15
Katlej kiyolsokiotia in tlakatl
(Mr. 7:1-23)
Ijkuakón sekimej fariseos iwan tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés katlej owalajkej de Jerusalén, omijkuanijkej inawak Jesús, iwan okitlajtlanijkej:
―¿Tlanik momomachtijkawan mach kitlakitaj in kostumbres katlej otechkajtewilijkej in ya wejkawitl toweyitajwan? Porke mach momajtekiaj nijkuak tlakuaj ken otechmachtijkej.
Iwan Jesús okintlajtlanij:
―¿Tlanik namejwan noijki mach ankitlakitaj itlanawatil in Dios iwan yej okachi ankitlakitaj namokostumbre? Porke in Dios okijtoj: “Xiktlakita mopapan iwan momaman”, iwan “Akin biero kitenewilis ipapan o noso imaman, ma kimiktikan.” Pero namejwan ankijtaj ke se tlakatl welis kilwis ipapan o noso imaman: “Mach welis nimitzpalewis ika tlan mitzpoloa, porke tlan nikpia yonikmaktilij in Dios.” Namejwan ankijtaj ke mach ok moneki se kinpalewis in tetajmej. Ijkón namejwan ankijtlakoaj itlanawatil in Dios porke ankichiwaj yej tlan de amejwan amokostumbre. ¡Teixkajkayajkej! Yompa tlan okijtoj in profeta Isaías de amejwan, nijkuak okijtoj:
Yinmej tlakaj nechtlakitaj san ika inten,
pero inyolo kajki wejka de Nej.
San tekitl nechweyikixtiaj,
tlamachtiaj ika intlayejyekolis in tlakaj kej yeskia itlanawatil in Dios.
10 Ijkuakón Jesús okinnotzke in tlakaj, iwan okinmilwij:
―Xikkakikan iwan xikmomakakan kuenta tlan namechilwis: 11 Tlan kalaki ijtik iten se tlakatl mach yon kiyolsokiotia. Sino kiyolsokiotia yen tlan kisa de ijtik iten.
12 Ijkuakón imomachtijkawan omijkuanijkej inawak Jesús, iwan okitlajtlanijkej:
―¿Tikmati nik in fariseos okualankej nijkuak okikakej tlan otikijtoj?
13 Pero Yej okinnankilij:
―NoPapan katlej kajki ilwikak, kiwiwitlas ika nochi inelwayo nochi tlatoktle katlej mach okitookak. 14 Xikinkawakan. Porke in yonmej fariseos katej kej yeskia mach tlachiaj. Iwan tla se katlej mach tlachia kiyekanas oksé katlej noijki mach tlachia, san ken omen welis wetziskej ijtik se kuyoktle.
15 Pedro otlanankilij okijtoj:
―Xitechtomili in yon ejemplo.
16 Jesús okijtoj:
―¿Noijki mach ankimomakaj kuenta namejwan? 17 ¿Amo ankimomakaj kuenta ke nochi tlan kalaki ijtik iten se tlakatl kalaki ijtik itlalax, iwan satepan kisa kalan? 18 Pero tlan kisa de ijtik iten se tlakatl, kisa de ijtik iyolo. Iwan yen yon kiyolsokiotia. 19 Porke de ipan inyolo in tlakaj kisa in mach kuale tlayejyekolistle, temiktiaj, momekatiaj katlej tlanamiktiltin iwan katlej mach tlanamiktiltin, tlachtekij, tlakajkayawaj, iwan tewikaltiaj. 20 Yen yonmej tlamantin katlej kiyolsokiotia se tlakatl. Pero tla se tlakuas iwan mach se momajtekis, yon mach kiyolsokiotia in tlakatl.
Se siwatl de Canaán okineltokak in Jesús
(Mr. 7:24-30)
21 Jesús okiske de ompa iwan oyáj ik región de Tiro iwan de Sidón. 22 Se siwatl cananea katlej ochantia itech yon región, owalaj kuawtzajtzitiwitz inawak Jesús. Okijtoj:
―¡Señor, tekone de David, xinechiknomati! Nochpoch kipia se ejekatl mach kuale iwan kitlajyowiltia.
