Yejwan okilwijkej in Pablo:
―Tejwan mach akaj techwaltitlanilia nion se amatlajkuilole de yen judiojtin katlej katej itech estado de Judea. Nimpor yen tokniwan judiojtin katlej oajsikoj nian, mach akaj itlaj techilwia itlaj tlan amo kuale de tej. 22 Pero axan tejwan tiknekij tikkakiskej tlan tikyejyekoa. Porke tikmatij ik nian nepa in tlakaj tlajtoaj biero de yin yankuik tlamachtile.
23 Tonses okitlalijkej se tonale para oksemi motlapowiskej. Itech yon tonale miekej tlakaj omololojkej kan okalotitoka in Pablo. Desde kualkan asta tiotlakke, in Pablo okintlapowij de kenik in Dios tlanawatia. Okichiwaya de ma kineltokakan in Jesús ika itlanawatil in Moisés iwan ika tlan okijkuilojkej in profetajtin. 24 Sekimej judiojtin okineltokakej tlan Pablo okinmilwij, pero oksekimej mach okineltokakej. 25 Iwan komo mach nochtin in judiojtin omotlaliayaj san se tlajtole, mejor opéj yawij de ompa. Pero antes de kisaskej nochtin, Pablo okinmilwij:
―In Espíritu Santo yompa tlan okilwij in profeta Isaías iwan satepan okinmilwij in ya wejkawitl toweyitajwan:
26 Xiwia iwan xikinmilwi in yonmej tlakaj:
Namejwan maski antlakakiskej, pero mach ankimomakaskej kuenta.
Maski kuale xitlachiakan pero mach itlaj ankitaskej.
27 Porke yonmej tlakaj wel yoltlakuawakej,
iwan tzajtzaktok intlakakilis,
iwan omixtzajtzakej.
Para amo ma yektlachiakan ika inmixtololowan,
iwan amo ma tlakakikan ika intlakakilis,
iwan amo ma kimomakakan kuenta ipan inyolo,
iwan amo ma moyolkuepakan,
iwan ijkón amo nikinmakixtis.
28 Xikmatikan kiné namejwan anjudiojtin, de axan para tlayakapan Dios kinkawilis ma momakixtikan in tlakaj katlej mach judiojtin. Iwan yejwan ipan melajka kikakiliskej itlajtol.
29 Nijkuak in Pablo ijkón okijtoj, in judiojtin okiskej iwan oyajkej sa tekitl mokualanijtiwej entre yejwan.
30 Pablo omokaj ome xiwitl itech weyikan de Roma itech se kale kan okitlanejtoka. Ompa okinresibiroaya nochtin katlej okontlajpaloayaj. 31 Okintlapowiaya in tlakaj de kenik in Dios tlanawatia. Otetlapowiaya mach ika nemawtile, iwan otlamachtiaya de toSeñor Jesucristo iwan mach ok akaj itlaj okilwiaya.