18
Jesús okikitzkijkej
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53)
Nijkuak Jesús otlanke okijtoj yon tlajtole, oyáj iwan imomachtijkawan ik ne lado de yen barrankajtzin katlej itoka Cedrón. Ompa oyeka se lugar tlatokkuawyoj, iwan ompa okalakke in Jesús iwan imomachtijkawan. Iwan Judas, katlej ijkuakón ya yawi kitemaktiti (kitemaktilitij) in Jesús, okixmatia yon lugar. Porke miekpa ompa omololoayaj in Jesús iwan imomachtijkawan. Ijkuakón Judas ompa oajsito kinwika miekej soldadojtin iwan miekej mayoltin de yen tlayekankej tiopixkej iwan de yen fariseos. Oajsitoj ompa ika kandil iwan ika okotl motlawilijtiwej, iwan nochi intejtepos. Pero komo in Jesús yokimatia nochi tlan panos, okiske okinnamikito iwan okintlajtlanij:
―¿Akin nankitemoaj?
Iwan yejwan okinankilijkej:
―Tiktemoaj in Jesús de Nazaret.
Iwan Jesús okijtoj:
―Yen Nej.
Noijki ompa inwan owalaya in Judas katlej ijkuakón yokitemaktijtoka (yokitemaktilijtoka) in Jesús. Nijkuak in Jesús okinmilwij: “Yen Nej”, oajketiajkej otepewitoj ipan tlale. Jesús oksemi okintlajtlanij:
―¿Akin nankitemoaj?
Iwan yejwan oksemi okinankilijkej:
―Tiktemoaj in Jesús de Nazaret.
Jesús oksemi okinmilwij:
―Yonamechilwij nik yen Nej. Tla yen Nej nannechtemoaj, tonses xikinkawilikan ma wian in yinmej katlej nowan katej.
Ijkón okijtoj para ma mochiwa tlan achtoj okijtoj: “Katlej otinechinmakak, nion se de yejwan mach onikpoloj.” 10 Ijkuakón Simón Pedro okipixtoka iespada, okikixtij iwan okinakastzontekke itech iyeknakas itekipanoj in weyi tiopixke. Katlej okinakastzontekej itoka Malco. 11 Jesús okilwij in Pedro:
―Xikkalaki de kan otikkixtij moespada. In tekokojkayotl katlej noPapan yokitlalij ma nipano, moneki ijkón nipanos maski ma yeto sa tekitl tekokoj.
Jesús okiwikakej inawak in weyi tiopixke itoka Anás
(Mt. 26:57-58; Mr. 14:53-54; Lc. 22:54)
12 In soldadojtin iwan koronel, iwan inmayolwan in judiojtin, okikitzkijkej in Jesús iwan okijilpijkej. 13 Iwan okiwikakej achtoj ichan Anás, porke Anás oyeka temontaj de yen Caifás, iwan Caifás oyeka weyi tiopixke itech yon xiwitl. 14 Yon Caifás yen katlej okachi achtoj okimilwijka in judiojtin ke okachi kuale ma miki se tlakatl por nochtin in tlakaj.
Pedro okijtoj mach kixmati in Jesús
(Mt. 26:69-70; Mr. 14:66-68; Lc. 22:55-57)
15 Simón Pedro iwan oksé imomachtijkaikni san de wejka okonitiayaj in Jesús. Oksé imomachtijkaikni kuale omixmatia iwan weyi tiopixke Anás, por yonik okalakke iwan Jesús kan patio. 16 Pero in Pedro omokaj kalan itech puerta. Por yonik in oksé imomachtijkaikni katlej iwan omixmatia in weyi tiopixke, okiske iwan omotlapowij iwan se tlapalewijkasiwatl de yen weyi tiopixke, para ma kikawili ma kalaki in Pedro. 17 In tlapalewijkasiwatl okitlajtlanij in Pedro:
―¿Amo tej noijki tiimomachtijkaw de nekáj tlakatl?
Pedro okinankilij:
―Nej amo.
18 Komo wel chikawak osewatoka, in tlapalewijkej iwan mayoltin okitlalijkej se tlitl iwan omototonijtokaj mokejketokej. Pedro noijki ompa inwan omoketoka omototonijtoka.
In weyi tiopixke Anás okitlatzintokij in Jesús
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Lc. 22:66-71)
19 In weyi tiopixke Anás opéj kitlatzintokia in Jesús de yen imomachtijkawan iwan de yen itlamachtil. 20 Jesús okinankilij:
―Nej nochipa onitetlapowiaya inmixpan nochtin in tlakaj. Nochipa onitlamachtiaya itech amotiopanwan iwan itech in weyi tiopan kan mololoaj nochtin in judiojtin. Mach itlaj onikijtoj san ichtaka. 21 ¿Tlanik yen Nej tinechtlatzintokia? Xikintlatzintoki yejwan katlej onechkakej onikintlapowij. Yejwan kimatij tlan onikijtoj.