23 Pero Jesús mach okinankilij. Ijkuakón imomachtijkawan omijkuanijkej inawak iwan okitlatlawtijkej, okilwijkej:
―Xiknawati in siwatl ma wia, porke kuawtzajtzitiwitz tokuitlapan.
24 Tonses Jesús okilwij in siwatl:
―Dios mach onechwaltitlanke para ma nikinpalewi oksekimej tlakaj, sino san yen tlakaj de Israel, katlej katej kej ichkamej katlej mopolojtokej.
25 Pero in siwatl omijkuanij inawak iwan omotlankuaketzke iyakapan, okilwij:
―Señor, xinechpalewi.
26 Iwan Jesús okilwij:
―Mach kuale kaj tla yej namejwan namechmakas tlan kintokaroa in judiojtin. Porke yon kej yeskia niktlamaka se chichij ika intlakual ikonewan in Dios.
27 Pero in siwatl okijtoj:
―Aján, Señor. Pero noijki in chichimej kikuaj in tlakualpayextle katlej tepewi itlampa mesa nijkuak tlakuaj intekowan.
28 Ijkuakón Jesús okilwij:
―Siwatl, sa tekitl weyi motlaneltokalis. Ma mochiwa ijkón ken tej tikneki.
Iwan san niman ijkuakón yon ichpoch opajtik.
Jesús okinpajtij miekej kokoxkej
29 Jesús okiske de ompa iwan oyáj itempan lago de Galilea. Satepan otlejkok ipan se tepetl iwan ompa omotlalij. 30 Miekej tlakaj oajsitoj kan Jesús oyeka, ompa okinwikilijkej katlej koxomej, katlej mach tlachiaj, katlej nontzitzintin, katlej matepomej, iwan miekej oksekimej kokoxkej okachi. Okintlalijkej ikxitlan Jesús, iwan Yej okinpajtij. 31 Iwan in tlakaj sa otlajtlachiayaj (omomajmawtiayaj), nijkuak okinmitayaj in nontzitzintin opéj tlajtoaj, nijkuak in matepomej okisaya oksé yankuik inma, nijkuak in koxomej ya kuale onejnemiaj, iwan nijkuak ya kuale otlachixkej katlej mach otlachiayaj. Iwan opéj kiweyikixtiaj in toTajtzin Dios de Israel.
Jesús okintlamakak nawi mil tlakaj
(Mr. 8:1-10)
32 Ijkuakón Jesús okinnotzke imomachtijkawan, iwan okinmilwij:
―Nikinmiknomati in yinmej tlakaj, porke ya kipia eyi tonale katej nian nowan iwan mach itlaj kipiaj tlan kikuaskej. Mach nikneki nikintitlanis inchan ma tiojsijtiwian, porke welis kuatleyuiliskej ipan ojtle.
33 Tonses imomachtijkawan okilwijkej:
―Nian mach akaj chanti, ¿kan tikkixtiskej tanto pan para tikintlamakaskej asta achinmej tlakaj?
34 Jesús okintlajtlanij:
―¿Keski pan ankipiaj?
Iwan yejwan okinankilijkej:
―Chikome pan iwan kanaj keskimej michimej.
35 Tonses Jesús otlanawatij ma motlalikan in tlakaj ipan tlale. 36 Okintilanke in chikome pan iwan michimej, iwan omotlasojkamatke inawak Dios. Satepan okikojkotonke in pan iwan michimej iwan okinmajmakak in imomachtijkawan, iwan yejwan okinxejxelilijkej nochtin in tlakaj. 37 Nochtin otlakuajkej asta oixwikej. Iwan asta okintemitijkej chikome chikimej de yen pedasos katlej osobraroj. 38 Iwan tlakaj katlej otlakuajkej oyekaj kej nawi mil tlakaj, mach okinpojkej in siwamej nion pilalaktin. 39 Satepan Jesús okinmakaj in tlakaj, otlejkok itech barko iwan oyáj itech región de Magdala.