16
Jesús omoyolkuik
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Nijkuak opanok in weyi tonale, in María de pueblo de Magdala, in María imaman Jacobo iwan Salomé, okikojkej ajwiakayotl para kitlaliliskej itlalnakayo in Jesús. In yakinika tonale de yen samana, san kualkan yakin okisako tonale, oyajkej kan okitookakej in Jesús. Oyayaj motlapowijtiwej entre yejwan:
―¿Akin techijkuanilis in tetl de itech mikkakuyoktle?
Pero nijkuak oajsitoj, okitakej in weyi tetl katlej ika okamatzaktoka in mikkakuyoktle, mach ok okatka ken okikajtejkej. Iwan nijkuak okalakej ijtik in mikkakuyoktle okitakej ik inyekma ewatok se telpochtle ika itzotzol weyak iwan istak. Iwan siwamej omomawtijkej. Pero yej okinmilwij:
―Amo ximomawtikan, namejwan ankitemoaj in Jesús de pueblo de Nazaret katlej okimajmasoltijkej itech krus, ¡Yej yomoyolkuik! ¡Mach ok nian kajki! Xikitakan kan ankitlalijkaj. Axan xiwian iwan xikinmilwikan imomachtijkawan iwan Pedro, nik in Jesús Yej tlayekanas yas para Galilea iwan namejwan ompa ankitajsiskej ijkón ken Yej achtoj yoamechilwij.
Ijkuakón in siwamej okikistewakej de ijtik in mikkakuyoktle, porke omomawtijkej iwan asta opapatlakatokaj (obibiokatokaj), iwan mach akaj itlaj okilwijkej porke omomawtiayaj.
Jesús okimotitij in María de pueblo de Magdala
(Jn. 20:11-18)
Nijkuak Jesús omoyolkuik, yon domingo kualkan, achtoj okimotitij in María de pueblo de Magdala katlej okinkixtilij chikome ejekamej mach kualtin. 10 Yej oyáj iwan okinmatiltij imomachtijkawan Jesús katlej omoyolkokojtokaj iwan ochokatokaj. 11 Iwan nijkuak okinmilwij nik in yej okitak in Jesús yolitok, yejwan mach okineltokakej.
Jesús okinmotitij omen imomachtijkawan
(Lc. 24:13-35)
12 Jesús omoixpatlak iwan satepan okinmotitij omen imomachtijkawan katlej oyayaj ik tlalkawale. 13 Yejwan noijki okinmatiltijkej in oksekimej momachtijkej iwan noijki mach okinneltokilijkej.
Jesús okinnajnawatijtewak imomachtijkawan
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14 Okachi satepan okinmotitij san ken majtlaktle iwan se imomachtijkawan, nijkuak yejwan oewatokaj otlakuajtokaj. Jesús okinmajwak porke mach tlaneltokakej iwan por yoltlakuawakej, porke mach okinneltokilijkej katlej okinmilwijkej nik okitakej in Jesús yolitok. 15 Iwan okinmilwij:
―Xiwian itech nochi in tlaltikpak iwan xikintlapowikan nochtin de yen kuale notlajtol katlej temakixtia. 16 Akin kineltokas iwan mokuateekis, mopalewis. Iwan akin amo kineltokas, Dios mach kitlapojpolwis. 17 Iwan akinmej kineltokaskej welis kinchiwaskej miekej señalestin ken yinmej: Ika notoka kinkixtiskej demoniojtin iwan tlajtoskej ika oksekimej yankuikej tlajtoltin. 18 Kinkitzkiskej koamej, iwan tla koniskej itlaj katlej pajyoj, mach itlaj mochiwaskej, kintlaliskej inmawan inpan kokoxkej iwan pajtiskej.
Jesús omotlejkawij ik ilwikak
(Lc 24:50-53)
19 Nijkuak otlanke okintlapowij, in Señor Jesús omotlejkawijtiaj (otlejkok) ik ilwikak, iwan omotlalij ik iyekma in toTajtzin Dios. 20 Imomachtijkawan okiskej otetlapowitoj ik nowian (nian nepa) de yen tlajtole katlej temakixtia. In Señor Jesús okinpalewiaya iwan okinmititiaya nik melawak nochi tlan kijta itlajtol in toTajtzin Dios, iwan yejwan okinchiwayaj wejweyin milagrostin ika ipoder in toTajtzin Dios. Ijkón ma yeto.