2
In kuale tlajtole de Jesucristo katlej okimajmasoltijkej itech krus
Nokniwan, nijkuak nej oniwia amonawak para onamechmatiltij itlajtol in Dios, nej mach onamechtlapowij ika weyi ixtlamachilistle iwan nion ika kuajkuale tlajtole. Porke nijkuak nej oniwia, mach onikijtoj namechtlapowis de itlaj oksé tlamantle, sino oniksentlalij namechtlapowis san yen de Jesucristo, iwan de kenik okimajmasoltijkej itech krus. Iwan nijkuak onieka amowan iwan onamechtlapowiaya, nej onikmachiliaya mach onikpiaya chikawalistle. Onimomawtiaya iwan onipapatlakaya (onibibiokaya). Iwan nijkuak nej onamechtlapowij de itlajtol in Dios, nej mach onamechtlaneltokitij ika kuajkuale tlajtole ken katlej kisa de itech intlalnamikilis in tlakaj. Sino nej onamechtlapowij ika ipoder in Espíritu Santo. Para ijkón namejwan xitlaneltokakan inawak Cristo ika ipoder in Dios iwan amo ika inmixtlamachilis in tlakaj.
Dios moteititia ika iEspíritu Santo
Pero titlapoaj ika miek ixtlamachilistle inwan katlej yochijchikawakej itech intlaneltokalis. Pero amo tikintlapowiaj ika ixtlamachilistle de yin tlaltikpak, nion ika inmixtlamachilis in tlatlanawatijkej de yin tlaltikpak. Porke yejwan iwan inmixtlamachilis se tonale poliwiskej. Pero tejwan tikintlapowiaj ika ixtlamachilistle de Dios katlej achtoj mach ya akaj okimatia porke Dios mach ya okitekawiliaya akaj ma kimati. Yin ixtlamachilistle kijtosneki yen itlajtol in Dios katlej techmakixtia iwan katlej ya wejkawitl nijkuak ayamo oyeka in tlaltikpak, Dios okimonekiltij otechmakak in yon weyi imawisotlanex. Iwan nion se de yen tlatlanawatijkej de ixko yin tlaltikpak mach welij kimomakaj kuenta yin ixtlamachilistle de Dios. Porke tla kimomakanij kuenta, mach kimajmasoltianij itech krus in toSeñor katlej kipia imawisotlanex. In tiotlajkuilole kijta:
Dios okichij para yejwan katlej kitlasojtlaj, sekin tlamantle katlej mach akaj okitaya, mach akaj okikakia,
iwan nion mach akaj okiyejyekoaya.
10 Tejwan Dios otechinnextilij yinmej tlamantin ika iEspíritu Santo. Porke in Espíritu Santo kimati nochi tlamantle, asta yen tlamantin de Dios katlej mach tiwelij tikmomakaj kuenta.
11 Porke mach akaj weli kimati tlan kiyejyekoa ipan iyolo de se tlakatl, sino san yen yon tlakatl kimatok ipan iyolo. Ijkón noijki, mach akaj kimati tlan Dios kiyejyekoa, sino san yen iEspíritu in toTajtzin Dios kimati. 12 Iwan tejwan mach otikresibirojkej se espíritu de nian tlaltikpak, sino tejwan otikresibirojkej in Espíritu katlej witz de Dios, para ma tikmomakakan kuenta de yin tlamantle katlej Dios yotechmakak. 13 Iwan tejwan titetlapowiaj de yin tlamantle ika tlajtole katlej iEspíritu in toTajtzin Dios techmaka. Amo titetlapowiaj ika tlajtole katlej kisa itech totlalnamikilis. Titetlapowiaj de itlamachtil in Espíritu Santo para titlamachtiskej nochi tlan melawak tlan Yej techilwia.
14 Se tlakatl katlej amo kipia iEspíritu in toTajtzin Dios mach kimomaka kuenta tlan iEspíritu in toTajtzin Dios techmachtia, porke para yej kita kej yeskia se tontojyotl. Iwan mach weli kimomaka kuenta porke para kimomakas kuenta moneki kipias iEspíritu in toTajtzin Dios. 15 Pero se tlakatl katlej kipia iEspíritu in toTajtzin Dios weli kimomaka kuenta nochi tlamantle kox kuale o noso amo kuale, iwan se tlakatl katlej mach kipia iEspíritu in toTajtzin Dios mach welis kilwis mach ijki tlan kichiwa nekáj tlakatl katlej kipia iEspíritu in toTajtzin Dios. 16 Porke in tiotlajkuilole kijta: “¿Akin kimati tlan Dios kiyejyekoa? ¿Akin welis kimachtis?” Pero tejwan katlej tikpiaj Espíritu Santo, tikpiaj itlayejyekolis in Cristo.