8
Okitzayankej in chikome seyo
Nijkuak in Ichkatzin okitzayanke ipan chikome seyo de yen libro, mach ok itlaj omokakke ompa ilwikak kej tlajko ora. Satepan onikinmitak chikome angelestin katlej omoketokaj iyakapan Dios, iwan kada se okimakakej se tlapitzale. Satepan owalaj oksé ángel iwan omoketzke iyakapan artal, iwan okipiaya se popochtepalkatl de oro. Iwan okimakakej miek kopale para ma kichichino iyakapan Dios iwan ma tlejko ipokyo san sekan iwan intiotzajtzilis de nochtin in tokniwan yolchipawakej. Iwan yon ángel okitlalij in kopale ipan artal de oro katlej oyeka iyakapan siya. Ipokyo in kopale okiske de itech in popochtepalkatl katlej okipixtoka in ángel itech ima, otlejkok in poktle iwan intiotzajtzilis in tokniwan yolchipawakej iwan oajsito asta inawak Dios. Ijkuakón in ángel okitzkij in popochtepalkatl, okitemitij ika tlixochtle de yen tlitl katlej oyeka ipan artal, iwan okitlamotlak ipan tlaltikpak. Opéj tlatijtikuini, tlakukuyoka, tlapejpetlani iwan tlalolini.
Otlapitzkej in angelestin
Satepan in chikome angelestin katlej okipiayaj in chikome tlapitzaltin omoyektlalijkej para tlapitzaskej.
Se ángel achtoj otlapitzke, iwan ijkuakón otesiwik ixko yin tlaltikpak iwan owetzke tlitl nelitok iwan estle. Iwan otlatlak se tercera parte de yen tlaltikpak, otlatlak nochi in kuawyoj iwan nochi in xiwyoj.
In ya ipan ome ángel otlapitzke, iwan ijkuakón owetzke ijtik atl kej se tepetl xotlatok. Iwan se tercera parte de yen atl omokuepke estle. Se tercera parte de nochtin in yolkamej katlej oyekaj ijtik atl omikkej, iwan se tercera parte de nochtin in barkojtin oxakualikej.
10 In ya ipan eyi ángel otlapitzke, iwan ijkuakón se weyi sitlale owetzke de ilwikak katlej oxotlatiwalaya kej okotl. Owetziko ipan se tercera parte de nochtin in weyamej iwan ameyaltin katlej katej ixko yin tlaltikpak. 11 In sitlale oyeka itoka Chichik. Iwan se tercera parte de nochi in atl de ixko yin tlaltikpak ochichiyak, iwan miekej tlaltikpaktlakaj omikkej por okonikej in yon atl.
12 In ya ipan nawi ángel otlapitzke, iwan ijkuakón se tercera parte de yen tonale, in metztle, iwan sitlaltin osewkej. In tonale iwan metztle mach ok otlawijkej chikawak porke osewkej se tercera parte.
13 Satepan onikitak se ángel patlantinemi tlatlajko ilwikak, iwan onikakke okijtoj chikawak:
―¡Ay, ay! ¡Pobrestin katlej chantij ixko yin tlaltikpak nijkuak tlapitzaskej in oksekimej eyin angelestin katlej ok poliwij!