23
Bulu à kye anishirr ba Akaba anu Yahuda ba girr na da di, “Amuya mungga, uzirr umungga ku na age̱ ka Atiko wa ba zhi ni ime̱me̱ yi nga na azhibarr ari wa, isisurr imungga yi i si da ki ingga di ingga i na inkindirr indanda hen.” Ankpye unkpi abikye wa, Ananiya* à da ku abangga ba nggo a kri hinga nu Bulu ku di a bu nggurr ma na angu. Bulu à ddu ma di, “Abachi à ta nggurr ùwà, ùwà ugonka ku nggo a hɨ ku kaki ukukla. Ùwà so nabo du ùwà ta bre ki ingga are na si nggo Are ka Musa ka à di a bu na nggo. Ùwà uyiyirr wama yo i ya ge̱ inkindirr yi nggo are ka Atiko ka a han inta ni na yi nggo, ni du ba a nggurr ingga!”
Anishirr ba nggo a kri hinga nu Bulu ku a ddu ma di, “Ùwà ko marr ankpye unkpi abikye a Abachi wa yo meme?”
Bulu à ddu ba di, “Amuya amungga, ingga si hi du uwa yo a si ankpye unkpi abikye wa hen. Ungbamvu ku Abachi ku da di, ‘Ùwà bu si re ku uni gri anishirr amba ba ure andanda hen.’ ”
Nggo Bulu a hi di anishirr abanu ba a si anu Sadusi, abanu ba a si ani Farrisi, na gru re ku anishirr ba na Akaba anu Yahuda wa hantu di, “Amuya mungga, ingga si anu Farrisi, ingri i anu Farrisi. A si gri ingga nga ku ibre amu inggi yi ku inkindirr inuma mu hen. A si nu nggo ingga ì yo isisurr di Abachi à taka du abi kɨ ba a tasi ni ibe.” Nggo a da meme mre, anu Farrisi ba na anu Sadusi ba a gru so vi, na ga ki na nkanka. (Anu Sadusi ba a da di anishirr abangga ba nggo a kɨ a si taka tasi hen, na si kpanye di abitu ba Abachi a se hen, na da di anazhi a sama. Anu Farrisi ba na anko a kpanye na aseki atarr akama).
A gru ko hantu ka mwe, abitsarr are abanu nggo a si na ba ni nggurr bi i anu Farrisi yi, a gru kri karrkarr na kisa kakami di, “Inta si hi inkindirr indanda nggo ugo nggo à na hen, ka bu unitu à Abachi ka izhi inggi ì re na ku?” 10 Iri anta yi gru kaki nu unfu kakami, isisu i ki ankpye abi ta iku wa, uwa kye di a ta nga Bulu kahre. A kye meme nggo na du abi ta iku ama ba a ji kuma na anishirr ba ba na ku vu Bulu share na ba na gri ma kuma na abubo nggo abi ta iku ba a di so nggo.
11 Ni ibittu ima, Atiko wa à nga ni kri nu Bulu ku na ddu ma di, “Vu isisurr, ùwà da ba ure umungga ku nu Urushalima inggya, ùwà ta na meme yo nu Roma.”
Ani Yahuda ba a ssu anko
a ngu Bulu
12 Ambre ka a nggarr, ani Yahuda abanu ba a nggurr bi na ssu anko. A shi azhi di aba ta ngu Bulu bari na ri na so inkindirr. 13 A mri anishirr iso ne̱s (40) nggo a nggurr bi na na anko ama wa. 14 Mre, na gru kuma na ankpinkpye abikye ba ni nggurr bi i akikre yi na ku ddu ba di, “Inta i nggurr bi ni shi azhi di inta ta ngu Bulu bari ni ri ni so inkindirr. 15 Ziza nggo, imba na anishirr ba wemi na Akaba anu Yahuda wa ta kuma na ankpye abi ta iku unkpi wa ku ni ku da ku di a bu gri ma nga na Akaba wa, wre ba bu nga ni wo ma zizo. Imba ti so na meme nggo, inta ta kuma ku so sharri ni ngu ma na anko.”