22 Nijkuak Jesús ijkón okijtoj, ijkuakón se de yen mayoltin katlej ompa oyeka, okikamatlatzinij in Jesús, iwan okilwij:
―¿Ijkón nik tiknankilia in weyi tiopixke?
23 Jesús okinankilij:
―Tla onikijtoj itlaj mach kuale, xinechilwi. Iwan tla kuale tlan Nej nikijta, ¿tlanik tinechmaga?
24 Satepan Anás okititlanke in Jesús inawak in weyi tiopixke Caifás. Jesús ok oijilpitoka nijkuak okititlankej inawak yon Caifás.
Pedro oksemi okijtoj mach kixmati in Jesús
(Mt. 26:71-75; Mr. 14:69-72; Lc. 22:58-62)
25 Pedro ok omoketoka mototonijtok, iwan okitlajtlanijkej:
―¿Amo tej noijki tiimomachtijkaw de nekáj tlakatl?
Pedro mach okimokuitij, iwan okijtoj:
―Amo, nej mach niimomachtijkaw.
26 Ijkuakón se de yen itekipanoj in weyi tiopixke, ipariente in tlakatl katlej Pedro okinakastzontekke, okitlajtlanij:
―¿Amo yen tej onimitzitak iwan Jesús kan tlatokkuawyoj?
27 Pedro oksemi mach okimokuitij, iwan san niman ijkuakón otzajtzik in kaxtil.
Jesús okiwikakej inawak Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5)
28 Jesús okikixtijkej de ichan Caifás iwan okiwikakej kan palacio kan ochantia in gobernador itoka Pilato. Iwan komo yotlanestiwalaya, in judiojtin mach okinekej okalakej kan palacio para amo moyolsokiotiskej porke okinekiaj yeskej yolchipawakej para welis kikuaskej in tlakuale de pascua. Porke in judiojtin tla kalakiskej ichan se katlej mach judío, yejwan kijtaj ke moyolsokiotiaj. 29 Por yonik, in Pilato okiske kalan kan yejwan oyekaj, iwan okinmilwij:
―¿Tlan ika nankitilwiaj yin tlakatl?
30 Yejwan otlanankilijkej:
―Tla yin tlakatl amo kichiwani itlaj tlan amo kuale, mach timitzmaktilianij.
31 Pilato okinmilwij:
―Xikmowikilikan, iwan xikixkomakakan (xiktzonmanakan) namejwan ijkón ken kijta namotlanawatil.
Pero in judiojtin okilwijkej:
―Pero itlanawatil in César mach techkawilia in tejwan akaj ma tikmiktikan.
32 Iwan ijkón omochij de tlan achtoj okijtoj in Jesús de kenik mikis. 33 Ijkuakón Pilato oksemi okalakke itech ipalacio, okinotzke in Jesús iwan okilwij:
―¿Yen tej tiRey de judiojtin?
34 Jesús okilwij:
―¿Kisa de tej tinechtlajtlania kox niRey, o noso porke akaj oksé omitzilwij nik Nej niRey?
35 Pilato okinankilij:
―Nej mach nijudío. Mojudiojikniwan iwan tlayekankej tiopixkej yejwan omitztemaktikoj (omitztemaktilikoj) nonawak. ¿Tlan otikchij?
36 Jesús otlanankilij:
―Nej mach nitlanawatia nian ixko yin tlaltikpak. Tla ijkón yeni, notekipanojkawan nechpalewianij para amo ma nechtemaktikan inmak in judiojtin. Pero Nej mach nitlanawatia nian ixko yin tlaltikpak.
37 Ijkuakón Pilato okitlajtlanij:
―¿Tonses kijtosneki in Tej tiRey?
Jesús okinankilij:
―Yen Nej niRey ijkón ken tej yotikijtoj. Nej onitlakatke para nietos niRey iwan oniwalaj ixko yin tlaltikpak para niktematiltis tlan melawak. Nochtin katlej kineltokaj tlan melawak, nechkakij.
38 Pilato okilwij:
―¿Iwan tlanon yon melawak?
Pilato okitemaktij (okitemaktilij) in Jesús ma kimiktikan itech krus
(Mt. 27:15-31; Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25)
Nijkuak in Pilato ijkón okitlajtlanij, san niman okiske oksemi omotlapowito inwan judiojtin, iwan okinmilwij:
―Mach itlaj tlajtlakole nikkajxilia. 39 Pero namejwan ankipiaj kostumbre de ma namechkajkawili se preso itech ilwitl de pascua. ¿Ankinekij ma nikkajkawa in Rey de judiojtin?
40 Ijkuakón nochtin otzajtzikej oksemi, okijtojkej:
―¡Amo, amo xikajkawa yon tlakatl! ¡Xikkajkawa yen Barrabás!
Iwan yon Barrabás oyeka ichtekke.