6
Kenamij se kichiwas ixpan Dios nijkuak se kitemakas itlaj
’Xikpiakan kuidado nijkuak ankichiwaskej tlan kuale, amo xikchiwakan inmixpan tlakaj san para ma kitakan tlan ankichiwaj. Tla ijkón ankichiwaskej, mach welis ankiresibiroskej in tlaxtlawile katlej kitemakas namoPapan Dios katlej kajki ilwikak.
’Por yonik, nijkuak itlaj ankitetliokoliskej amo xiktematiltikan nian nepa, ken kichiwaj in tlakaj katlej ome inmixko. Porke yejwan ijkón kichiwaj itech tiopanmej iwan ipan ojtle, para ma kinmitakan iwan ma tlapoakan kuale de yejwan. Ipan melajka namechilwia, nik in yonmej tlakaj mach ok itlaj tlaxtlawile kiresibiroskej. Nijkuak in tej itlaj tiktetliokolis, amakaj ma kimati nion yen moamigo katlej okachi iwan timuika. Tla itlaj tiktemakas xiktemaka san ichtaka. Iwan moPapan Dios katlej kita nochi tlan tikchiwa ichtaka, Yej mitzmakas motlaxtlawil.
Jesús otechmachtij kenik timotiotzajtziliskej
(Lc. 11:2-4)
’Nijkuak amejwan anmotiotzajtziliskej, amo xikchiwakan ken kichiwaj in tlakaj katlej ome inmixko, katlej kiwelitaj motiotzajtziliskej mokejketokej itech tiopanmej iwan itech eskinajtin de yen ojmej para ma kinmitakan. Ipan melajka namechilwia, nik in yonmej tlakaj mach ok itlaj tlaxtlawile kiresibiroskej. Pero tej, nijkuak timotiotzajtzilis, xikalaki mokalijtik, ximokaltzakua iwan ximotiotzajtzili ompa ichtaka inawak moPapan Dios. Iwan moPapan Dios katlej kita tlan tikchiwa ichtaka, Yej mitzmakas motlaxtlawil.
’Iwan nijkuak anmotiotzajtziliskej amo san ompa xikkueptokan in tlajtole, ken kichiwaj in tlakaj katlej mach kixmatij Dios, porke yejwan kiyejyekoaj tla san ompa kikueptoskej in tlajtole okachi kinkakilis in Dios. Amo xikchiwakan ken yejwan, porke namoPapan Dios ya kimati tlan namechpoloa antes de ankitlajtlaniliskej. Namejwan moneki ximotiotzajtzilikan ijkín:
ToPapan Dios katlej tejwatzin tikaj ilwikak,
Ma nochtin in tlakaj ma mitzyektenewakan.
10 Ma ajsiki in tonale nijkuak tikinnawatis nochtin in tlakaj.
Ma mochiwa tlan tikmonekiltia ixko yin tlaltikpak,
ijkón ken tlan tikmonekiltia ma mochiwa ompa ilwikak.
11 Xitechmaka axan tlan tikkuaskej katlej nochipa ika tipanoskej.
12 Iwan xitechtlapojpolwi de totlajtlakol,
ken tejwan noijki tikintlapojpolwiaj akinmej techtoktiaj tlan amo kuale.
13 Iwan amo xitechmotekawili ma techtlajtlakolmayawi in Amo Kuale Tlakatl, sino xitechmakixti de inawak.
Timitztlajtlaniliaj in yin porke tejwatzin tiknawatia nochi, tikpia poder, iwan tikpia mawisotlanextle iktlanke (ik tlami). Ijkón ma yeto.
14 ’Porke tla namejwan antetlapojpolwiaj de nochi tlan amechtoktiaj, namoPapan Dios katlej kajki ilwikak noijki amechtlapojpolwis. 15 Pero in tla namejwan amo antetlapojpolwiskej, noijki namoPapan Dios mach amechtlapojpolwis.
Jesús otlamachtij kenik se mosawas (ayunaros)
16 ’Nijkuak amejwan anmosawaskej, amo ximoiknotlachaltikan ken kichiwaj in tlakaj katlej ome inmixko, porke yejwan moiknotlachaltiaj para ma kinmitakan nik mosawtokej. Ipan melajka namechilwia, nik mach ok itlaj tlaxtlawile kiresibiroskej. 17 Tej nijkuak timosawas, ximixami iwan kuale ximotzijtzikui. 18 Ijkón, mach akaj kimatis kox timosawtok, sanwel kimatis moPapan Dios katlej yetos mowan, iwan moPapan Dios katlej kimati tlan tikchiwa ichtaka, Yej mitzmakas motlaxtlawil.
