14
Jesús okipajtij se tlakatl katlej otetenke
Nijkuak weyi tonale Jesús oyáj otlakuato ichan se tlayekanke fariseo, iwan oksekimej fariseos sa okixpixtokaj. Noijki ompa oyeka iyakapan Jesús se tlakatl katlej otetenke. Ijkuakón Jesús okintlajtlanij in tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés iwan fariseos:
―¿Kuale se kipajtis se kokoxke nijkuak weyi tonale, o noso amo?
Pero yejwan mach itlaj okijtojkej. Tonses Jesús okimakitzkij in kokoxke iwan okipajtij, iwan okilwij ma wia. Iwan Jesús okinmilwij in fariseos:
―¿Akin de amejwan amo kikixtia iburro o noso itoro tla wetzi ijtik se kuyoktle maski ma yeto weyi tonale?
Iwan yejwan mach ok owelikej ok itlaj okijtojkej.
Nijkuak se kiinbitaroaj kan monamiktiaj
Nijkuak Jesús okitak kenik in inbitadostin okipejpenayaj katlej okachi kuale lugar para motlaliskej itech mesa, ijkuakón okinmakak yin ejemplo:
―Nijkuak akaj mitzinbitaros itech se ilwitl kan monamiktiaj, amo ximotlali kan okachi kuale lugar, porke welis ejkos oksé inbitado katlej okachi weyikistok (weyititos) ke tej. Iwan katlej oamechinbitaroj, welis mitzilwis: “Xikkawili yin tlakatl ompa ma motlali.” Ijkuakón tej tiixpinawas iwan tias timotlaliti asta tlatentle. 10 Okachi kuale, nijkuak mitzinbitaroskej, ximotlali asta tlatentle. Para ke nijkuak mitzitas akin omitzinbitaroj, mitzilwis: “Amigo, ximotlali nian kan okachi kuale lugar.” Ijkón mitzweyimatiskej katlej ompa inwan timotlalis. 11 Porke akin moweyinekis, mopinatis. Pero akin amo moweyinekis, weyikistos (weyititos).
12 Jesús noijki okilwij in tlakatl katlej okinbitaroj ma tlakuati ichan:
―Nijkuak tiknekis tiktemakas se tlaxkale tonayan o noso tiotlakke, amo xikinminbitaro moamigoswan, nion mokniwan, nion moparientejwan, nion mobesinoswan katlej kimopialiaj. Porke yejwan welis noijki mitzinbitaroskej, iwan ijkón yejwan momakuepaskej mowan. 13 Okachi kuale, nijkuak tiilwichiwas, xikinminbitaro in pobrestin, wilanmej (temetlamej), koxomej, iwan katlej mach tlachiaj. 14 Iwan ijkón tikpias pakilistle. Porke yejwan mach welis momakuepaskej mowan, pero Dios mitzkuepilis nijkuak moyolkuiskej (moyolitiskej) in yolchipawakej.
Ejemplo de se tiotlakantlakuale
15 Se tlakatl katlej oewatoka itech mesa nijkuak ijkón okikakke, okilwij in Jesús:
―Ma paki akin tlakuas kan Dios tlanawatia.
16 Ijkuakón Jesús okilwij:
―Se tlakatl okitemakak se weyi tiotlakantlakuale, iwan otlanawatij ma kinminbitarokan miekej tlakaj. 17 Iwan nijkuak oajsik ora para tlakuaskej, okititlanke se itekipanoj ma kinmilwiti iinbitadoswan: “Xiwikikan, porke nochi ya kuale kajki.” 18 Pero nochtin opéj kijtaj ma kintlapojpolwikan porke mach welis yaskej. Achtoj se okijtoj: “Yakin onikoj se tlale, iwan nikneki nias nikitati. Nimitztlatlawtia xinechtlapojpolwi porke mach welis nias.” 19 Oksé okijtoj: “Onikinkoj makuile yunta de torojtin, iwan niawi nikinyejyekoti. Nimitztlatlawtia xinechtlapojpolwi porke mach welis nias.” 20 Iwan oksé okijtoj: “Yakin onimonamiktij, iwan por yonik mach welis nias.” 21 Nijkuak in tekipanoj omokuepato, okimakak kuenta iteko nochi tlan okilwijkej. Tonses iteko okualanke iwan okilwij itekipanoj: “Xiwia totoka ipan ojmej iwan ipan ojpitzaktin de yen pueblo, iwan nian xikinwalinwika in pobrestin, wilanmej (temetlamej), koxomej iwan katlej mach tlachiaj.” 22 Okachi satepan itekipanoj okijtoj: “Señor, yonikchij ken otinechnawatij, iwan ok onkaj miek lugar.” 23 Ijkuakón iteko okilwij itekipanoj: “Xiwia ipan ojmej iwan itech tlalmej, iwan xikintokti ma kalakikan para ma temi nokalijtik. 24 Porke Nej namechilwia ke nion se de nekatej katlej achtoj onikinminbitaroj mach tlakuas itech notiotlakantlakual.”
Owijtitok se kitekipanos in Cristo
25 Miekej tlakaj oyayaj iwan Jesús. Iwan Yej omokuepke iwan okinmilwij:
26 ―Tla akaj kineki witz nowan, iwan okachi kitlasojtlas ipapan, imaman, isiwa, ipilwan, ikniwan iwan asta inemilis, mach welis yetos nomomachtijkaw tla okachi kintlasojtlas yejwan iwan amo yen Nej. 27 Akin amo kinekis witz nowan iwan amo kinekis tlajyowis asta komo para ma kimiktikan itech krus, mach welis yetos nomomachtijkaw. 28 Tla akaj de amejwan kineki kichiwas se kale, ¿amo achtoj motlalis kichiwas kuenta para kixyejyekos kox kajxilis tlan kipia para welis kitlamis? 29 Tla kichiwa in cimiento iwan satepan mach weli kitlamia, nochtin akinmej kitaskej pewas kipinawiskej 30 iwan kijtoskej: “Yin tlakatl opéj kichiwa se kale, iwan mach owelik okitlamij.” 31 O noso tla se rey kineki kipias guerra iwan oksé rey, ¿amo achtoj motlalis para kixyejyekos kox ika majtlaktle mil soldadojtin welis mokitzkis iwan oksé rey katlej witz ika senpoale mil soldadojtin? 32 Iwan tla amo welis, nijkuak in oksé rey ok wejka witz, ijkuakón kintitlanilis sekimej itlatitlanilwan para ma motlapojpolwikan para ayakmo momagaskej. 33 Ijkón kiné, tla se de amejwan amo kikawas nochi tlan kipia, mach welis yetos nomomachtijkaw.
Nijkuak in istatl kipoloa ipuyeka
(Mt. 5:13; Mr. 9:50)
34 ’In istatl sa tekitl kuale, pero tla in istatl kipolos ipuyeka, ¿kenik oksemi puyeyas? 35 Mach ok welis se kitekipanoltis nion para yen tlale iwan nion para majada, sino sa se kitlamotla. Akin kineki kimomakas kuenta, ma kikaki.