5
Kenik se mowikas inwan tokniwan tlaneltokakej
Amo xikajwa ika chikawak se katlej ya tetajtzin. Sino xiknajnawati kej yeskia mopapan. Noijki in telpokamej xikinnajnawati kej yeskia mokniwan. In tenantzitzintin xikinnajnawati no ijkón ken tiknajnawatia momaman. In ichpokamej xikinnajnawati kej yeskia mokniwan ika nochi moyolchipawalis.
Xikinpalewi in viudajtin katlej melawak moneki se kinpalewis katlej mach itlaj kipiaj. Pero tla akaj viuda kinpia ipilwan o noso ixwiwan, moneki yejwan ma kinpalewikan. Ijkón welis kinkuepiliskej intajwan in tlasojtlalistle katlej okipixkej por yejwan. Yon sa tekitl kuale iwan kipaktia in toTajtzin Dios. Se viuda katlej melawak yomokaj iselti, kitlalia nochi iyolo inawak Dios iwan kichia ma kipalewi, iwan kixkawia (momelia) motiotzajtzilia iwan kimotlatlawtilia yuale tonale. Pero se viuda katlej san mopaktijtinemi, in Dios kita yon siwatl kej yeskia yomikke maski yolitok. Moneki ijkón xikinnawati para ma kineltokakan yin tlajtole. Para amakaj ma kinmistlakawi de itlaj. Porke tla akaj amo motekipachoa para kinpalewis ifamiliareswan, iwan nion amo kinpalewia katlej katej itech ichan, yon kijtosneki kikawa se lado tlan kineltoka, iwan kajki asta okachi mach kuale ke se katlej mach tlaneltokak.
Xikintokayoijkuilo in viudajtin katlej moneki se kinpalewis. Moneki kipiaskej okachi de eyinpoale xiwitl iwan tla okipixkej san se inmokich. 10 Ma yekan siwamej katlej kuale kinmixmatij por tlan kuale kichiwaj. Kijtosneki, tla kuale okinyekankej inpilwan, tla kimatij tekalotiaj itech inkalijtik, tla kuale kinpalewijtiwitzej in tokniwan tlaneltokakej ika kuale inyolo, tla kuale kinpalewijtiwitzej katlej tlajyowiaj, o noso tla kichijtiwitzej itlaj oksekin tlamantle kuale.
11 Pero in viudajtin katlej mach ya kipiaj achón xiwitl, amo xikintokayoijkuilo para se kinpalewis. Porke mach kixikoskej iwan kikawaskej se lado tlan okisentlalijkej inawak Cristo, porke kinekiskej monamiktiskej oksemi. 12 Iwan mokawaj tlajtlakolejkej porke amo kichiwaj tlan yokisentlalijkej kichiwaskej inawak Dios. 13 Iwan tla nemij techan, mokuepaj tlatziwkej, iwan noijki mokuepaj tlajtolerajtin, mokalakijtinemij itech nochi tlamantle iwan kijtojtinemij tlan amo moneki kijtoskej. 14 Por yonik, nikneki ke in viudajtin katlej mach ya kipiaj miek xiwitl ma monamiktikan, ma kinpiakan inpilwan iwan ma kimonekuitlawikan inkalijtik, para amo ma kikawilikan ma techistlakawi in tokontra. 15 Porke sekimej viudajtin yomoxelojkej de itech iojwi in Cristo iwan yokonankej iojwi in Satanás.
16 Tla se tokni tlaneltokak, okichtle o noso siwatl, tla kipia se viuda itech ifamilia, moneki kipalewis para amo ma kintekimaka in tokniwan tlaneltokakej. Ijkón, in tokniwan tlaneltokakej welis kinpalewiskej in viudajtin katlej melawak moneki se kinpalewis katlej mach itlaj kipiaj.
17 In tlayekankej de tiopan katlej kuale kinyekanaj in tlaneltokakej, moneki ma kinyektlaxtlawikan iwan moneki ma kinyektlakitakan, pero okachi para nekatej katlej kixkawiaj (momeliaj) kitematiltiaj iwan tlamachtiaj de itlajtol in Dios. 18 Porke in tiotlajkuilole kijta: “Xikkawili in toro ma kikua in sebada nijkuak ipan tlajtlaksa para kooya.” Noijki kijta: “Se tlakatl katlej tekipanoa moneki kitlaxtlawiskej.”
19 Amo xikchiwa kuenta nijkuak kistlakawiaj se tlayekanke de tiopan, tla amo katej kanaj omen o noso eyin testigojtin katlej no ijkón ma kijtokan de tlan kistlakawiaj. 20 Pero katlej mach kimatij tlakakij iwan ok kichijtokej tlajtlakole, moneki xikinmajwa inmixpan nochtin para ijkón oksekimej tokniwan tlaneltokakej ma momawtikan. 21 Nimitznawatia ixpan Dios iwan ixpan toSeñor Jesucristo iwan inmixpan iangelwan tlapejpenaltin, xikchiwa yin tlamantle katlej nimitzilwia maski iwan se katlej iwan timotlasojtla. Tej amo xikita akin yej. 22 Amo xiktlalijtiwetzi san akin kej tlayekanke tla amo kuale tikixmati, para amo titewan xikpia tlajtlakole. Xikchiwa tlan kuale iwan amo ximoyolsokioti ika tlajtlakole.
23 Iwan komo ya miekpa tiijtikualotiwitz, amo san atl xikoni, sino noijki xikoni achitzin vino.
24 Intlajtlakol de sekimej tlakaj san niman mota antes de se kinmistlakawis nik kipiaj tlajtlakole. Pero in oksekimej tlakaj mach mota intlajtlakol, sino motas asta satepan. 25 Ijkón noijki, nijkuak se kichiwa tlan kuale, noijki san niman mota. Iwan maski amo san niman ma mota tlan se kichiwa tlan kuale, satepan kipia de motas.