3
Kenik yeskej in tlakaj itech iyakatlanka tonaltin
Noijki moneki tikmatis ke itech iyakatlanka tonaltin in tlakaj panoskej miek tlajyowilistle. In tlakaj yeskej tzotzokamej, kiwelitaskej tomin, texijxikoskej, moweyinekiskej, tlawikaltiskej, mach kintlakitaskej intajwan, mach kimatiskej motlasojkamatiskej, mach kitlakitaskej in Dios, mach kimatiskej tetlasojtlaskej nion teiknomatiskej, yeskej tlajtolerojtin, mach kimoxikoltiskej de tlan kinekiskej kichiwaskej, kipiaskej mach kuale inyelis, kikokoliskej nochi tlan kuale, yeskej traisionerojtin, mach momawtiskej de tlan kichiwaskej, momachiliskej wel kipiaj ixtlamachilistle, kinekiskej san puro mopaktiskej iwan mach kinekiskej kiweyikixtiskej in toTajtzin Dios. Sekimej mochiwaskej yaskej tiopan kej tlaneltokakej, pero mach kineltokaskej ipan inyolo tlan kikakiskej.
Amo ximokalaki inwan yonmej tlakaj katlej ijkón inyelis. Porke sekimej de yonmej tlakaj nemij tekalijtik para tlamachtiskej tlan amo melawak. Ika intlamachtilis kinkajkayawaj in siwamej katlej mach itlaj kimatij, in siwamej kineltokaj porke mach kimatij kiyejyekoaj itlaj tlan kuale porke tentokej de miek tlajtlakole iwan de nochi tlamantle mach kuale katlej kinyoltilana para kichiwaskej ika intlalnakayo. Yonmej siwamej kiwelitaj kikakiskej itlaj yankuik tlamachtile, pero mach welij kimomakaj kuenta de tlan melawak. Yonmej tlakaj katlej ijkón tlamachtiaj ika tlamachtile mach kuale, kichiwaj no ijkón ken texoxkej (brujojtij) Janes iwan Jambres katlej okinekiaj kixpanawianij in Moisés de tlan okichiwaya ixpan rey. Yonmej tlakaj noijki kixpanawiaj tlan melawak. Kipiaj intlalnamikilis mach kuale iwan mach ok welij kineltokaj itlajtol in toTajtzin Dios. Pero mach wejkawaskej, porke nochtin kimomakaskej kuenta nik in yonmej tlakaj san tlakajkayawaj, ijkón ken opanokej nekatej omen texoxkej (brujojtij) katlej okinekiaj kixpanawianij in Moisés, porke noijki san otlakajkayawayaj ika intexoxalis (inbrujojkayo).
Ximoyekketo itech tlan yomitzmachtijkej
10 Pero tej kuale tikmati tlan nej nitlamachtia iwan kenik ninemi. Tikmati tlan nikneki nikchiwas, tikixmati notlaneltokalis, tikmati nik kuale nikmati nimochia ika itlaj, tikixmati notlasojtlalis, tikmati kenik niktekipanoa in toTajtzin Dios maski san tlanon ma nipano, 11 tikmati nochi tlan nipanotiwitz por niktematiltia itlajtol in toTajtzin Dios, ijkón ken tlan onipanok itech weyikantin de Antioquía, Iconio iwan Listra, onechtlatlalochtijkej iwan onitlajyowij sa tekitl. Pero in toSeñor Jesucristo nochipa nechmakixtia. 12 Porke ya nele melawak, nochtin akinmej kinekiskej nemiskej kuale inawak Cristo Jesús, tlajyowiskej sa tekitl porke kintlatlalochtiskej. 13 Pero in tlakaj katlej mach kualtin iwan katlej tekajkayajkej, kada tonale yeskej okachi mach kualtin iwan okachi tekajkayawaskej, iwan ok tlakajkayajtoskej, porke yejwan noijki yokinkajkayaj in Satanás.
14 Pero tej ximoyekketo itech tlan yomitzmachtijkej iwan itech tlan yotikmokawij itech motzontekon. Ya tikmati nik melawak tlan omitzmachtijkej, porke noijki tikmati akinmej omitzmachtijkej. 15 Xikelnamiki nik desde tichokkoj tikixmati in tiotlajkuilole, katlej omitzititij kenik welis titlaneltokas inawak Cristo Jesús para mitzmakixtis. 16 Dios okichij ma kijkuilokan itlajtol nochi tlan axan kajki ijkuilitok itech tiotlajkuilole. Iwan nochi itlajtol kuale para techmachtis tlan melawak, para ma tikmomakakan kuenta de tlan mach kuale tikchiwaj, para techmelawas, iwan para techpalewis kenik Dios kineki ma tiekan. 17 Para ijkón, nochtin in tlaneltokakej de Dios ma yekan melawak moesojkej para kichiwaskej nochi tlamantle tlan kuale.