Ma se kololo rikojyotl itech ilwikak
(Lc. 12:33-34)
19 ’Amo xikololokan rikojyotl ixko yin tlaltikpak, kan tlakuakualo iwan tlapalani, iwan tlachtekij. 20 Sino xikololokan rikojyotl ompa ilwikak, kan mach tlakuakualo, iwan mach tlapalani, iwan nion mach tlachtekij. 21 Porke kan yetos namorikojyo, ompa yetos noijki namoyolo.
Itlanex in totlalnakayo
(Lc. 11:34-36)
22 ’Namoixtololowan ankinpiaj kej se tlanextle para namoanima, iwan tla namoixtololowan kualemej, namoanima kipias tlanextle. 23 Pero in tla namoixtololowan mach kualemej por yen tlajtlakole, nochi namoanima yetos ijtik tlatleyualotl. Ijkón kiné, tla namotlanex yomokuepke tlatleyualotl itech namoanima por yen tlajtlakole, kijtosneki ankatej itech se weyi tlatleyualotl iwan mach onkaj oksé tlatleyualotl ijkón.
In toTajtzin Dios iwan rikojyotl
(Lc. 16:13)
24 ’Mach akaj tlakatl welis kinpias ome itekowan, porke welis kitlasojtlas in se iwan oksé mach kitlasojtlas, o noso welis kitlakitas in se iwan oksé mach kitlakitas. Mach welis ankitekipanoskej in Dios mientras amechyoltilantok in rikojyotl.
Amo se ma motlanemililti
(Lc. 12:22-31)
25 ’Por yonik namechilwia, amo ximotlanemililtikan por tlan ankikuaskej o noso tlan ankoniskej para anyolitoskej, nion amo ximotlanemililtikan por tlan ankonakiskej. ¿Amo ankimatij nik in tonemilis okachi ipatij ke totlakual? ¿Amo ankimatij noijki nik in totlalnakayo okachi ipatij ke tlan tikonakiaj? 26 Xikinmitakan in totomej katlej patlantinemij. Mach tookaj, mach pixkaj, iwan nion mach itlaj kitlaatiaj ijtik kueskomatl. Pero namoPapan katlej kajki ilwikak Yej kintlamaka. Iwan namejwan okachi amopatij iwan amo ken totomej. 27 Tla akaj de amejwan sa tekitl tlanemilia porke kineki moskaltis ok tlajko metro, ¿kox welis moskaltis?
28 ’¿Tlanik namejwan wel anmotlanemililtiaj por tlan ankonakiskej? Xikitakan kenik moskaltiaj in xochimej ipan tepetl. Mach tekipanoaj iwan nion mach tlajtzomaj. 29 Pero Nej namechilwia ke nion rey Salomón mach semi omotzotzoltij ken se de yon xochitl maski omotzotzoltiaya ika katlej okachi kuale itzotzol. 30 Iwan tla Dios ijkón kitlakentia in xochitl katlej axan kajki ipan tepetl iwan mostla wiptla mochichinos ijtik tlitl, ¿kenik amo ma amechtzotzolti namejwan? ¡Namejwan wel tzikitzin namotlaneltokalis! 31 Amo ximotlanemililtikan kiné, amo xikmolwikan: “¿Tlan tikkuaskej? o noso ¿tlan tikoniskej? o noso ¿tlan tikonakiskej?” 32 Nochi in yin tlamantle ika motlanemililtiaj in tlakaj katlej mach kixmatij Dios. Pero namejwan ankipiaj namoPapan katlej kajki ilwikak katlej ya kimati tlan amechpoloa. 33 Por yonik, namejwan achtoj xikchiwakan tlan Dios amechnawatia ipan namoyolo para xikchiwakan ken Yej kineki. Iwan ijkón Dios amechmakas noijki nochi yon tlamantle. 34 Ijkón kiné, amo ximotlanemililtikan por yen mostla, porke mostla welis oksemi anmotlanemililtiskej. Kada tonale yipa ankipiaskej tlan ika anmotlanemililtiskej.