16 Ugi a Bulu à wo inkindirr yi nggo a so da, na ku rri kuma na abubo nggo abi ta iku ba a di so nggo na ku bre ku Bulu.
17 Mre u Bulu à yo ankpye a inkirr abi ta iku uyirr wa, na ddu ma di, “Gri uvuvurr nze wanggo ni kuma na ankpye abi ta iku unkpi wa ku. À si ni inkindirr inggi yi nggo à ta da ku.” 18 Ankpye a inkirr abi ta iku uyirr wa à gri uvuvurr wa na kuma na ankpye abi ta iku unkpi wa ku.
Na ku ddu ma di, “Bulu, uni kri iharr wa, à yo ingga na ku di ingga bu gri uvuvurr nze uwanggo ni nga nu ùwà ku, da à si ni inkindirr ì da ku ùwà.”
19 Ankpye abi ta iku unkpi wa à vu ma nu ungo na gri ma na nkima na share. Na ku zhi ma di, “Ùwà i si na angginggi i da ki ingga?”
20 Uvuvurr wa da di, “Ankpinkpye anu Yahuda ba a ka nggurr angu bi ba di ambre aba a ta nga ni re ùwà mi, di ùwà bu nu ba Bulu gri na kuma na Akaba anu Yahuda wa ku zhi ma are numa ngga ni itu ima yi. 21 Ùwà bu si wo ba hen. Anishirr a mri iso ne̱s (40) a ta kurr sharri bi ma. A ka shi azhi ba di aba a ta ngu Bulu bari na ri na so inkindirr. A ka ssubi ba nggo aba ta ngu ma na kri bi inkindirr yi nggo ùwà ta da.”
22 Ankpye abi ta iku unkpi wa à ddu ma di, “Si da ku undurr du ùwà i da ki ingga ure unggo ku hen.” Na du uvuvurr nze wa a share.
A turr Bulu kuma nu Ugona Feli ku
23 Ankpye abi ta iku unkpi wa à yo ankpinkpye aha na ddu ba di, “Ni ikarrfe itirr ibittu, ùwà ddu abi lo ukpa ayiyirr aha (200) ssubi ni kuma nu Kayisarriya. Gri abi ta iku a bi hun inga iso tangba (70), na abi zirr na aza ayiyirr aha (200) du ba hru itankparr. 24 Zha inga wa nggo Bulu à ta hun, ni gri ma zizi ni kuma nu Ugona Feli ku.”
25 Ankpye abi ta iku wa à charr ungbamvu à da di:
26 À si ingga Kladiyu Lisiya.
Ingga ì charr ku ùwà Ankpye Ugona Feli.
Ingga ì chi ùwà.
27 Ani Yahuda ba a vu ugo nggo na ta ko ngu ma. Ingga wo nggo ni gri abi ta iku amungga ba ni ku kpa ma na ba, nggo ni wo di à si anu Roma. 28 Ingga i zha di ingga ta hi inkindirr yi nggo a da di à na nggo, ni gri ma ni kuma na ba na Akaba ambarr wa. 29 Ingga ku hi di a si na inkindirr inggi ita du ba a ngu ma hen, na si si inggi a ka yo ma ni iharr hen. Inkindirr yi nggo a da di à na i si ni itu i are ambarr ka ani Yahuda ka. 30 Nggo a ni da ki ingga di ani Yahuda abanu a ko ssu anko ndanda ni itu ima yi, ingga kye ni di a bu nga nu ùwà ku. Ingga i da ku abangga ba nggo a da di à na aseki ndanda ka nggo di a bu nga ni bre ku ùwà aseki ka.
31 Abi ta iku ba a na inkindirr yi nggo ankpye wa à da di a bu na. A ku gri Bulu ni ibittu na kuma nu Antipatri azhibarr ama. 32 A zzu na ambre ka abi ta iku ba aza ba a kakuma na abubo nggo abi ta iku ba a di so nggo. Na du abi hun inga ba a ga ma. 33 A gri ma na nga nu Kayisarriya, na ni nu Ugona wa ungbamvu ku na ba Bulu nu ma. 34 Ugona wa a bre ungbamvu ku na zhi Bulu di à zhi na anga a ta nggo. Nggo à wo di à zhi nu Silisiya, 35 na ddu ma di, “Abi bre are surr ku ùwà ba a ti nga, ingga i ta wo ku ùwà.” Na da ba di a bu zu Bulu na du abi ta iku a so kye ma na ando wa nggo uttu Hirridu à me.
* 23:2 Ananiya: Uwanggo à si nanka nu ugo wanggo a ri Ananiya nu Indu 22:12.